Зовнішні економічні зв’язки Харківської області

Іноземні інвестиції в економіку області. Харківська область має різноманітні та значні за обсягами економічні зв’язки як з країнами СНД, так і з іншими країнами світу. Представники влади та бізнесу активно працюють для залучення іноземних інвесторів, створюють максимально сприятливий інвестиційний клімат у регіоні.

Це треба знати

Інвестиції’ (від лат. investio — одягати) — довгострокові вкладення капіталу в галузі економіки всередині країни та за кордоном. Вигоди від інвестицій виявляються в майбутньому (будівництво нових об’єктів, підвищення кваліфікації працівників тощо).

Інвестор — особа, організація або держава, що здійснює інвестиції. Під прямими іноземними інвестиціями розуміють такі, що викликають тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора. Це закордонні інвестиції обсягом понад 10 % статутного капіталу, що надають право інвестору на участь в управлінні підприємством.

Під інвестиційним кліматом треба розуміти сукупність умов (економічних. соціальних, політичних, правових і навіть культурних), що сприяють вкладенню коштів у розвиток галузі економіки чи регіону.

Харківська область є одним з лідерів із залучення іноземних інвестицій серед регіонів України: наприкінці 2008 р. Харківщина посідала третє місце після Києва та Дніпропетровської області. Обсяг прямих іноземних інвестицій становив 1599,4 млн дол. США, тобто 576,7 дол. США на одну особу (порівняйте 172,0 млн дол. США на кінець 2005 р.).

Значні обсяги іноземних інвестицій (79,7 %) в підприємства області належать Франції, Великій Британії, Кіпру, США, Poсійській Федерації, Швейцарії та Польщі.

Пріоритетними для залучення іноземних інвестицій залишаються підприємства області, основним видом діяльності яких є:

• фінансова;

• промислове виробництво;

• операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та на дання послуг підприємцям;

• сільськогосподарське виробництво, мисливство та пов’язані З ним послуги;

• целюлозно-паперове виробництво, видавнича справа;

• оптова торгівля та посередництво в торгівлі.

Переважна частка інвестицій (54,7 %) належить підприємствам, що займаються фінансовою діяльністю. На підприємствах промисловості зосереджено майже чверть (24,0 % ) прямих інвестицій в економіку області.

Іноземні інвестиції надійшли з 55 країн світу і вкладені в 762 підприємства й організації області,

У 2008 р. в Харківській області було здійснено значні інвес тиційні проекти таких підприємств, як компанія «Амкор Ренч Україна*, «Східноукраїнська компанія “Малтюроп”», «Філія Морріс Україна», «Топфармінг», «Малинівський склозавод», «Бікорм», «Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”» тощо.

Відомі німецькі компанії зацікавились такими інвестиційними проектами будівництва: компанія «Євроглас» — заводу з виробництва промислового скла, а компанія «Карлсберг» — пивзаводу.

Режим інвестиційної діяльності як вітчизняних, так і іноземних інвесторів регулюється Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова». Згідно з цим законом з 1 січня 2000 р. терміном на 30 років запроваджується пільговий режим інвестування, що створює привабливі умови для інвестицій у розвиток пріоритетних видів економічної діяльності.

Пільги поширюються на проекти, обсяг інвестицій яких перевищує:

• 3 млн дол. США у виробництво машин та устаткування й обробку металів;

• 1 млн дол. США у виробництво електроенергії, газу та води, транспорт, зв’язок, оброблення металевих відходів та брухту;

• 700 тис. дол. США в будівництво, оброблення різних видів відходів, хімічне виробництво, виробництво меблів, целюлозно-паперову та поліграфічну промисловості;

• 500 тис. дол. США в харчову промисловість та переробку сільськогосподарських продуктів, легку промисловість.

Пільги, які надаються:

• звільнення на п’ять років від сплати ввізного мита та ввізного ПДВ (податок на додану вартість) на сировину, матеріали, устаткування й обладнання та комплектуючі до них, що пов’язані з реалізацією інвестиційних проектів відповідно до укладених договорів (контрактів);

• звільнення від оподаткування на три роки на 100 % та ще на три роки на 50 % податку на прибуток (у частині, одержаній від освоєння інвестицій);

• виведення з валового доходу суми залучених інвестицій;

• звільнення на п’ять років від плати на землю на період освоєння земельної ділянки.

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) Харківщини базується на вигідному географічному та геополітичному положенні. Однак для успішного ведення ЗЕД необхідне раціональне використання експортного потенціалу, що зараз використовується не повною мірою. Для цього необхідно розвивати галузі економіки, продукцію яких вигідно експортувати.

Це треба знати

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) —- діяльність вітчизняних та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що здійснюється як на території України, так і за її межами.

Експорт — вивіз із території країни за кордон товарів, послуг (капіталу) без зобов’язання їхнього зворотного повернення.

Імпорт — ввезення товарів, послуг (капіталу, знань, технологій) Вільна економічна зона (БЕЗ) — певна господарська територія з високим ступенем самоуправління та значним пільговим режимом. Її виділяють для широкого залучення іноземного капіталу, передової техніки і технологій, управлінського і маркетингового досвіду. Така зона має бути економічно й соціально високоефективною, забезпечувати випуск конкурентоспроможної продукції (послуг) на рівні сучасних світових стандартів як на внутрішній, так і на зовнішній ринки Сальдо торговельного балансу— різниця між вартістю експорту та імпорту. Позитивне сальдо торговельного балансу означає перевищення експорту над імпортом (країна більше продає, ніж купує). Від’ємне сальдо торгівельного балансу — перевищення імпорту над експортом (країна більше купує, ніж продає). Уважають, що негативне сальдо не сприяє розвитку економіки країни

У 2009 р. 904 підприємства та організації Харківської об-іасті експортували продукцію до 113 країн світу, імпортні овари надійшли до 1347 підприємств регіону із 110 країн табл. 53,1).

Питома вага області в зовнішній торгівлі України товарами тановила: експорт — 2,3 %, імпорт — 4,5 %. Експортні постав-;и складали 1171,6 млн дол. США, імпортні надходження — 291,7 млн дол. США. У 2009 р. від’ємне сальдо зовнішньої юргівлі товарами становило 120,1 млн дол. США (табл. 53.1), тоді як в цілому по Україні — 18 531 млн дол. США.

Потреби в імпортних товарах на 45,5 % задовольнялися m рахунок поставок з країн СНД, на 28,6 % — з країн Європи ти на 16,1% — з країн Азії.

Питома вага експортних поставок до країн ЄС, у загальному обсязі експорту області, склала 7,9 %, імпортних надходжені. 26 % (порівняйте). Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської Федерації — 39,7 %, Казахстн ну — 7,6 %, Гонконґу — 4,5 %, Білорусі — 4,3 %, Мол до ви — 3,9 %, Грузії — 3,7 %, Китаю — 2,6 %, Єгипту — 1,5 Вірменії —1,5 %, Лівійської Арабської ДжамахІрії — 1,5 %, Ісламської Республіки Іран — 1,5 %, Азербайджану — 1,5 %, Індії — 1,4 %, Іспанії — 1,2 %. У 2009 p. імпортні надходження з Російської Федерації ста новили 38,8 %, Німеччини — 6,4 %, Китаю — 5,9 %, США -4,6 %, Білорусі — 3,6 %, Італії — 3,5 %, Польщі — 2,8 %, Бразилії — 2,7 %, Індії — 2,7 %, Казахстану — 2,5 %, Туреччини — 1,7 %, Чеської Республіки — 1,6 %, Франції — 1,4 %, Австрії — 1,4 %.

Основу імпорту становили котли, машини, апарати ти мімі нічні пристрої (12 % від загальної вартості імпорту), полімерні матеріали, пластмаси (9,5 %) та наземні транспортні засоби, крім залізничного (6,7 %).

Протягом 2004-2009 pp. проводились презентації експорт ного потенціалу Харківської області в Російській Федерації, В’єтнамі, Словенії, Туреччині, Казахстані, Таджикистані ти інших країнах. Участь у цих міжнародних заходах дозволили підприємствам заявити про себе за межами України, запро понувати конкурентоспроможну продукцію, продемонструвати свої кращі здобутки. Проведено переговори керівників промислових підприємств з Представниками іноземних фірм, було підписано Угоду про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між Харківською обласною державною адміністрацією та губернаторством провінції Ізмір (Турція).

Але певні труднощі перешкоджають успішному веденню ЗЕД у Харківській області. Це насамперед залежність економіки області від постачань сировини і палива з країн СНД, неповна завантаженість потужностей на підприємствах машинобудування та часткове галузеве зниження обсягів іноземних інвестицій.

На сучасному етапі розвитку економіки задачами держав ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні е:

а) підвищення ролі експорту;

б) ефективне застосування економічних і адміністративних методів регулювання ЗЕД;

в) створення гнучкої системи оподатковування, що сприяла би легальному веденню зовнішньоторговельних операцій купівлі-продажу товарів, залученню інвестицій з-за кордону, а також перешкоджала би витоку капіталу з регіону;

г) створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні;

д) створення вільної економічної зони за принципами транс-прикордонного співробітництва.

Міжнародна діяльність. У 2008 р. було проведено міжнародний форум, присвячений 6-річчю єврорегіону «Слобожанщина» і 50-річчю регіону «Ереджіо». Результатом стала інтенсифікація розвитку прикордонного співробітництва між районами Харківської та Бєлгородської областей у різних сферах економіки. Пріоритетним визнали створення кластерних об’єднань між підприємствами фінансової, будівельної, фармацевтичної, туристичної галузей. Це прискорить розвиток туристичної інфраструктури та індустрії відпочинку, що важливо з огляду на проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р. У результаті збільшився товарообіг між Харківською та Бєлгородською областями, а також іншими регіонами Російської Федерації,

Посилання на основну публікацію