Основи промислової екології

Об’єктом вивчення промислової екології є техносфера – складова частина антропосферою. Антропосфера – оболонка Землі, де реалізується діяльність людини (виробнича, побутова, власне соціальна).

Промислова екологія – наука про еколого -економічних системах, тобто про сукупностях систем, що включають промислове підприємство та інші об’єкти господарської діяльності (транспорт, сільське господарство, гідротехнічні споруди, міське господарство) з територією і всім комплексом живуть на цій території організмів.

Інакше, промислова екологія – це розділ екології, що вивчає закономірності формування природно- промислових комплексів і способи забезпечення їх екологічної безпеки.
Головними завданнями промислової екології є пошук і реалізація надійних способів і засобів забезпечення умов виживання природи і людини при функціонуванні природно- промислового комплексу.

Природно- промисловий комплекс – це структура, що виникає за рахунок взаємодії підприємства, його функціонування, впливу допоміжних служб, житла та всієї інфраструктури з природного навколишнього середовищем, що включає як биотическую, так і абиотическую складові частини.
Таким чином, при впливі виробничої діяльності людини на середовище її проживання виникає система досить складних природно- промислових комплексів, які з підприємства, допоміжних служб, житлового комплексу, різних комунікацій, включаючи територію, абиотическую і биотическую складові. Біотична складова утворена рослинним співтовариством (природним і частково штучним, що виникли за рахунок формування різних типів агроценозів), а також тваринами, супутніми людині або тими тваринами та іншими типами організмів, які нормально переносять сусідство людини.
Сукупність природно- промислових комплексів на Землі утворює техносферу. Техносфера є джерелом і благ, і небезпек для людини, так як створює специфічні умови середовища її проживання.
Важливим поняттям промислової екології є виробниче підприємство.
Виробниче підприємство – організація, що здійснює виробничий процес, в результаті якого виходить конкретна продукція.

Виробниче підприємство займає певну територію, знаходиться в конкретному будинку, включає допоміжні служби, має різні комунікації і за рахунок своєї виробничої діяльності впливає на природне навколишнє середовище. Воно може включати вплив самої діяльності, що супроводжується зміною середовища (наприклад, будівельне підприємство змінює біогеоценоз при підготовці території для будівництва і т. д.), крім цього, можуть утворюватися відходи виробництва, виділятися різні проміжні продукти, що негативно впливають на середовище існування (наприклад пил при виробництві цементу). Готова продукція також може негативно впливати на середовище проживання людини (наприклад хімічна зброя) і т. д.

За розмірами виробничі підприємства бувають великі, середні і дрібні. Найбільше вплив на середовище проживання надають великі великотоннажні підприємства, а й дрібні підприємства, якщо їх багато, в сукупності також можуть чинити значний вплив на природне навколишнє середовище. Так, пральні, як правило, невеликі підприємства, але вони можуть сильно забруднювати природні водойми за рахунок великої кількості таких підприємств.
В основі діяльності будь-якого підприємства лежить виробничий процес – сукупність операцій з видобутку та переробки вихідних матеріалів (у загальному випадку – сировини) в певну продукцію (вона може бути як кінцевою продукцією, так і напівфабрикатом, тобто служити основою для отримання іншої продукції).
Готовою продукцією називають продукт, отриманий в результаті завершення виробничого процесу на даному підприємстві.

Цю продукцію можна використовувати або без подальшої переробки (наприклад, їжа на підприємствах масового харчування), або як вихідний матеріал для виготовлення нової продукції (наприклад, антрекоти з сирого м’яса є напівфабрикатами і служать основою для приготування готових м’ясних страв; продукція домни – чавун переробний – є вихідною речовиною для одержання сталі і т. д.).

За характером протікання виробничі процеси бувають трьох видів:
1. Безперервні процеси – в систему безупинно подаються вихідні компоненти і безперервно видаляються готові продукти (наприклад, доменний процес – у домну безперервно подають руду і шихту, а з домни витягують розплавлений чавун; процес може тривати від моменту запуску домни до моменту зупинки на ремонт).

2. Періодичні процеси протікають в три стадії: завантаження, безпосередньо технологічний процес і вивантаження (прикладом періодичних процесів є варіння сталі в мартенівських печах).

3. Комбіновані процеси включають стадії, які реалізуються по безперервному та періодичному характером.
Так, розглядаючи виробничий процес варіння стали з природних залізних руд (а не з передільного чавуну) можна бачити, що отримання чавуну здійснюється безперервно, а варіння сталі в конверторах (або інших апаратах) – періодично.
За характером циклів виробничі процеси поділяють на три найважливіші групи:

1. Процеси з розімкненим або відкритою схемою (наприклад, конверторний спосіб варіння сталі).

2. Процеси із замкнутою схемою (наприклад, система охолодження різця токарного верстата при
швидкісному різанні – охолоджуюча емульсія циркулює між бачком, різцем і збіркою рідини).

3. Процеси зі змішаною схемою (наприклад, отримання аміаку синтезом з азоту і водню – безперервне надходження в колону синтезу азоту і водню, виділення з колони синтезу готового аміаку – замкнутий цикл, а не вступили в реакцію азот і водень знову повертаються в колону синтезу).
З екологічної точки зору, найкращими є процеси із замкнутим циклом, при яких речовини використовуються багаторазово і «обслуговуючі речовини» (вода, обігрівальні гази і т. д.) не виділяються в навколишнє середовище, а знову застосовуються у виробничому процесі, а з виробничої сфери виділяється тільки продукція даного процесу.
Найважливішими поняттями промислової екології є сировина, відходи виробництва, забруднювачі, якість середовища, її показники, природоохоронна діяльність, її принципи та засоби.

Посилання на основну публікацію