1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Система природокористування

Система природокористування

Класифікація систем природокористування

Системи природокористування класифікуються з урахуванням провідної галузі господарства і особливостей територіальної структури систем природокористування.

Крім цього класифікація враховує ієрархічний рівень територіальної структури і ступінь адаптивності систем природокористування щодо природного середовища.

Щодо провідної галузі господарства фахівці виділяють дві групи систем природокористування – одна група має зв’язок з природою, інша група природокористування пов’язана з природою опосередковано.

Якщо в першому випадку природа є джерелом предметів праці і споживання, засобом виробництва, то в другому випадку природа виступає постачальником ресурсів для переробних галузей.

В ході переробки ресурсів залишається велика кількість відходів, і природа є їх сховищем.

Виходячи з особливостей територіальної структури і характером зв’язку господарської діяльності з природою, виділяється наступні групи систем природокористування – фонові, великовогнищевий, вогнищеві, дисперсні.

Що стосується фонових систем, то вони використовують природу як продуктивних угідь – сільськогосподарських, меліоративних, рекреаційних та ін. Вони мають тісний зв’язок з зональними властивостями природного середовища, тому потребують збереження відтворюють властивостей природних ландшафтів і їх розвитку.

Локальні, вузлові, групові типи галузей природокористування утворені великовогнищевого системами, вони добувають, використовують, переробляють природний матеріал, наприклад, металургія, лесопереработка і ін.

У районах розміщення цих ресурсів, крім їх запасів, велике значення має рельєф і грунт, можливості водопостачання та водоочищення.

Зв’язок між собою мають вогнищеві системи природокористування і розміщення населених пунктів, оскільки перероблений матеріал природи вони використовують для виробництва «кінцевої» продукції.

Природа виступає місцем розміщення виробництва, тому в цьому випадку, вимоги до неї не такі жорсткі. Виникаючі тут проблеми пов’язані з переробкою відходів.

Нарешті, системи дисперсні, головною умовою розміщення яких є певне поєднання природних властивостей ландшафту. У ці системи можуть бути включені деякі види рекреації, заповідна справа, бальнеологія, точне виробництво і ін.

Дані види діяльності з особливостями природи пов’язані значно тісніше, тому максимально зацікавлені в збереженні природних умов.

Прикладами фонового і осередкового природокористування можуть бути такі господарські системи – мінерально-ресурсні провінції і окремі родовища корисних копалин, промислові лісові масиви та ін.

До центрам крупно-і дрібновогнищевий природокористування відносяться особливі типи природокористування урбанізованих територій.

Найчастіше виділяють такі галузі природокористування:

 • надрокористування, тобто видобуток корисних копалин;
 • водокористування;
 • використання в господарстві ґрунтових ресурсів;
 • рибальство, мисливське господарство, тобто використання біотичних ресурсів, експлуатація рекреаційних ресурсів;
 • особливо охоронювані природні території.

В цілому можна сказати, що діяльність людини на всьому своєму протязі є елементом природокористування в тій чи іншій мірі.

Структура і функції системи природокористування

Система природокористування, що сформувалася до теперішнього часу в країні, має свої обов’язки і виконує певні функції суть яких полягає у виконанні соціальних і екологічних функцій, в безпосередньому використанні природних ресурсів з метою отримання готової продукції.

В основі функціонування системи лежить державний план економічного і соціального розвитку.

Сучасна система природокористування об’єднує в собі інтегровані державні підсистеми:

 • спостереження за станом природного середовища і її контроль;
 • інформаційну підсистему, що передбачає моніторинг та техніко-економічну підсистему;
 • виробничу і невиробничу сфери господарства країни;
 • дослідження взаємозв’язків між громадським виробництвом і природним середовищем;
 • планування та управління природокористуванням.

Характерним для системи природокористування є постійне її вдосконалення і розвиток. Даний процес спирається на Конституцію країни, закони і законодавчі акти, а також постанову і рішення.

Елементи системи між собою взаємопов’язані і доповнюють один одного, і в той же час, кожна підсистема має свої суто специфічні функції і своє коло завдань.

Контроль в області раціонального використання ресурсів здійснює Міністерство екології та природних ресурсів. Завдання Міністерства природи полягає в тому, щоб в області екології та природокористування проводилася єдина науково-технічна політика.

Основна функція Міністерства природи полягає в здійсненні комплексного управління природоохоронною діяльністю, координації діяльності відповідних міністерств і відомств.

Центральною ланкою в економічній системі охорони та раціонального використання природних ресурсів є державне планування і управління.

Керує даною підсистемою і координує її діяльність Уряд країни.

Розробляються також територіальні схеми охорони природи. У територіальних схемах визначаються комплексні заходи щодо раціонального використання ресурсів, визначаються заходи, спрямовані на попередження негативних наслідків деградації природного середовища.

Управління природокористуванням

Система взаємозв’язків між суспільством і природним середовищем повинна бути впорядкована, це завдання вирішує управління природокористуванням.

Процес управління може бути дієвим, якщо має науковий характер.

Управління природокористуванням об’єднує процеси, різноякісні за характером – розвиток природи і розвиток суспільства, то і мета передбачає врахування цих особливостей.

У цій системі управління природокористуванням важливим моментом є необхідність прогнозу можливих наслідків, які суспільство може надати на природне середовище, а середовище на суспільство.

Це тим більш важливо, тому що масштаби впливу на природне середовище в умовах НТР величезні і вплив суспільства може викликати глобальні якісні і кількісні зміни.

Необхідно враховувати ще одну обставину в плані того, що природне середовище має певний поріг до самовідновлення і самоочищення. Виходячи з цього, об’єктивною необхідністю стає цілеспрямована, свідомо організована діяльність по впливу на природне середовище, в основі якої лежать наукові передбачення можливих змін.

Абсолютна якісний стан природного середовища відновити неможливо, можна тільки наблизитися до цього стану.

Оскільки раз і назавжди пізнати якості і властивості природного середовища неможливо, то для оптимального управління процесом природокористування повинні бути визначені основні принципи:

 • екологічна свідомість і мотивування – опора управління природокористуванням;
 • своєчасне рішення і попередження екологічних проблем;
 • відповідальність управлінських рішень за екологічні наслідки;
 • послідовність і поетапність, а також безперервність всіх дій;
 • інтеграція управління екологічним процесами;
 • системний підхід в оцінці впливу виробництва на середу і її відповідна реакція;
 • у використанні природних ресурсів все прийняті рішення повинні бути доцільні;
 • комплексне використання природних ресурсів.

Відсутність заходів відповідальності або їх недостатнє вплив визначають велику кількість сьогоднішніх аварій, технологічних катастроф, які цілком можна порівняти з веденням військових дій. Якщо говорити про процеси розвитку форм, методів, принципів управління природокористуванням, то в Україні ця система знаходиться в стадії формування.

ПОДІЛИТИСЯ: