Будова фенолів

Гідроксильна група в молекулах органічних сполук може бути пов’язана з ароматичним ядром безпосередньо, а може бути відділена від нього одним або декількома атомами вуглецю. В залежності від цього властивості речовини, ймовірно, будуть істотно відрізнятися один від одного через взаємного впливу груп атомів (згадайте одне з положень теорії А. М. Бутлерова). І дійсно, органічні сполуки, містять ароматичний радикал феніл С6Н5-, безпосередньо пов’язаний з гідроксильною групою, виявляють особливі властивості, відмінні від властивостей спиртів. Такі сполуки називають фенолами.

Так само як і спирти, феноли класифікують за атомності, т. Е. За кількістю гідроксильних груп.

Одноатомні феноли перебувають у молекулі одну гідроксильну групу.

Багатоатомні феноли містять в молекулах більше однієї гідроксильної групи.

Існують і інші багатоатомні феноли, містять три і більше гідроксильні групи в бензольному кільці.

Познайомимося докладніше з будовою і властивостями найпростішого представника цього класу – фенолом С6Н5ОН (рис. 42). Назва цієї речовини і лягло в основу назви всього класу – феноли.

Посилання на основну публікацію