Окисно-відновні реакції: приклади

 

Для визначення ступеня окиснення використовують наступні правила:

1. Ступінь окиснення елемента у простій речовині дорівнює нулю (Н20, О30, N20, метали);

2. Постійний ступінь окиснення мають елементи:

  • лужних металів (+1);
  • лужноземельних металів (+2);
  • кисню (-2), крім пероксидів (-1), фториду кисню ОF2 (+2);
  • водню (+1) (крім гідридів металів (-1).

3. Сума ступенів окиснення всіх елементів у з’єднанні дорівнює нулю, а в складному іоні дорівнює заряду іона.

Для елементів, що мають непостійну ступінь окислення, її значення можна визначити, знаючи формулу сполуки і ступінь окиснення одного з елементів.

Приклад визначення ступеня окиснення в сполуках: СО, СН4, NН3, Cl2O7, С2Н5ОН. Ступінь окислювання кисню (-2), водню (+1).

 

ЗІ x+(-2)=0 x=+2+2О-2,

Cl2O7 2x+7(-2)=0 x=+7 Cl2+7O7-2,

СН4 x+4(+1)=0 x=-4 С-4H4+1,

NН 3 x+3(+1)=0 x=-3 N-3H3+1,

С2Н5ОН 2x+6(+1)+(-2)=0 x=-2 C2-2H5+1O-2H+1,

 

Хімічні реакції діляться на два типу:

  • реакції без зміни ступеня окиснення;
  • реакції з зміною ступеня окислення.

Реакції, у яких відбувається зміна ступенів окиснення елементів, що входять до складу взаємодіючих сполук, називаються окисно-відновними.

Прикладом окислювально-відновної реакції є взаємодія металу з кислотою:

 

Zn0 + 2H+1Cl-1 = Zn+2 Cl 2-1 + H20↑,

 

Окислення − це процес віддачі електронів речовиною, що супроводжується підвищення ступеня окиснення елемента.

 

Zn0 – 2ē = Zn+2,

 

Відновлення − це процес приєднання електронів речовиною, що супроводжується зниженням ступеня окиснення елемента.

 

2H+1 + 2ē = H20,

 

Окислювач − речовина, приймають електрони в процесі реакції.

Відновник − речовина, що віддають електрони в процесі реакції.

 

Хімічні реакції можна розділити на наступні групи:

 

1. Протікають без зміни ступеня окиснення реагуючих речовин:

 

NaCl + Agno 3 = NaNO3 + AgCl↓,

 

2. Окисно-відновні реакції, в результаті чого змінюється ступінь окиснення реагенту (або декількох):

 

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O,

 

Окислення – явище, в результаті чого частка віддає електрон, у результаті чого він має позитивний заряд:

 

Mg0 – 2e = Mg2+,

Br- – e = Br0.

 

Відновлення – явище, в результаті чого частка з вакантним місцем приймає електрон.

 

Mn0 – 2e = Mn+2,

 

Окислювач в ході процесу приймає е-, а відновник віддає його. Окисник відновлюється, а відновник – окислюється. Тип зв’язку тут не відіграє значення.

Одним з типів реакцій є диспропорционирование – явище, коли одне і те ж речовина є і відновником і окислювачем:

 

HOCl + HCl = Cl2+ H2O.

Посилання на основну публікацію