Вплив науково-технічного прогресу на світове господарство

1. Чим відрізняється поняття «науково-технічний прогрес» від поняття «науково-технічна революція»?

НТП увазі поступальний безперервний процес. НТР на відміну від НТП – етапний якісний стрибок у розвитку науки.

2. Поясніть вислів: «науково-технічна революція – якісно новий етап у розвитку виробничих сил». Чому вона сприяє прискореному розвитку країн?

НТР увазі докорінну перетворення виробничих сил суспільства і самого суспільства. НТР сприяє прискореному розвитку країн, оскільки за рахунок впровадження нових технологій, наукових розробок не тільки підвищується якість виробництва, а й відбувається значна економія сировини та енергії. Продуктивність праці збільшується.

3. Який вплив надає НТП на міжнародний поділ праці і розвиток світової економіки?

Під впливом НТП відбувається зростання інформатизації інтелектуалізації праці, підвищуються вимоги до кваліфікації і до загальноосвітнього рівня освіти персоналу, зайнятого в економіці, підтягування держав і рівня розвитку техніки і технологій у різних країнах до рівня передових, відбувається зміна не тільки галузевої структури господарства, а й ролі окремих факторів розміщення виробництва. У розміщенні виробництв провідну роль починають відігравати фактори наукового потенціалу, інформаційні, наявності кваліфікованих трудових ресурсів.

4. Як науково-технічний прогрес вплинув на галузеву структуру господарства?

Галузева структура господарства стала більш розгалуженою. З розвитком нових технологій з’явилися і нові галузі господарства.

Посилання на основну публікацію