Природно-ресурсний потенціал як фактор виробництва

Функціонування світового господарства неможливо без використання його природно-ресурсного потенціалу.

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) – являє собою сукупну продуктивність природних ресурсів світу за одиницю часу, виражену через їх суспільно-споживчу вартість у натуральному (т, куб. М, барелях та ін.) Або грошовому обчисленні. Його носієм виступає фактор виробництва – земля. Земля, як фактор виробництва, надає для господарської діяльності людини широкий комплекс природних ресурсів. Під ними розуміються тіла і сили природи, що використовуються безпосередньо в матеріальній діяльності для задоволення потреб людського суспільства.

За своїм призначенням вони поділяються на енергетичні, сировинні, продовольчі, оздоровчі, культурно-естетичні.

За кількісною ознакою природні ресурси поділяють на:

– Невичерпні (внутрішнє тепло землі, сонячна радіація, енергія прибою, припливів і відливів, падаючої вода, вітру та ін.);

– Вичерпні відновлювані (грунтовий покрив, водні ресурси, лікувальні грязі, лікарські рослини, рослинна паливо);

– Вичерпні невідновних (мінеральна сировина і паливо, будівельні матеріали).

В. П. Руденко природно-ресурсний потенціал (ПРП) території (акваторії) поділяє на ресурсні компоненти: земельні, водні, мінеральні, рослинні, фауністичні, рек-реаціонние7.

Оцінка потенціалу земельних ресурсів визначається твором вартості вирощуваної на одиниці площі сільськогосподарських угідь продукції, помноженої на їх загальну площу.

Оцінка потенціалу водних ресурсів здійснюється виходячи із загального економічного ефекту, який отримують від їх використання провідними галузями народного господарства (наприклад, в зрошуваному землеробстві за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських культур).

Оцінка потенціалу мінеральних ресурсів базується на показниках умовної річної продуктивності відповідних родовищ, помноженої на вартість одиниці їх продукції.

Оцінка потенціалу рослинних ресурсів розраховується за вартістю природного рослинного приросту (наприклад, 1 м3 деревини) з одиниці площі, помноженої на всю площу досліджуваної території.

Оцінка фауністичного потенціалу проводиться за середньорічною продуктивності мисливських, рибних і медоносних ресурсів, яка дається в державних або міжнародних цінах. Оцінка потенціалу природно-рекреаційних ресурсів обчислюється за кількістю рекреантів, які можуть бути прийняті на відпочинок або оздоровлення в різних регіонах країни, і по використаному ними для цього часу. Вартість останнього може бути оцінена твором валового внутрішнього продукту, який створюється за одиницю часу рекреантами в період їх роботи, на кількість днів відпочинку або лікування.

В умовах ринкової економіки найважливішою проблемою в системі природокористування є механізм природоохоронних заходів. У багатьох країнах світу для вирішення цієї проблеми вводяться екологічні податки, плата за користування природними ресурсами, пільги при кредитуванні ресурсозберігаючих технологій та інше. В останні роки ринковим механізмом стимулюється виробництво економічно чистої продукції, створюються навіть спеціальні Екобанк.

Посилання на основну публікацію