Сутність поняття «глобальні проблеми людства»

1. Розкрийте сутність понять «геоекологія», «екосистема». Які завдання вирішує геоекологія?

Геоекологія – наука про властивості і закономірності розвитку географічного середовища і складових її природних і пріродноантропогенних геосистем, які займаються розробкою теоретичних основ, принципів і нормативів раціонального природокористування, сталого розвитку суспільства та оптимізації його впливу з навколишнім середовищем. Завдання геоекології: оцінка сучасного екологічного стану ландшафтів, оцінка стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень, визначення допустимих антропогенних навантажень, прогноз можливих подальших трансформацій ландшафтів та зміни їх екологічного потенціалу.

2. Назвіть екологічні проблеми і поясніть причини їх виникнення. Яке значення для життя планети має вирішення екологічних проблем?

Опустелювання – викликано потеплінням клімату на планеті, знищенням лісів і кущів, застосуванням неправильних форм землеробства.
Руйнування озонового шару – викиди в атмосферу хлорфторуглеродов.
Парниковий ефект – виник в результаті накопичення в атмосфері вуглекислого газу. Підвищення його концентрації пов’язане з господарською діяльністю людини.
Забруднення вод Світового океану – потрапляння у води нафтопродуктів, поховання радіоактивних відходів, механічне забруднення.
Скорочення біорізноманіття – знищення природних місць існування.

3. * На конкретному прикладі розкрийте основні шляхи вирішення екологічних проблем?

Головний шлях до вирішення екологічних проблем – раціональне природокористування. Приміром, опустелювання викликається не тільки глобальним потеплінням, а й нераціональним землекористуванням. Скорочення вирубок лісів і чагарників, недопущення перевипаса худоби допоможе значно поліпшити ситуацію.

4. Охарактеризуйте принципи природоохоронної діяльності.

• Розробка та впровадження виробничих технологій з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.
• Виведення з експлуатації забруднюючих ланок виробництва.
• Виробництво «екологічно чистої» продукції.
• Безперервне поліпшення екологічних показників, регулярний екологічний моніторинг, усунення факторів забруднення навколишнього середовища.
• Дотримання національного законодавства та міжнародних стандартів у сфері охорони навколишнього середовища.
• Ефективне використання природних ресурсів та енергії.
• Контроль і скорочення обсягів викидів CO² в процесі виробництва сталі.
• Впровадження системи екологічного контролю, сертифікації

Посилання на основну публікацію