Що таке екологія

Екологія – це наука, яка вивчає життя різних організмів у їх природному середовищі існування, або навколишньому середовищу.

Навколишнє середовище – це все живе і неживе навколо нас.

Ваше власне навколишнє середовище – це все, що ви бачите, і багато з того, чого ви не бачите навколо себе (наприклад, повітря, яким ви дихаєте). Воно в основному незмінне, але його окремі деталі постійно змінюються. Ваше тіло – в якомусь сенсі теж навколишнє середовище для багатьох тисяч крихітних істот – бактерій, що допомагають вам засвоювати їжу. Ваше тіло є для них природним місцем існування.

Загальна характеристика екології як розділу загальної біології та комплексної науки

На сучасному етапі розвитку цивілізації екологія являє собою складну комплексну дисципліну, засновану на різних областях людського знання:

 • біології;
 • хімії;
 • фізики;
 • соціології;
 • природоохоронної діяльності;
 • різних видів технології і т. д.

Вперше в науку поняття «екологія» ввів німецький біолог Е. Геккель (1886). Це поняття спочатку було чисто біологічним. У дослівному перекладі «екологія» означає «наука про житло» і мала на увазі вивчення взаємин між різними організмами в природних умовах. В даний час це поняття дуже ускладнилося і різні вчені вкладають у це поняття різний зміст. Розглянемо деякі з пропонованих понять.

 • За В. А. Радкевичу: «Екологія – це наука, що досліджує закономірності життєдіяльності організмів (в будь-яких її проявах, на всіх рівнях інтеграції) в їх природному середовищі існування з урахуванням змін, внесених у середу діяльністю людини». Це поняття відповідає біологічній науці і його не можна визнати повністю відповідним тієї галузі знання, яку вивчає екологія;
 • За Н. Ф. Реймерс: «Екологія (загальна,»велика») – це науковий напрямок, що розглядає якусь значиму для центрального члена аналізу (суб’єкта, живого об’єкта) сукупність природних і почасти соціальних (для людини) явищ і предметів з точки зору інтересів (у лапках чи без лапок) цього центрального суб’єкта або живого об’єкта». Дане поняття є універсальним, але воно важко для сприйняття і відтворення. Воно показує різноманіття і комплексність екологічної науки на сучасному етапі.

В даний час екологія розпадається на декілька напрямів і наукових дисциплін. Розглянемо деякі з них.

 • Біоекологія – галузь біологічної науки, що вивчає взаємозв’язки організмів один з одним; середовищем проживання і вплив діяльності людини на ці організми і середовище їх перебування;
 • Екологія популяції (демографічна екологія) – розділ екології, що вивчає закономірності функціонування популяцій організмів у середовищі їхнього проживання;
 • Аутекологія (аутоекологія) – розділ екології, що вивчає взаємовідносини організму (окремої особини, виду) з навколишнім середовищем;
 • Сінекологія – розділ екології, що вивчає взаємовідносини популяцій, спільнот і екосистем з середовищем;
 • Екологія людини – комплексна наука, що вивчає загальні закони взаємовідносин біосфери і антропосистеми, вплив природного середовища (у тому числі і соціального) на окрему людину та групи людей. Це найбільш повне визначення екології людини, воно може бути віднесено і до екології окремої особистості, і до екології людських популяцій, зокрема, до екології різних етносів (народів, народностей). Велику роль в екології людини відіграє соціальна екологія;
 • Соціальна екологія – багатозначне поняття, одне з яких наступне: розділ екології, що вивчає взаємодії і взаємозв’язки людського суспільства з природним середовищем, який розробляє наукові основи раціонального природокористування, що припускають охорону природи та оптимізацію життєвого середовища людини.

Розрізняють також екологію:

 • прикладну;
 • промислову;
 • хімічну;
 • онкологічну (канцерогенну);
 • історичну;
 • еволюційну екологію;
 • екологію мікроорганізмів;
 • грибів;
 • тварин;
 • рослин і т. д.

Все вищевикладене показує, що екологія – це комплекс наукових дисциплін, що мають в якості об’єкта дослідження природу, що враховують взаємозв’язок і взаємодію окремих компонентів живого світу у вигляді окремих особин, популяцій, окремих видів, взаємини екосистем, роль окремих людей і людства в цілому, а також шляхи і способи раціонального природокористування, заходи з охорони природи.

Взаємозв’язки

Екологія вивчає, як рослини і тварини, включаючи людей, живуть разом, впливають один на одного і на навколишнє їх середовище. Почнемо з вас. Подумайте, як ви пов’язані з навколишнім середовищем. Чим ви харчуєтеся? Куди викидаєте відходи і сміття? Які рослини і тварини живуть поруч з вами. Те, як ви впливаєте на навколишнє середовище, робить зворотний вплив і на вас, і на всі живі організми, які живуть поруч з вами. Взаємозв’язки між вами і ними утворюють складну і розгалужену мережу.

Навколишнє середовище

Природне оточення групи рослин і тварин називається середовищем проживання, а сама група, яка живе в ній, – спільнотою. Миленькі спільноти – завжди частини великих спільнот. Так, камінь може бути частиною струмка, якщо він лежить на його березі, а струмок – частиною лісу, в якому протікає. У кожному великому середовищі існування живуть різні рослини і тварини. Спробуйте відшукати кілька різних типів середовища існування навколо вас. Глядіть навколо: вгору, вниз – в усі сторони. Але не забувайте, що життя треба залишити таким, яким ви його застали.

Посилання на основну публікацію