Природа як єдине ціле

Суворе дослідження і узагальнення найрізноманітніших наукових фактів, накопичених людьми за багато століть, не залишає сумніву в тому, що природа – не випадковий скупчення предметів, явищ, а закономірна і цілісна система, в якій предмети, явища нерозривно пов’язані один з одним, залежать один від одного і обумовлюють одна одну.

Тому жодне явище в природі не може бути зрозуміле, якщо розглядати його поза зв’язком з іншими. Кожне явище впливає на всі інші, а вся сукупність їх впливає на кожне окремо. Взаємозв’язок і взаємозумовленість предметів, явищ – це один з найбільш загальних законів, які панують в об’єктивної дійсності, і завдання будь-якої науки – виявляти цей зв’язок всюди: у великому і в малому, в деталях і в цілому.

На Землі і у Всесвіті все невпинно перетворюється. Нічого немає раз назавжди застиглого. Будь-яка картина природи, яку ми зараз спостерігаємо, в минулому була іншою, в майбутньому теж стане не схожою на сучасну.

Природа в цілому вічна і нескінченна, окремі її тіла минущі: вони виникають, розвиваються і гинуть, тобто перетворюються в інші предмети. Доля гірської країни – перетворитися в рівнину. З іншого боку, на місці рівнин згодом можуть виникати і виникають гори. Морське дно стає суходолом і суша морським дном. Спалахують і гаснуть світила, змінюються обриси сузір’їв, розпадаються і з’єднуються атоми, протягом геологічних епох неодноразово гинуть старі і виникають нові світи тварин і рослин. Всі ці та інші зміни, що відбуваються у всесвіті, починаючи від простого механічного переміщення тіл і кінчаючи дивовижно складним і тонким процесом мислення, ми називаємо рухом матерії. Рух і матерія нерозривні: рух є спосіб існування матерії, спочатку властиве їй властивість, а всякий спокій і рівновагу мають тільки відносне значення.

Рух матерії не є простим повторенням одного разу пройденого. Коли на місці рівнини піднімуться гори, а гірська країна, внаслідок розмиву її річками і руйнування іншими агентами, потім знову приймає рівнинний вигляд, то ця друга рівнина не копія колишньої, а щось нове, збагачене додатковими рисами, хоча б через те, що на даному ділянці земна кора виявиться зрізаною на більш глибокому рівні і збереже при цьому сліди складних структур, отриманих нею в попередній період горотворення. Отже, зміна матерії має поступальним характером, супроводжується ускладненням її складу і внутрішніх зв’язків, тобто це рух є розвиток матеріального світу.

Особливо важлива фаза розвитку полягає в стрибку, тобто в переході від незначних і прихованих кількісних змін до змін корінним, відкритим, якісним. Поки предмет відчуває кількісні зміни, він здається нам стійким, постійним, котрі перебувають в спокої, рівновазі. Порушення сталості, стійкості – це прояви речей, претерпевающих якісні зміни. Перехід з одного якісного стану в інше в процесі розвитку зазвичай відбувається набагато швидше, ніж попереднє йому накопичення кількісних змін, хоча при цьому тривалість стрибка може бути різною: від часток секунди (вибух атомної бомби) до мільйонів років (орогенез). Але якісні зміни, як відкрив І. В. Сталін, відбуваються і шляхом поступового відмирання елементів старої якості і поступового накопичення елементів нової якості. Це вже інша форма стрибка; прикладом її можуть служити: розвиток мов різних пародов, перехід суспільства від соціалізму до комунізму, виникнення свідомості з відчуття, а останнього – з дратівливості (в загальному ході еволюції тваринного світу), утворення багатьох видів організмів.

Нова якість предмета виникає як протилежність старому, як заперечення старого (гори – рівнина, суша – морське дно і т. д.). Однак це не голе заперечення, так як нове завжди корениться в надрах старого і містить в собі в переробленому вигляді позитивні результати попереднього розвитку. Тим часом, що було, і тим, що буде, завжди в наявності спадкоємність. Так, в усі часи геологічної життя Землі утворення нових гірських порід йшло в значній мірі за рахунок зміни і руйнування більш древніх.

У всіх явищах і предметах природи є свої негативні та позитивні сторони, своє відживаюче і зростаюче. У зіткненні протилежних тенденцій, що породжуються внутрішніми протиріччями, і полягає причина і зміст процесу розвитку. Будь-яке розходження – це вже і є протиріччя. Основа розвитку, отже, лежить всередині предметів; зовнішні впливи – це лише умови розвитку, які надають на розвиток прискорює або уповільнює вплив. Разом з тим внутрішні суперечності єдині. Єдність їх – в тому, що кожна з двох сторін суперечності передбачає обов’язкова наявність й іншої сторони (без життя немає смерті, без річкової ерозії немає річковий акумуляції), а також в тому, що з часом протилежності перетворюються одна в іншу (циклон – антициклон) .

Якщо в простому процесі розвитку якого-небудь явища діє тільки одна пара протилежностей, то в складному таких пар може бути багато і вони в свою чергу вступають в протиріччя між собою. Але в складній системі завжди є головна суперечність; його існування і розвиток обумовлює існування і розвиток інших суперечностей. Основне протиріччя не зникає до моменту завершення складного процесу, тоді як з протиріч, які перебувають під впливом головного, деякі стають гостріше, інші тимчасово або частково вирішуються, треті з’являються знову. Однак і в головному протиріччі обидві його сторони нерівноцінні, що не врівноважують один одного, т. Е. І тут є сторони головна і підпорядкована. На різних етапах розвитку панування переходить від головної боку до підпорядкованої, від старого до нового. Якість речей і явищ в основному визначається головною стороною протиріччя, що займає панівне становище.

Багато трав’янисті болота в країнах помірного клімату утворилися внаслідок заростання озер. Відмирання трав і пов’язане з цим накопичення торфу поступово настільки підвищує поверхню болота, що живуть на ньому рослини виявляються відірваними від харчування грунтовими водами і поступаються місцем сфагновим мохів, які можуть задовольнятися харчуванням за рахунок атмосферної вологи. Відмирання сфагнуму призводить до подальшого накопичення торфу, що тягне за собою ущільнення і осушення останнього і дозволяє оселитися на болоті спершу Пухівка, а потім і сосні. Весь цей перехід від стану озера через трав’яне болото до стану сосняку на моховому болоті здійснюється шляхом саморозвитку, заснованого на боротьбі протилежних начал, шляхом стрибкоподібного переходу кількісних (накопичення торфу) змін в якісні.

Таким чином, природа – єдине ціле, що перебуває в невпинному русі по висхідній лінії (т. Е. В розвитку), і рух це відбувається в порядку розкриття протиріч, внутрішньо властивих усіх предметів і взаємопов’язаним їх комплексам. Ці положення діалектичного матеріалізму для будь-якої науки, в тому числі і радянської фізичної географії, служать основним, єдино надійним методом пізнання природних явищ, тим потужнішим, що він сам є логічне узагальнення законів природи, розкритих наукою і практикою.

Посилання на основну публікацію