Сучасні концепції взаємин людини, суспільства і природи

Складні взаємини людини і суспільства з навколишнім середовищем склалися історично. Якщо на зорі людської цивілізації будь-які впливи на природу компенсувалися діями найпотужніших структур біосфери, то з плином часу антропогенні дії стали завдавати великої шкоди. За даними Е. В. Гірусова (1976) і Е. Я. Режабек (1986), в історії взаємин людини, природи і суспільства виділяються три основних етапи:

ручне виробництво із застосуванням природних джерел енергії;
машинне виробництво із застосуванням штучних джерел енергії;
автоматизоване виробництво із застосуванням штучних способів переробки і використання інформації.

Перший етап пов’язаний з так званої «неолітичної революцією», в ході якої людство навчилося використовувати вогонь і знаряддя впливу на природу, що дозволили змінювати середовище проживання. Цей період тривав близько 5 тисяч років. У цей час здійснювався поступовий перехід від привласнюючого господарства (збиральництво і полювання) до виробничого (землеробство і скотарство). Історія цивілізацій рясніє екологічними кризами та революціями.
Перехід до приготування їжі, виробництва одягу і будівництву культових і житлових приміщень із застосуванням штучних знарядь праці був дуже тривалим. Він дав можливість людству змінити своє соціальне становище. У цей час були створені порівняно нескладні механічні пристосування, які приводяться в рух фізичною силою людей, тваринами, вітряними і водяними двигунами. Тим не менш, незважаючи на певну примітивність техніки, в цей час були створені найбільші споруди такі, як єгипетські піраміди, античні палаци та храми. Потреба у великій кількості енергії реалізовувалася в основному шляхом використання армії рабів і меншою мірою різноманітними механічними пристосуваннями. Необхідність освоєння нових площ під землеробство і скотарство приводила до необхідності широкомасштабної та інтенсивної вирубки лісових масивів та використання підсічно-вогневого способу землеробства. Вирубка лісів в областях змінно-вологого тропічного і субтропічного клімату – областей, найбільш сприятливих для проживання людини, – викликала швидке опустелювання територій. З цим періодом пов’язане виникнення і розширення іригаційних робіт.
Другий етап взаємодії людини і природи пов’язаний з промисловою революцією XVIII-XIX ст. і характеризується переходом до машинного виробництва із застосуванням техніки штучних енергоносіїв (пар, потім електроенергія).

Завдяки цьому інтенсивно розвивалися металургія, фабричне виробництво, механічний транспорт. Розширення площ під землеробство і скотарство, викликане зростанням народонаселення, також супроводжувалося опустелюванням одних територій і освоєнням нових. Розвиток гірничої справи та металургії пов’язано з інтенсивними вирубками лісових масивів (ліс витрачався на виробництво деревного вугілля, використовувався як кріпильного і будівельного матеріалу). Надалі деревне вугілля був замінений на кам’яний, і це знову вимагало розширення гірничодобувної промисловості. Через деякий час для отримання теплової енергії стали використовувати кам’яне вугілля, а потім рідкі горючі копалини. Таким чином, в цей період відносно природи людством був здійснений новий якісний перехід від «експлуатації» тільки її поверхні до «експлуатації» надр Землі в значних масштабах (С. В. Клубів, Л. Л. Прозоров, 1993).

Третій етап, що почався в першій чверті XX в., Пов’язаний із сучасною науково-технічною революцією. Він характеризується перетворенням продуктивних сил на основі перетворення науки в провідний чинник розвитку виробництва. Це не тільки розвиток атомної енергетики та атомної промисловості, а й пошук нетрадиційних джерел енергії, розвиток хімічної промисловості, у тому числі виробництво полімерів, композиційних та інших матеріалів із заданими властивостями, невідомими в природі, комплексна автоматизація виробництва, широке застосування інформаційно-обчислювальної і мікропроцесорної техніки, використання широкого спектру електронних пристроїв, створення нових видів транспорту і зв’язку, освоєння нової лазерної, плазмової і мембранної технологій, розвиток біотехнології, широке використання Космосу в інтересах виробництва, зв’язку, цілеспрямований пошук родовищ корисних копалин і розробка комплексу заходів з охорони навколишнього середовища.
Наприкінці XX в. багато традиційні ресурси людського прогресу втратили своє першорядне значення. Головним ресурсом науково-технічного прогресу і соціально-економічного розвитку світового співтовариства стає інформація. Добре налагоджена мережа інформаційно-обчислювальних систем і комп’ютерів сьогодні грає таку ж роль, яку свого часу зіграли електрифікація, телефонізація, радіо і телебачення. Інформація не тільки впливає на прискорення розвитку науки і техніки, а й відіграє величезну роль у процесах забезпечення громадського порядку, культурного спілкування людей і охорони навколишнього середовища. Інформація – це невичерпний ресурс світової спільноти. Згідно І. І. Юзвішін (1996), інформація – загальний нескінченний законно процес фундаментальних відносин, зв’язків, взаємодій і взаємозалежностей енергії, руху, маси, мікро-і макроструктур Всесвіту. Необхідність в обробці різко зрослих інформаційних потоків виявила певні обмеження можливостей людської психіки. Вони стали долатися в результаті винаходу і широкого застосування електронних кібернетичних пристроїв (комп’ютерів).

На кожному етапі взаємодії з природою людство у все зростаючих розмірах використовувало її як об’єкт видобутку та придбання матеріальних цінностей і задоволення своїх матеріальних потреб. Розбіжності між природою і людиною, або, як прийнято називати ці конфлікти, екологічні кризи, почалися задовго до неолітичної революції. Причиною виникнення одного з перших в історії людства екологічних криз послужила нерозумна діяльність первісної людини, яка викликала прискорене вимирання і зникнення багатьох великих ссавців пізнього палеоліту. Мамонти, мастодонти, бізони, вівцебики та інші великі тварини були в той час головним об’єктом полювання (І. П. Герасимов, 1985; М. І. Будико, 1977). У наступні роки знищення тварин і вирубка лісових масивів відбувалися у все зростаючих розмірах. Це не тільки велика і красиво обставлена полювання ассірійських царів на слонів, ведмедів, кабанів і страусів в басейні р.. Євфрат, а й також численні, часто масштабні полювання на великих ссавців, вирубка лісів на схилах гір у країнах Середземномор’я (Греція, Італія). Починаючи з 1600 р. по теперішній час людиною винищено понад 160 видів і підвидів птахів, і ще 400 видам загрожує повне зникнення. Знищено більше 100 видів ссавців, і ще 225 видам також загрожує повне зникнення (С. В. Клубів, Л. Л. Прозоров, 1993).

Первісна людина володів знаряддям величезною нищівній сили – вогнем. Класичним прикладом винищення лісів і виникнення пустельних ландшафтів є пустеля Сахара. Однією з причин загибелі держави Майя в Новому Світі вважають виснаження земель в результаті застосування підсічно-вогневої системи землеробства. Землеробство річкових цивілізацій спричинило глибоке видозміна ландшафтів. Вже на початку V тисячоліття до н.е. в Месопотамії стали проводитися іригаційні та меліоративні роботи. У III тисячолітті до н. е.. аналогічні роботи проводилися в Китаї та Індії, в II і I тисячоліттях до н.е. – В долині Амудар’ї. Це призвело до того, що розвивалося землеробство погіршувало стан природних ландшафтів. Античні цивілізації спустошили природні ресурси Середземномор’я, а найбільші античні війни і крах великих імперій сприяли деградації грунтового покриву і розвитку ерозії. За свідченням деяких екологів, тільки з вини людини на земній кулі в цілому було втрачено близько 5 млн. км2 культурних земель.

Деградація природного середовища посилилася в глибоку давнину з виникненням, подальшим розвитком і удосконаленням гірничої справи. Вже в VII столітті до н. е.. в Греції стали розробляти свинцево-срібні рудники, причому глибина деяких шахт нерідко досягала 100 м. Вражає масштабність гірничих виробок, вироблених на зорі палеоліту. Вони розташовуються на території Нідерландів. У товщах крейдяних порід є включення різноманітних за формою і розмірами кремнієвих конкрецій. Саме вони служили об’єктом видобутку. Поруч з первісними шахтами здобуті кремнієві конкреції розщеплювали і з них виготовляли кремнієві знаряддя праці та зброю. У своєрідних первісних майстерень було виявлено більше 500 тис. заготовок кам’яних сокир. Все це свідчить про те, що в ранньому палеоліті велися цілеспрямовані пошуки і видобуток певного виду кам’яної сировини. Швидше за все видобуток кам’яної сировини на первісній шахті проводилася не одне сторіччя. З XIII в. в Європі, а потім і в інших країнах для проходки гірських виробок стали застосовувати порох. А це прискорило деградацію природного середовища в місцях видобутку. З одного боку, відходи від видобутку і переробки та й сам порох забруднювали струмки і річки, а з іншого – навколо місць видобутку зростали відвали порожніх порід.

Однак крім негативних впливів на природне середовище є і позитивні сторони розвитку гірничої справи. Великий поштовх для розвитку металургії дав повсюдний перехід від використання деревного вугілля до застосування кам’яного. Розробки вугільних родовищ в XVII в. в Англії воістину врятували багато лісові масиви від повної вирубки. Але величенні за площею відкриті кар’єри вугільних родовищ стали у все зростаючих розмірах завдавати великої шкоди ландшафтам та підземним водам.
Історично так склалося, що до цих пір співіснують і протистоять один одному різні уявлення про взаємовідносини людини і суспільства з навколишнім середовищем. Це концепції природоохоронної діяльності, технократичного оптимізму, екологічного алармізма і паритету між природою та суспільством (С. В. Клубів, Л. Л. Прозоров, 1993).

Природоохоронна концепція. Що спостерігається погіршення природного середовища і, як наслідок, погіршення матеріального стану людського суспільства вимагали певних протидій. На поганий стан природного середовища, особливо лісових масивів, звернув увагу ще Петро I, який видав спеціальний указ про охорону лісів. У самому кінці XIX в. в Росії стала реалізовуватися ідея захисту територій дикої природи. Почали створюватися перші заповідники і заповідні території. Вже на початку XX в. в Росії були зроблені спроби налагодити «світову охорону природи». При Російському географічному товаристві була створена спеціальна так звана Природоохранительная комісія. Природоохоронне рух виник і в зв’язку з тривогою наукової громадськості про долі диких тварин і рослин. На чолі цього руху стояв географ, антрополог, етнограф і археолог професор Московського університету Д. Н. Анучин (1843-1923). Він розумів всю складність взаємини людини і природи, з наукової точки зору обгрунтував це новий напрямок і ввів у науковий обіг термін «антропосфера». Велику роль у збереженні природи зіграли дослідження, які проводилися під егідою КЕПС (Комісії природних продуктивних сил).
В останні десятиліття XX в. протистояння і сутички між природою та суспільством стали настільки сильними, а шкоди, що завдається природі, настільки величезним, що і в сучасному суспільстві розгорнулося широке екологічний рух. Воно, як і рух на початку XX в., Ставить своєю метою зберегти природу, вберегти її від згубного впливу людини, технічна оснащеність якого з кожним роком збільшується. Яскравим представником цього напряму є американський вчений і переконаний оптиміст Р. Дюбо. На його думку, шлях до ліквідації суперечностей між людиною і природою полягає в певному «одомашнивании» біосфери. Йдеться про збереження природних ландшафтів в їх первозданному стані та забезпеченні життєдіяльності всіх систем біосфери тільки поновлюваними ресурсами.

Реальні успіхи руху за збереження природи зводяться до розробки і застосування розрізнених заходів з охорони зникаючих видів тварин і рослин, перетворенню певних територій в заповідники, до скорочення шкідливих викидів і окремих забруднень. Мова в даному випадку йде про утворення заповідників і особливо охоронюваних територій, які сьогодні займають тільки кілька відсотків земель. Але до цих пір відсутні системні та глобальні заходи, хоча розробляються численні програми по захисту або окремих територій, або навіть окремих частин геосфер. До їх числа відносяться заходи щодо запобігання викидів хлор-і фторовмісних елементів (фреонів), зниження викидів вуглекислого газу і цілий ряд інших заходів, пов’язаних з викидами антропогенних газів в атмосферу і забрудненнями водних систем.

Концепція технократичного оптимізму. В основі цієї концепції лежить уявлення про невичерпність природних ресурсів, їх поновлюване і повному пануванні людини над природою. Незважаючи на повну очевидність негативних наслідків науково-технічного прогресу, коли на очах одного-двох поколінь антропогенна деградація екосистем досягла величезних масштабів і періодично переростає з локальних криз в міжрегіональні катастрофи, ця концепція користується великою популярністю. Погіршення екологічної обстановки все більш руйнівними діє на величезних територіях і відображається на життєдіяльності численних екосистем. Виходячи з цього частина наукової громадськості різних країн, усвідомивши необхідність і неминучість прогресуючого використання природи в ім’я процвітання людини, обгрунтувала своє позитивне ставлення до нього.

Посилання на основну публікацію