1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Раціональне використання та охорона природних ресурсів України

Раціональне використання та охорона природних ресурсів України

В умовах науково-технічного прогресу збільшується використання всіх видів природних ресурсів – мінерально-сировинних, агрокліматичних, біотичних і рекреаційних. При цьому важливе значення для суспільства набуває визначення шляхів раціоналізації взаємовідносин суспільства і природи.

Мінерально-сировинні ресурси. Україна займає провідне місце в Європі за запасами природних ресурсів: перше місце – залізної і марганцевої руд, сірки, одне з перших -камінь вугілля, природного газу, калійної і кам’яної солей. Розвідано понад 200 видів корисних копалин, відкрито понад 20 чию. їх родовищ. Триває пошук нових родовищ, він обумовлений зменшенням їх видобутку в давно освоєних районах. Останнім часом відкриті нові родовища нафти і газу в Пред-Карпати, шельфі Чорного моря, золота в Закарпатській, Донецькій, Одеській областях, уранових руд в Карпатах та Кіровоградської області. Наявність природних ресурсів впливає на розвиток промисловості, прискорюючи або сповільнюючи його динаміку. Наприклад, достатня сировинна база чорної металургії сприяє її розвитку і, навпаки, недостатня кількість власної нафти уповільнює розвиток нафтопереробної промисловості.

Одним з альтернативних джерел забезпечення народного господарства країни природними ресурсами є їх більш повна видобуток, комплексне використання, впровадження ресурсозберігаючих технологій. Одним з головних завдань, яке стоїть перед гірничо-видобувною промисловістю, є більш повне підняття природних ресурсів з надр землі. Вченими підраховано, що в родовищах залишається до 70% нафти, 40 – вугілля, 50 – солі, 25% металевих руд. З метою більш повного вилучення розробляють нові способи їхнього видобутку. Наприклад, при видобутку нафти штучно піднімають тиск в свердловині, закачуючи в неї воду або пар. В результаті до 70-90% нафти піднімається з родовища.

Для раціонального розпорядження природними ресурсами розробляються і впроваджуються технології комплексного використання. Наприклад, у кольоровій металургії з мідної руди витягують більше 20 цінних компонентів, у чорній металургії крім заліза витягують титан, ванадій, кобальт, в нафтовій – йод, бром, сірку. Розробляються нові технології вилучення цінних компонентів з так званих «бідних» руд. Мідь добувають з руди, яка містить її всього 0,4-0,5%. Рівень комплексного використання сировини сьогодні характеризує технічний прогрес у промисловості країни.

Не менш важливим напрямком є впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології. Зниження мате-ріало- і енергоємності виробництва рівнозначне зростанню виробництва промислової продукції при тій же самій кількості використовуваних сировини і палива. Збереженню мінерально-сировинних ресурсів сприяє утилізація та використання вторинної сировини. Відомо, що кожна тонна металу, виплавлена з брухту, обходиться в 20 разів дешевше, ніж із залізної руди. При цьому викиди в атмосферу зменшуються на 86%, в гідросферу – на 76%, а обсяг відходів – на 97%.

Велике значення має і використання нетрадиційних видів енергії – сонячної, вітрової, геотермальної.

У 1994 році в Україні введено в дію Кодекс України про надра. Цим документом передбачається дбайливе і цілеспрямоване використання, найбільш повна видобуток ресурсів і попередження шкідливого впливу гірничих робіт на навколишнє середовище, охорона родовищ від пожеж і затоплень, попередження забруднення надр відходами виробництва.

Агрокліматичні ресурси території – це термічний режим повітря і грунту в сукупності з кількістю атмосферних опадів і запасами вологи в грунті. Хоча більша частина території України розташована в помірно континентальному кліматичному поясі, співвідношення тепла і вологи в різних її регіонах диференційовано. Так, сума активних температур періоду, коли середньодобова температура вище 10 ° С, зменшується від 3600 ° на Південному березі Криму до 2400 ° на півночі України і до 1600 ° на вершинах Карпатських гір. Тому тільки на півдні Кримського півострова можливе вирощування субтропічних культур.

Зволоженість території зменшується від 1500 мм на рік у Закарпатті до 300 мм на південному сході. Тому вологолюбні культури доцільно вирощувати в Поліссі і на півночі лісостепової зони.

Земельні ресурси. До земельних ресурсів належать землі, які використовуються або можуть використовуватися у господарській діяльності. У земельному фонді України виділяються наступні землі: сільськогосподарські; населених пунктів; промисловості, зв’язку, транспорту і оборони; природоохоронні, лісового та водного фонду; землі запасу.

Рівень сільськогосподарського освоєння території України високий і становить 70%. На одного жителя припадає 0,8 га сільськогосподарських угідь. Більша частина їх розміщена в зоні чорноземів, які мають найвищу родючість у світі. Господарська діяльність прямо або побічно впливає на стан грунту, при цьому часто завдаючи їй шкоди. Понад 19 млн га сільськогосподарських угідь України схильні до водної та вітрової ерозії, 23% ґрунтів мають підвищену кислотність, 9% засолені.

Раціональне землекористування передбачає охорону ґрунтів від негативних наслідків господарської діяльності людини. Для цього розроблена і застосовується на практиці система ґрунтозахисних заходів – правових, науково-технічних, соціально-економічних. Раціональне використання земель можливо в умовах оптимального співвідношення земельного фонду, проведення меліорації і рекультивації порушених ґрунтів і земель.

Правова основа охорони грунтів закладена Законом України про охорону навколишнього середовища (1991), Земельним кодексом України (1992) та іншими законодавчими актами, основними завданнями яких є створення умов для раціонального використання та охорони земель, збереження і відновлення родючості грунтів, поліпшення природного середовища.

Біотичні ресурси. До них відносяться рослинні і тваринні ресурси.

Рослинні ресурси – це вищі рослини, гриби, мохи, лишайники, водорості, які використовуються або можуть бути використані людиною.

Природні умови України сприяють розвитку багатої і різноманітної рослинності. На території налічують близько 5 тис. Видів природної і до тисячі видів культурної рослинності. Найбільш різноманітна рослинність Карпат і Криму (понад 2 тис. Видів). Рослини відіграють величезну роль у природі: у процесі фотосинтезу виділяють кисень і використовують вуглекислий газ, утворюють органічні речовини, впливають на клімат, процеси вивітрювання гірських порід, водний режим території. А в житті людини це і продукти харчування, і джерело тепла, сировина і будівельний матеріал, лікарські засоби. Рослинний світ дуже чуйно реагує на зміни в навколишньому середовищі. Сьогодні в Червону книгу України занесені більше 800 видів рослин і тварин, з метою їх охорони і заощадження.

Національним багатством України є ліси. Лісистість території становить всього 14,3%. Найбільше їх в Поліссі, Українських Карпатах і Криму. Незважаючи на велике екологічне значення лісу, прийняття законів та указів щодо його охорони, ліс хижацьки знищується, а відновлення лісового фонду відбувається недостатньо швидко. Цінним у природоохоронному, науковому, історичному аспектах лісам дан статус заповідних. Охороняється близько 18% площі боліт України. До тварин ресурсів належать всі тварини.

Оцініть роль тварин у природі та в житті людини.

Господарська діяльність людини сприяє зростанню чисельності одних і зменшення або вимирання інших видів тварин.

Вплив людини може бути прямим – переслідування, полювання, знищення або розселення, або непрямим – зміна умов існування. Прикладом прямого впливу може бути загибель тварин від хімічних речовин, які використовуються для боротьби з шкідниками сільського господарства, бур’янами. При цьому часто гинуть корисні для людини тварини (бджоли, жуки, зайці). Риба гине внаслідок забруднення водойм промисловими та побутовими відходами. Прикладом непрямого впливу може бути вирубка лісів, розорювання степів, висушування боліт, будівництво міст, сіл, доріг, забруднення атмосфери, ґрунтів.

Багаторічна полювання людини на звірів і птахів, порушення місць їхнього проживання привели до різкого зменшення кількості тварин. В Україні різко знизилася чисельність горностая, норки європейської, рисі, лісового кота, лисиці та інших хутрових звірів. Деякі занесені до Червоної книги України.

Природоохоронні заходи спрямовані на захист тварин від людини та її господарської діяльності, загибелі від стихійних явищ, отруєння пестицидами та іншими отруйними речовинами, а також на захист середовища їх проживання.

ПОДІЛИТИСЯ: