Гомогенні реакції

Гомогенні реакції – реакції, що протікають повністю в одній фазі. Наприклад:

 2N2O5 + 7O2 → 4NO2 + O2.

 В рідкій фазі гомогенно відбуваються різноманітні гомолитические перетворення, розпад молекул, нуклеофильное і электрофильное заміщення, перегрупування, ланцюгові реакції (галогенирование, окислення, полімеризації).

 Швидкість реакції протікають в одній фазі підкоряються закону діючих мас:

 Швидкість хімічної реакції визначається кількістю речовини, прореагировавшего в одиницю часу в одиниці об’єму.

 Відповідно до закону швидкість хімічної реакції може бути представлена в наступному вигляді:

 v= k[A]a[B]vB,

 де k – коефіцієнт, що не залежить від концентрації, називається константою швидкості реакції,

 vA і vB – постійні числа – показники порядку швидкості реакції по реагенту А і В.

 Сума vA + vB = v називається загальним (спільним) порядком реакції.

 Така залежність справедлива лише для газів і рідин (гомогенні системи).

Посилання на основну публікацію