1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Основні методи географічних досліджень – приклади і характеристика

Основні методи географічних досліджень – приклади і характеристика

Географія, як і будь-яка інша наука, має свої методи досліджень і джерела інформації. Під ці терміном варто розуміти ті способи і прийоми, за допомогою яких вчені отримують нові знання. Вчені аналізують відому їм інформацію, щоб зрозуміти закономірності, пов’язані з географічними процесами і явищами. Які ж методи виділяють в географії?

Метод спостереження

Відомий також як метод польових досліджень. Навіть в наш час географи не тільки обробляють інформацію на комп’ютерах, а й іноді подорожують. Часто тільки на місці можна визначити, де проходять культурні та мовні кордони між групами населення, адже вони нерідко не збігаються з політичними кордонами. Вчені знімають на камеру навколишню місцевість, фотографують її, записують розмови з місцевими жителями. Робота «в полі» допомагає по-новому поглянути на природу багатьох явищ і побачити те, що до цього не помітив жоден інший дослідник.

Картографічний метод

Тут можна виділити дві важливих складових. З одного боку, вчені аналізують вже складені карти, адже такий вид подання інформації найбільш зручний для людини. З іншого боку, вони створюють власні карти, на яких в наочній формі відображають зібрані ними відомості. На картах можуть відображати розташування фізичних об’єктів, торгові маршрути і водні течії, розподіл середніх температур, рельєф місцевості, щільність населення та рівень його доходів, розподіл територій на регіони за фізичним, політичним або економічним ознаками і багато іншого.

Статистичний метод

Статистика-найважливіший інструмент практично будь-якої науки, і географія винятком не є. Вчені збирають різну інформацію про географічні об’єкти, на наприклад, чисельність населення країн та їх площа, швидкість морських течій або руху материків. Вже на основі статистики можуть бути складені різноманітні карти, що відображають її. Також статистична інформація може бути представлена у вигляді графіків, діаграм, гістограм або в іншій формі.

Нарешті, статистика дає дослідникам методи обробки інформації. Зокрема, можна визначити кореляцію між будь-якою парою параметрів. Наприклад, статистика говорить, що в країнах з низькою часткою населення, що палить вище середня тривалість життя.

Історичний метод

Важливо вивчати не тільки статичну картину сьогоднішнього світу, а й динаміку її зміни. Для цього аналізуються історичні дані. Наприклад, можна порівняти зміну чисельності населення країн у часі або коливання середньорічних температур. Подібний аналіз допомагає знаходити причини географічних явищ.

Порівняльний метод

Ще один загальнонауковий метод. Для знаходження закономірностей географам доводиться порівнювати різні процеси між собою. Вони шукають подібності і відмінності між географічними процесами і явищами, класифікують їх. Наприклад, порівняння вулканів допомогло розбити їх на щитовидні і купольні вулкани, стратовулкани, шлакові конуси і складні вулкани.

Метод районування

Часто в географічній літературі можна зустріти такий прийом, як розбиття єдиної території на райони. Іноді це поділ носить природний характер (по межах материків або країн), але часто воно буває умовним (розбиття Євразії на Європу та Азію). Нерідко територію країни ділять на економічні райони, а вся земна куля – на Географічні пояси (екваторіальний, субекваторіальний, тропічний, арктичний і т. д.).

Метод дистанційних спостережень

Іноді вченому необов’язково треба спостерігати за природою своїми очима. Багато інформації видобувається за рахунок зйомок з безпілотників, супутників і пілотованих літаків. Так, саме за допомогою спостереження з космосу було визначено, що в одній з точок Антарктиди 10 серпня 2010 температура опустилася до -93,2 °с-мінімального значення за всю історію. Також до дистанційного спостереження можна віднести збір інформації з автоматично працюючих установок, розташованих на поверхні Світового океану.

Метод моделювання

Побудова моделей може вважатися загальнонауковим методом досліджень. В якості прикладу найпростішої моделі Землі можна привести глобус. Однак існують і значно складніші імітаційні моделі. У 1972 році була створена імітаційна модель «World 3», яка включала в себе близько 150 рівнянь і описувала взаємозв’язок чисельності населення планети, запасів природних невозобновимых і возобновимых ресурсів, рівня індустріалізації людства та інші величини. Дана модель показала, що екстенсивне зростання економіки і населення може призвести до вичерпання ресурсів і голоду. Сучасні моделі можуть включати десятки тисяч змінних.

Метод географічного прогнозу

Тісно пов’язаний з методом моделювання. На основі розроблених теорій географічних процесів і побудованих моделей вчені можуть передбачати розвиток подій. Найпростіший приклад – це прогноз погоди на тиждень. Але географи також пророкують майбутнє на десятиліття і навіть століття вперед. Так, вважається, що до 2050 року лід в Північному Льодовитому океані в літні місяці буде повністю танути.

Економіко-математичний метод
Іноді з статистичного методу виділяють економіко-математичний, який пов’язаний з розрахунком таких соціоекономічних показників, як валовий внутрішній продукт, смертність і народжуваність, щільність населення, рівень міграції і еміграції.

Геоінформаційний метод
Цей метод також виділяють не завжди. До нього відносять роботи, пов’язані зі збором величезних масивів статистичних відомостей за допомогою космічних супутників і метеорологічних станцій.

ПОДІЛИТИСЯ: