Загальна і регіональна фізична географія

Як зрозуміло з попереднього, ландшафтну оболонку Землі можна вивчати або в цілому, або по окремих закономірно побудованим ділянок (ландшафтам), або по окремим великим частинам (компонентів), з яких вона складається.

В фізичну географію входить рішення лише перших двох завдань, відповідно до чого ми і розрізняємо в ній дві нерозривно пов’язані гілки: загальну фізичну географію (або загальне землезнавство) і регіональну фізичну географію (або ландшафтоведение).

Предмет вивчення загального землезнавства – ландшафтна оболонка в цілому в найбільш загальних особливостях її речового складу, структури і розвитку.

Предмет вивчення регіональної фізичної географії – географічні ландшафти та їх різні таксономічні угруповання в індивідуальних особливостях їх речового складу, структури і розвитку і в нерозривному зв’язку цих особливостей з загальногеографічна закономірностями.

У зарубіжній і вітчизняній літературі були і залишилися ще помилкові спроби покласти непереходімим грань між загальним землезнавства та ландшафтоведением, відірвати їх один від одного і навіть протиставити одне з них як географічну науку (ландшафтознавство) інакше як науці нібито не географічної (загальне землезнавство). Але це абсолютно неприпустимо. Географічний ландшафт невіддільна від ландшафтної оболонки, складаючи частину її; ландшафтна оболонка невіддільна від ландшафту, так як багато її особливості проявляються в ландшафтах і через ландшафти. Подібно до того як вивчення біології кожного окремого організму не тільки не заперечує, але і передбачає необхідність загальної біології, – вивчення окремих ландшафтів не тільки не заперечує, але, навпаки, передбачає необхідність загального землезнавства. Визначення загального землезнавства як науки про найбільш загальні географічні закономірності Землі ми рішуче протиставляємо незжитий ще метафізичного розуміння загального землезнавства як простого аггломерата розрізнених відомостей з різних галузей знання, механічно об’єднаних в одному місці.

Ландшафтна оболонка Землі, та й кожен ландшафт в окремо, складається з безлічі простих і складних частин. Шукаючи серед них все) більш і більш прості, ми в кінцевому рахунку прийдемо до молекул і атомів, які, природно, не можуть входити в поле зору фізичної географії. Тому при дослідженні речового складу ландшафтної оболонки (і ландшафтів) фізико-географ має справу тільки з дуже великими і дуже складними компонентами цієї оболонки, а саме, з літосферою (включаючи сюди і її зовнішню форму, т. Е. Рельєф), повітряними масами, водами, грунтовим покривом, рослинними співтовариствами та зооценозов. Все це – частини ландшафтної оболонки. Фізична географія вивчає матеріальне єдність цих частин, що утворить особливу якість. Вивчення ж кожного з великих компонентів окремо становить завдання приватних географічних дисциплін, кожна з яких цілком самостійна наука. Подібно до того як фізична географія не їсти з’єднання різних природних наук і не їх узагальнення, бо вона має свій власний об’єкт дослідження, – приватні географічні науки не має розділи або глави фізичної географії, тому що у кожної з них – теж власний предмет дослідження (рельєф, атмосфера, грунт і т. п.). Приватними і географічними вони називаються лише тому, що вивчають частини того цілого, яке є об’єктом фізичної географії. Слід при цьому підкреслити, що приватні географічні науки вивчають свої «частини» не в відриві від цілого, а розглядають останню як своєрідну «середу» існування і розвитку обраного об’єкта дослідження.

До родини географічних наук відносяться перш за все: геоморфологія, кліматологія, гідрологія суші, океанографії, грунтознавство, ботанічна географія, зоогеографія. Сюди ж необхідно віднести картографію – науку про географічній карті і в той же час своєрідне і дуже потужний засіб наукового узагальнення наших знань про земну поверхню; палеогеографію, спеціально займається питаннями розвитку ландшафтної оболонки за весь величезний період існування останньої; нарешті, історичну географію – науку про зміни ландшафтів на Землі в історичний час (з палеоліту) під все зростаючим впливом на ландшафти людського суспільства.

Особливе місце належить економічній географії. Якщо фізична географія вивчає стихійні природні закономірності в ландшафтній оболонці Землі, з обов’язковим урахуванням впливу на природу людського суспільства, то економічна географія кладе в основу дослідження певних суспільних закономірностей, з обов’язковим урахуванням природних умов. Отже, фізична географія і економічна географія, що займаються явищами принципово різного порядку, суть науки не тільки самостійні, але і відносяться до різних груп наук: фізична географія – до групи природних наук, економічна географія – до групи суспільних наук. З цього випливає неможливість існування єдиної географії, що охоплює географію фізичну і економічну.

Однак обидві ці науки перебувають у найтіснішому зв’язку, тому що людське суспільство неможливе поза географічного середовища, відчуває вплив з боку останньої, використовує і перетворює географічне середовище, що є одним з постійних і необхідних матеріальних умов існування і розвитку людського суспільства.

Посилання на основну публікацію