1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Поняття про систему географічних наук

Поняття про систему географічних наук

Відомо, що коло явищ, що вивчаються географією, однією з найдавніших наук, дуже широкий. Спочатку в 5-класі ви ознайомилися з визначенням географії як науки, що вивчає природу земної поверхні, населення і господарську діяльність людини. Пізніше ви дізналися, що об’єктом вивчення географії є ​​географічна оболонка.

Географічна оболонка – найбільший на планеті природний комплекс, складна природна система, що виникла і розвивається в зоні перехрестя та взаємодії твердої (літосфери), водної (гідросфери), повітряної (атмосфери) і життєвої (біосфери) оболонок Землі. Саме географічна оболонка є середовищем життя і виробничої діяльності людства, основним джерелом природних ресурсів.

Географічна оболонка, в свою чергу, ділиться на безліч взаємопов’язаних між собою великих і дрібних фізико-географічних одиниць, таких як суша і Світовий океан, материки і океани, фізико-географічні країни і природні зони, фізико-географічні провінції й округи, які всебічно вивчаються географічною наукою. Географія вивчає також територіальні утворення, що склалися в ході історичного розвитку суспільства – країни, регіони, міста і села.

Явища, що відбуваються в географічній оболонці та її складових частинах, вивчаються і іншими науками, але саме географія, досліджуючи відповідні об’єкти і процеси у взаємозв’язку і як єдине ціле в межах певного простору, формує цілісне наукове уявлення про окремі територіях і Землі в цілому. Для географії з часів її формування як науки, особливо в даний час, найбільше значення мають питання взаємодії суспільства і природи. Таким чином, в сучасних умовах географія розвивається як наука, що вивчає природні та суспільні процеси, явища і об’єкти в межах географічної оболонки у взаємозв’язку і цілісності, в певному просторі і часі.

Відомо, що географія як наука підрозділяється на дві великі частини – фізичну і соціально-економічну географію. Перша вивчає географічну оболонку та її компоненти, природні комплекси земної поверхні, а друга – населення, його спосіб життя і культуру, галузі виробництва, політичні події в масштабі всього світу, окремих регіонів і країн, міст і сіл.

В результаті розширення географічних знань, зростання їх науково-практичного значення в складі фізичної та соціально-економічної географії сформувалося кілька вужчих за змістом наук і напрямків досліджень. Зокрема, в складі фізичної географії отримали розвиток науки, які більш детально вивчають окремі компоненти природи: геоморфологія (наука про рельєф земної поверхні), кліматологія (вивчає особливості клімату територій), гідрологія (наука про гідросферу, підрозділяється на океанологію і гідрологію суші), гляціологія (досліджує льодовики і снежники), геокріолоія (наука про багаторічну мерзлоті), географія грунтів (вивчає поширення типів ґрунтів) і біогеографія (наука про поширення живих організмів на земній поверхні , Ділиться на геоботаніку і зоогеографії). Природні процеси планетарного значення і географічну оболонку як єдину систему вивчає загальна фізична географія. Особливості природи малих територій (невеликих місцевостей) досліджує окрема фізико-географічна наука – ландшафтознавство. Зміни в природному середовищі і екогіческіе проблеми територій, що виникли під впливом людської діяльності, вивчає наука геоекологія.

В області соціально-економічної географії також отримав розвиток процес розгалуження наукових напрямків. В результаті цього з’явилися географія населення, географія міст (геоурбанистика), політична географія (наука, що вивчає політичну карту світу, державні кордони, політичні відносини і процеси), географія промисловості, географія сільського господарства, географія транспорту, географія туризму, географія сфери обслуговування, Етногеографія (географія народів), географія релігій і інші географічні науки. Крім того, серед напрямків соціально-економічної географії розвиваються такі науки широкого змісту, як географія світового господарства, що вивчає світову економіку і міжнародний поділ праці, і країнознавство, всебічно досліджує країни світу.

Таким чином, географія в даний час перетворилася в систему наук, об’єднаних спільними цілями і завданнями, об’єктом і предметом досліджень. У структурі цієї системи наук виділяються групи фізико-географічних і суспільно-географічних наук. Крім того, в процесі дослідження взаємодії суспільства і природи сформувався ряд наук загальногеографічного змісту, наприклад, географія природних ресурсів і природокористування, медична географія (вивчає проблеми здоров’я і захворюваності населення різних територій, природні та соціально-економічні фактори, що впливають на них). Особливе місце в системі географічних наук займає картографія, що вивчає методи складання і використання карт.

Всі географічні науки розвиваються в тісному зв’язку між собою, переслідуючи спільні цілі і завдання. Загальними даними різних географічних наук формується цілісне уявлення про Землю і окремих регіонах, виявляються проблеми і перспективи розвитку країн і територій, розробляються рекомендації з охорони природи і її раціонального використання, розвитку галузей економіки, підвищення рівня життя населення.

Починаючи вивчати географію в п’ятому класі, ви дізналися, що назва цієї науки перекладається з грецької як “опис Землі”. Однак сучасні географи, не обмежуючись тільки описом природи, населення і господарства різних місцевостей, вивчають закономірності розвитку і територіального поширення різних природних і суспільних явищ , аналізують проблеми взаємодії суспільства і природи, розробляють шляхи вирішення актуальних екологічних, соціально-економічних і політичних проблем з урахуванням особливостей изу чаєм територій. Сучасна географія з науки з традиційним описовим змістом, що відповідає на питання «Що? Де? Скільки?», перетворилася в велику систему наук, що мають велике теоретичне і практичне значення, що відповідають на питання «Що? Де? Скільки? Чому? Як потрібно використовувати? Як можна поліпшити? »Перед сьогоднішньою географічної наукою стоять різноманітні практичні завдання, найважливішим з яких виступає гармонізація взаємодії суспільства і природи.

У географічних науках в процесі вивчення різних науково-практичних питань використовуються різні методи досліджень. Найважливіші з них – експедиційний, описовий, картографічний, статистичний, порівняльно-географічний, районування. З плином часу в географічних дослідженнях все більше застосовуються такі сучасні дослідницькі методи, як математичне і комп’ютерне моделювання, аерокосмічний, геохімічний, геофізичний методи.

ПОДІЛИТИСЯ: