Види карт і їх використання

Види карт. За масштабом, розмірами зображень на них, а також за змістом, завданням, території, карти діляться на кілька видів.

За масштабом карти діляться на наступні види: великомасштабні – від 1:10 000 до 1: 200 000, середньомасштабні – від 1: 200 000 до 1: 1 000 000, дрібномасштабні – менше 1: 1 000 000. На картах різних масштабів події і явища зображуються з різним ступенем точності.

По об’єкту зображення, розміром зображеного простору карти діляться на наступні види: карти зоряного неба, карти планет і Землі, карти півкуль, материків і океанів, фізико-географічних країн і морів, карти держав, карти спеціальних територій (заповідників, туристичних маршрутів), областей , міст, районів та ін.

За змістом карти поділяються на дві великі групи: загальногеографічні карти і тематичні карти.

На загальногеографічних картах основні елементи географічних умов місцевості зображуються з однаковим ступенем точності: рельєф, річки, озера, льодовики, грунтовий і рослинний покрив, населені пункти, галузі господарства, шляхи сполучення і зв’язку, кордони і т. Д.

Тематичні карти діляться на дві групи: природні і соціально-економічні. До природних картками відносяться карти рельєфу земної поверхні і дна океанів, карти кліматичні, грунтові, рослинності і тваринного світу, ландшафтні, карти охорони природи, корисних копалин. До соціально-економічних відносяться економічні, історичні, політико-адміністративні карти.

За цілям і завданням карти також діляться на наукові, культурно-просвітницькі, технічні, туристські, навчальні.

Географічні атласи та їх види. Атлас – збірник географічних карт, упорядкований і складений за єдиною програмою. Термін атлас введений в науковий обіг фламандським картографом Меркатором. Збірник складених їм карт (1595 г.) він назвав ім’ям легендарного ліванського короля Атласу. Перші дійшли до нас зборів карт складені у II ст. н. е. Клавдій Птолемей. Основними особливостями сучасних атласів є цілісність, відповідність і взаємодоповнюваність карт.

Атласи, як і карти, бувають різними. За охопленням територій, площ атласи поділяються на атласи планет, світу, материків, фізико-географічних країн, держав, областей; за змістом – на загальногеографічні і тематичні; по призначенню – на наукові, популярні (краєзнавчі), навчальні, туристські та дорожні.

Наукові атласи – це атласи, що дають повні, науково обстежені, відомості про будь-якій місцевості. У таких атласах вказуються природні умови певної місцевості, подано відомості про ведення господарства, населення, культуру.

Популярні (краєзнавчі карти) розраховані на широке коло читачів. Вони складені так, щоб ними було зручно і легко користуватися. У них наводяться малюнки, креслення, відомості про певному регіоні, вказуються історичні пам’ятники.

Навчальні атласи розраховані на користування ними в школах, середніх і вищих навчальних закладах.

Сучасні карти, атласи та глобуси широко використовуються в різних галузях народного господарства, дослідницьких роботах. З їх допомогою вирішуються різні складні завдання, що мають важливе світове, державне, наукове значення. В даний час карти використовуються при розмітці місць різних об’єктів, в науково-дослідних роботах, господарських цілях (при складанні програм, проектуванні, будівництві, освоєнні земель, в пошуках родовищ корисних копалин, прогнозі погоди і т. Д.), У військовій справі, навчальному процесі, культурно-просвітницькій роботі.

Посилання на основну публікацію