Закон збереження маси. Основний зміст атомно-молекулярного вчення

Атомно-молекулярне вчення розробив М.В. Ломоносов в 1741 р. Основні положення закону:

1) всі речовини складаються з «корпускул» (молекул);
2) молекули складаються з «елементів» (атомів);
3) частки – молекули і атоми – знаходяться в безперервному русі. Тепловий стан тіл є результат руху їх частинок;
4) молекули простих речовин складаються з однакових атомів, а молекули складних речовин – з різних атомів. Атомно-молекулярне вчення остаточно утвердилося в 1860 р.

Молекула – це найменша частинка речовини, що володіє його хімічними властивостями. Хімічні властивості молекули визначаються її атомним складом і їх хімічною будовою. Атом – це найменша електронейтральна частка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів і входить до складу молекул простих і складних речовин. Закон збереження маси речовин, пізніше (в 1748 р.) сформульований М.В. Ломоносовим, підпорядкований закону атомно-молекулярно-го вчення і пояснений з точки зору останнього: загальне число атомів залишається постійним до і після реакцій.

Тобто з двох молекул броміду калію і однієї молекули хлору (тобто в загальному з трьох молекул) утворилося 2 молекули хлориду калію і одна молекула брому (тобто утворилося три молекули), 3 = 3. З однієї молекули водню і однієї молекули хлору – 2 молекули хлороводню. А маса речовин до і після реакції не зазнає змін, т. к. атоми мають постійну масу. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються в результаті реакції. У 1789 р. незалежно від Ломоносова цей же закон виклав французький вчений і хімік Лавуазьє. Він також експериментальним шляхом отримав незаперечний доказ закону, провівши досліди з багатьма реакціями. Закон збереження маси речовин Ломоносов пов’язував зі збереженням енергії. Він розглядав ці закони з погляду загального закону природи. Закон збереження маси речовин і закон збереження енергії – єдині закони природи – закони вічної матерії і її руху. Взаємозв’язок маси і енергії виражається рівнянням Енштейна: Е = mc2, де Е – енергія, m – маса, і з – швидкість світла у вакуумі. Значення закону збереження маси речовин. Закон збереження маси речовин дозволяє правильно скласти рівняння хімічних реакцій, є опорою для здійснення розрахунків за хімічними рівняннями, дозволяє сформулювати уявлення про загальне рівновазі матерії.

Посилання на основну публікацію