1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Статистика природного руху населення

Статистика природного руху населення

Сутність поняття «населення»

Населення – це кількість людей, що живуть на досліджуваній території.

Більшість суспільних наук займаються дослідженням населення. Саме воно визначає більшу частину економічних, політичних і соціальних процесів у світі. Саме населення в залежності від масштабу території може розглядатися для окремого регіону, континенту або цілого світу. Демографія є наукою, де населення виступає предметом дослідження. Його мета полягає у вивченні процесів відтворення суспільства. До наук, так само досліджують населення з різних якісних і кількісних сторін відносять:

 • статистику (збір первинної інформації, систематизація даних, їх публікація, підготовка для аналітичної роботи);
 • географію (переміщення населення, міграція, щільність і розподіл);
 • медицину (показник смертності, параметри гігієни та санітарії навколишнього середовища);
 • етнографію (етнічний склад населення);
 • соціологію (вплив суспільних перетворень на життя населення);
 • демографію (дослідження відтворення, складу населення, показників, що описують його стан).

Населення ділять на постійне, стабільне і стаціонарне в залежності від цілей дослідження. Перший вид населення характеризує ту його частину, яка постійно проживає на даній території. Стабільне населення відрізняється незмінними показниками народжуваності, смертності і тривалості життя. Для стаціонарного населення залишається незмінним співвідношення народжуваності і смертності, тобто коефіцієнт приросту.

Населення в економіці відіграє важливу роль. Воно розглядається як головне джерело факторів виробництва. Саме населення формує трудовий потенціал, що надає вплив на продуктивність реального сектора, так і на обсяг споживання. В умовах ринкових відносин попит стає визначальним чинником всіх економічних процесів, а значить, впливає на зростання макроекономічних показників і перетворення в соціально-економічній сфері.

Роль статистики в дослідженні населення

Багато процесів і явищ в суспільному житті пов’язані з масовими подіями і змінами. Статистика є одним із засобів, широко застосовуються в різних наукових напрямках для дослідницьких цілей. Вона сприяє збору даних, їх обробці і систематизації. Крім того, статистика дозволяє описувати масові процеси з кількісного боку, враховуючи якісні перетворення в об’єкті вивчення. Для того, щоб зібрати інформацію для подальшої аналітичної роботи вдаються до наступних інструментів:

Поточний облік необхідний для відображення інформації про механічний і природний перерозподіл населення. Тут розглядаються процеси міграції, народжуваності, смертності і їх співвідношення між собою.

Перепис є інструментом збору інформації про різні параметри населення, наприклад, про вік, статеву приналежність, освіту, релігійні та інші переваги. Дані перепису обробляються і систематизуються. Надалі вони публікуються і можуть бути використані для різних галузей народного господарства.

Статистика користується усталеним набором методів. Метод спостереження необхідний для збору первинної інформації та формування уявлення про загальні закономірності досліджуваного об’єкта або явища. Групування дозволяє розбити велике число даних за окремими ознаками. Під ознакою розуміється характеристика, що показує особливості об’єкта дослідження. Метод узагальнюючих показників допомагає виводити певні закономірності розглянутих систем.

У статистиці так само застосовується перелік поширених показників. Наприклад, кількість людей, які проживають на одній території, виражається показником чисельності. Число народжених немовлят на тисячу осіб визначає параметр народжуваності, а число померлих – смертності. Одним з найважливіших показників можна назвати коефіцієнт приросту населення. Він виражає співвідношення параметрів смертності і народжуваності, тобто його здатність до відтворення. Цей показник може бути негативним, тобто мати негативну тенденцію.

Природний рух населення, його статистика

Під природним рухом населення розуміють відразу два процеси, характерних для динаміки населення-це народжуваність і смертність. Саме вони визначають показник чисельності та загальний склад населення.

Завдяки природному руху населення відбувається зміна одного покоління іншим. Це впливає на безперервність відтворення, а значить, виживаність людської популяції. До природного руху так само відносять питання шлюбу і розлучення, так як вони роблять прямий вплив на відтворення.

До завдань статистики природного руху населення відносять:

 • Аналіз рівня народжуваності.
 • Дослідження рівня смертності.
 • Показники шлюбності і разводимости.
 • Природний приріст і спад населення.
 • Вплив факторів різного походження на демографію.
 • Моделювання процесів природного руху.

Облік більшості даних, що відображають природний рух населення, проводиться в Росії органами ЗАГС. Інформація, яку вони отримують, направляється в органи статистики, де вона обробляється і узагальнюється.

Система показників для ведення статистики природного руху населення включає в себе абсолютні, відносні та демографічні величини. З допомогою абсолютних величин розглядається комплекс основних даних про склад населення. Відносні величини показують його структуру і середні величини. Більш глибокий аналіз здійснюється засобами демографічним коефіцієнтів. Вони здатні охарактеризувати інтенсивність події в системі. Причому розрахунок демографічних коефіцієнтів передбачає, що дані по чисельності діляться на ту кількість людей, яка безпосередньо задіяні у цьому процесі, наприклад, коефіцієнт народжуваності зазвичай розраховується на 1000 жінок дітородного віку.

Розрахунок народжуваності здійснюється за формулою:

F = B / W • 1000

де W – охоплює вибірку жінок у віці від 15 до 49 років, тобто ту частину жіночого населення, яка здатна дати потомство.

ПОДІЛИТИСЯ: