Інформатика. Інформація. Подання та обробка інформації

Інформатика займається формалізованим поданням об’єктів і структур їх взаємозв’язків у різних галузях науки, техніки, виробництва. Для моделювання об’єктів і явищ використовуються різні формальні засоби, наприклад логічні формули, структури даних, мови програмування та ін.

В інформатиці таке фундаментальне поняття, як інформація має різні значення:

1) формальне подання зовнішніх форм інформації;

2) абстрактне значення інформації, її внутрішній зміст, семантика;

3) ставлення інформації до реального світу.

Але, як правило, під інформацією розуміють її абстрактне значення – семантику. Інтерпретуючи подання інформації, ми отримаємо її сенс, семантику. Тому, якщо ми хочемо обмінюватися інформацією, нам необхідні узгоджені уявлення, щоб не порушувалася правильність інтерпретації. Для цього інтерпретацію подання інформації ототожнюють з деякими математичними структурами. У цьому випадку обробка інформації може бути виконана строгими математичними методами.

Одне з математичних описів інформації – це представлення її у вигляді функції у = f (x, t), де t – час, х – точка деякого поля, в якій вимірюється значення у. Залежно від параметрів функції хи (інформацію можна класифікувати.

Якщо параметри – скалярні величини, що приймають безперервний ряд значень, то отримана таким чином інформація називається безперервної (або аналогової). Якщо ж параметрами надати певний крок змін, то інформація називається дискретною. Дискретна інформація вважається універсальною, так як для кожних конкретних параметрів можна отримати значення функції з заданою ступенем точності.

Дискретну інформацію зазвичай ототожнюють з цифровою інформацією, яка є окремим випадком символьної інформації алфавітного подання. Алфавіт – кінцевий набір символів будь-якої природи. Дуже часто в інформатиці виникає ситуація, коли символи одного алфавіту треба представити символами іншого, т. Е. Провести операцію кодування. Якщо кількість символів кодованого алфавіту менше кількості символів кодує алфавіту, то сама операція кодування не є складною, в іншому випадку необхідно використовувати фіксований набір символів кодує алфавіту для однозначного правильного кодування.

Як показала практика, найбільш простим алфавітом, що дозволяє кодувати інші алфавіти, є двійковий, що складається з двох символів, які позначаються, як правило, через 0 і 1. За допомогою n символів двійкового алфавіту можна закодувати 2п символів, а цього достатньо, щоб закодувати будь алфавіт.

Величина, яка може бути представлена символом довічного алфавіту, називається мінімальною одиницею інформації або бітом. Послідовність з 8 біт – байт. Алфавіт, що містить 256 різних 8-бітних послідовностей, називається байтовим.

В якості стандартного сьогодні в інформатиці прийнято код, в якому кожен символ кодується 1 байтом. Існують і інші алфавіти.

Посилання на основну публікацію