Сучасне населення світу, його господарська діяльність

1. Дайте визначення поняттям: якість життя населення, світове господарство, валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, індекс розвитку людського потенціалу.

Якість життя населення – ступінь задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб людини.

Світове господарство – це сукупність тісно пов’язаних один з одним національних господарств різних країн, об’єднаних системою міжнародних економічних відносин.

Валовий внутрішній продукт – загальна вартість товарів і послуг, вироблених в країні за певний період (звичайно за рік) і призначених для безпосереднього вживання.

Валовий національний продукт – сумарна вартість товарів і послуг, вироблених підприємствами даної країни всередині і за її межами.

Індекс розвитку людського потенціалу – найважливіший показник вимірювання рівня соціально-економічного розвитку різних країн.

2. Охарактеризуйте основні риси сучасних демографічних процесів.

На сучасному етапі в цілому спостерігається швидке зростання числа населення Землі. Після демографічного вибуху темпи трохи сповільнилися, але що розвиваються країни досі мають величезний приріст. Швидкі темпи зростання населення в бідних країнах народжує цілий ряд проблем: голоду, медичних, освітніх. Для вирішення демографічних проблем проводиться демографічна політика. У розвинених країнах вона спрямована на підвищення народжуваності, для уникнення старіння націй. У країнах, що розвиваються вона спрямована на зниження народжуваності та зменшення кількості населення.

* 3. Використовуючи виконані випереджаючі завдання, розкажіть про заняття населення в різних районах світу.

Див. Випереджальні питання

4. У чому сутність сучасного процесу урбанізації?

Темпи урбанізації зберігаються досі. У розвинених країнах це відбувається за рахунок зростання виробництва і власному натуральному приросту. Останнім часом тут навіть спостерігається відтік жителів в передмістя. У країнах, що розвиваються темпи урбанізації вище і міста ростуть за рахунок припливу населення і сіл (лжеурбанізація). Останнє призводить до виникнення нетрів, поширенню убогості і погіршення екологічної ситуації.

* 5. Використовуючи матеріали випереджальних завдань і свої спостереження, покажіть, як пов’язана географія матеріальної культури з географічними особливостями природи.

Див. Випереджальні питання

6. Яку роль відіграють міграції в світі? Міграції суттєво поповнюють кількість працездатного населення в розвинених країнах, спосіб покинути гарячі точки для мирного населення, розв’язання релігійних питань, спосіб знайти економічну вигоду.

* 7. Поясніть причини зміни структури зайнятості населення в різних сферах господарства.

З розвитком науки і технологій змінювалася структура зайнятості населення. Спочатку великої кількості робочої сили вимагало с / г. З появою техніки і комп’ютеризацією багатьох виробництв ця необхідність відпала. Теж сталося і в промисловості: верстати вже не вимагають обслуговування людиною. Ручна праця поступово замінюється машинним. На сучасному етапі все більша частина населення задіюється в сфері послуг, роль якої зросла на постіндустріальному етапі.

Посилання на основну публікацію