Міжнародне співробітництво у вирішенні глобальних проблем

1. Які спеціалізовані організації ООН займаються вирішенням питань охорони навколишнього середовища?

«Програма ООН по навколишньому середовищу» (ЮНЕП), ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), харчова і сільськогосподарська організація (ФАО), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

2. Які заходи прийняті в рамках міжнародного співробітництва для охорони тваринного світу Світового океану?

Приклади міжнародного співробітництва:

• План дій середземноморських країн з охорони Середземного моря від забруднень

• Конвенція щодо попередження забруднення морських вод нафтою

• Конвенція про заборону будь-яких забруднень Балтійського моря

• Конвенція з регулюванні міжнародної торгівлі рідкісними і зникаючими видами тварин і рослин.

• Міжнародний союз з охорони природи і природних ресурсів.

3. У чому полягає роль Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку?

Об’єднує всі країни в спробах екологізації господарської діяльності.

4. З якою метою встановлений Всесвітній день охорони навколишнього середовища?

З метою залучення широких суспільних мас світу до актуальних проблем охорони природи і необхідності міжнародного співробітництва.

5. Назвіть передумови, які послужили виникненню стратегії сталого розвитку.

Соціально-економічні передумови – спустошення ресурсного потенціалу природного середовища та його повна деградація. Виникнення глобальних економічних і соціальних проблем.

Екологічні – як результат соціально-економічних передумов, виникнення глобальних екологічних проблем.

Питання для узагальнюючого повторення

1. Охарактеризуйте основні етапи формування світового господарства.

У процесі еволюції сучасної світової економіки виділяють кілька етапів:

1) кінець XIX – до Першої світової війни. Це етап посилення відкритості світової економіки. Сировинна спрямованість світової торгівлі переважала. Однак частка експорту постійно зростала;

2) період між Першою і Другою світовими війнами. Він характеризувався нестабільністю і кризами, що супроводжували розвиток світової економіки. Посилилася тенденція до автаркії національних господарств і протекціонізму, а також до зниження ролі експорту;

3) у період 50-90-х років XX століття. Етап характеризується відновленням тенденції до формування світового господарства. Важливими суб’єктами світових господарських зв’язків стають транснаціональні корпорації. ТНК сформували інтернаціональні виробничі комплекси, що включають створення продукту, його реалізацію, розрахунки, кредитування. У середині 60-х років криза колоніальної системи привів до появи великої групи країн, що розвиваються – нових учасників світового господарства. Поступово сформувалися три центри суперництва: США, Японія, Західна Європа;

4) кінець XX – початок XXI століття – сучасний етап формування світового господарства. Його відрізняють зросла ступінь освоєння географічного простору, формування міжнародних продуктивних сил, посилення економічної взаємодії і взаємозалежності. Вступ світового господарства в новий етап розвитку супроводжується активізацією співробітництва між країнами в господарській сфері.

2. Назвіть причини виникнення територіального поділу праці. Які критерії використовуються для оцінки цього процесу? Які економіко-географічні поняття з ним пов’язані?

Причини виникнення МРТ – розвиток виробничих сил і товарного виробництва. Міжнародний поділ праці виражається в спеціалізації окремих країн на виробництві окремих видів продукції і послуг, на подальшому обміні. З цим поняттям пов’язані поняття «міжнародні економічні відносини», «міжнародна торгівля», «міжнародні фінансові та валютно-кредитні відносини».

3. * Використовуючи різні джерела інформації, охарактеризуйте один з технополісів світу (на вибір).

Місто науки Цукуба

Програма «Технополіс» була вперше сформульована в 1980 р в спеціальному документі, підготовленому міністерством зовнішньої торгівлі і промисловості Японії під назвою «Погляд у 80-ті роки». Вона передбачала збалансоване, органічне поєднання високотехнологічної промисловості, науки і сприятливого життєвого простору. Конкретно йшлося про те, щоб в різних частинах країни, але за межами найбільших міських агломерацій створити науково-виробничі містечка (технополіси), в яких повинні бути умови і для науково-дослідної діяльності, і для наукоємного виробництва, і для підготовки кадрів. Деякі фахівці вважають, що в основу цієї програми була покладена досить популярна в той час концепція «полюсів зростання». Одночасно були досить чітко сформульовані основні критерії розміщення майбутніх технополісів:

– Близькість (не більше 30 хв їзди) до «материнському місту» з населенням 150-200 тис. Осіб, яка забезпечила б комунальне обслуговування;

– Близькість до аеропорту, а ще краще до міжнародного аеропорту або до станції швидкісної залізниці;

– Наявність базового університету, що здійснює підготовку кадрів і дослідження в області високих технологій;

– Збалансований набір промислових зон, науково-дослідних інститутів і житлових кварталів;

– Удосконалена інформаційна мережа; – сприятливі умови для життя, що сприяють творчої наукової роботи та мислення;

– Планування за участю всіх трьох зацікавлених сторін: бізнесу, університетів і місцевої влади.

У 1983 р був прийнятий закон про технополіси і почалося його здійснення. Спочатку програма передбачала створення всього семи-восьми технополісів. Але виявилося, що своє бажання брати участь в ній виявили 40 з 47 японських префектур. Тому в 1983-1984 рр. були затверджені проекти 14 технополісів, а потім їх загальне число було доведено до 26. Аналіз розміщення цих технополісів (рис. 122) дозволяє зробити ряд цікавих висновків. Наприклад, про те, що майже всі вони були створені за межами Тихоокеанського поясу. Далі про те, що 12 з них відносяться (за В. В. Крисова) до полуперіферійнимі, а 14 – до периферійних районів Японії. Нарешті, про те, що технополіси з’явилися у всіх економічних районах Японії, але в найбільшій кількості (по 6) в таких дійсно периферійних районах, як Тохоку і Кюсю. Острів Кюсю, відомий раніше видобутком вугілля і металургією, сільським господарством і рибальством, вже в 1970-і рр. поступово став осередком наукомістких виробництв – в першу чергу напівпровідників, інтегральних схем, що пояснюється наявністю дешевої робочої сили, більш низькою вартістю землі, кращою екологічною обстановкою. Вже тоді з вуст дитини тут можна було почути: «Дідусь працює в полі, батько – в місті, а сестра – на заводі наукоємного виробництва». Комітет «Технополіс» відібрав тут місця для створення шести технополісів. Не випадково Кюсю стали називати Силіконовим островом. Відповідно до задуму все технополіси були створені при університетських містах. Дуже багато з них (Акіта, Уцуномія, Нага-ока, Хакодате і ін.) І назви мають однакові зі своїми «материнськими» містами. Що ж до їх науково-дослідних профілів, то вони найрізноманітніші. Наприклад, в Хакодате це виробництво засобів освоєння океану, в Акіті – електроніка, мекатроніка, виробництво нових матеріалів, в Нагаока – виробництво перспективних технічних систем, індустрія дизайну, в Уцуномії – електроніка, тонка хімічна технологія, в Хамамацу – оптоелектроніка, в Тоямі – біотехнологія , інформатика, в Кумамото – виробництво машин прикладного призначення, інформаційних систем і т. д.

4. Які інтеграційні об’єднання існую в світі?

ВЕЗ, зони вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.

5. * Чому енергія відноситься до факторів, які роблять великий вплив на рівень життя? Висловіть думку про перспективи майбутнього забезпечення людства енергією?

Енергія має великий вплив на рівень життя населення, оскільки зараз без неї неможливі ніякі промисловий процеси. Енергія потрібна в ЖКГ, на ній же працюють побутові прилади. З енергією пов’язано будь опалення та освітлення. Забезпеченість людства енергією в майбутньому під питанням, оскільки під питанням знаходяться розміри запасів паливних ресурсів. Для того, щоб населення могло бути впевненим у майбутньому необхідно економно використовувати наявні ресурси, шукати і впроваджувати альтернативні джерела енергії, розробляти засоби економії енергії у виробництві та побуті.

6. Чому розміщення НПЗ найчастіше не збігається з місцями видобутку нафти?

Більшість НПЗ розміщуються в країнах-споживачах нафтопродуктів, а географія видобутку і споживання нафти відрізняються.

7. У яких галузях машинобудування найбільш яскраво проявляється кооперація? У чому особливості розвитку машинобудування в країнах, що розвиваються?

Найбільш яскраво проявляється кооперація в транспортному машинобудуванні.

Країни, що розвиваються характеризуються швидкими темпами розвитку машинобудування. Особливо виділяється район Східної і Південно-Східної Азії.

Особливістю машинобудування розвинутих країн в порівнянні з країнами, що розвиваються є найбільш повна структура машинобудівного виробництва і збільшення частки електротехніки; високу якість і конкурентоспроможність продукції; звідси- високий експортний і велику питому вагу в машинобудівного продукції в загальній вартості експорту. Загальне машинобудування далеко не однорідне в розвинених країнах і країнах.

У першій групі країн переважає верстатобудування, важке машинобудування, виробництво обладнання, в інший- сільськогосподарське машинобудування. Лідерами верстатобудування є ФРН, США, Італія, Японія, Швеція. На всю групу країн, що розвиваються припадає всього 6% випуску продукції верстатобудування. В електротехнічній промисловості швидко висунулася електронна індустрія. Виділяються дві підгалузі електронної промисловості: військово-промислова та побутова електроніка. Перша- доля економічно розвинених країн, друга (що вимагає великої кількості дешевих робочих рук) стала звичайною для країн, що розвиваються.

8. Чому в розвинених країнах спостерігається зменшення виробництва чавуну?

Виробництво чавуну дуже «брудне» з екологічної точки зору, і під тиском суворого екологічного законодавства розвинені країни скорочують виплавку чавуну.

9. Які зміни спостерігаються в географії світового виробництва мінеральних добрив? Чому?

Оскільки структура споживання зсувається в бік азотних мінеральних добрив, а їх отримують на базі синтетичного аміаку з атмосферного азоту, то географія виробництва зміщується з районів сировини до районів споживання.

10. Назвіть основні фактори, які впливають на розміщення галузей хімічної промисловості. Чому хімічна переробка деревини отримала переважний розвиток в розвинених країнах?

У розміщенні хімічна промисловість орієнтується на сировину, джерела енергії, споживача. Хімічна обробка деревини отримала розвиток в розвинених країнах, оскільки в розвиваються недостатньо сировини (немає хвойної деревини) і енергії.

11. * Використовуючи різні джерела інформації, охарактеризуйте одну з ТНК (за вибором)

Корпорація “Дженерал моторс” – лідер “великої трійки” автомобільних гігантів США (“Дженерал моторс”, “Форд мотор компані” і “Крайслер”). “Дженерал моторс” – це вертикально-інтегрована компанія, на підприємствах якої виконуються практично всі операції, пов’язані з виробництвом автомобілів: випуск комплектуючих вузлів і деталей, складальні операції, а також збут готової продукції, запчастин і супутніх товарів.

Поряд з головним своїм бізнесом – виробництвом автомобілів – “Дженерал моторс” виробляє дизельні двигуни різного призначення, тепловози, дорожньо-будівельне обладнання, а також поставляє автомобільні компоненти іншим компаніям. Крім того, “Дженерал моторс” є традиційним постачальником Пентагону, випускаючи продукцію суто військового призначення (авіаційні турбіни та їх компоненти, системи навігації та управління, різні типи авіакосмічного обладнання). “Дженерал моторс” випускає наступні марки легкових автомобілів: “Бьюїк”, “Кадилак”, “Шевроле”, “Оддсмобіл”, “Понтіак”.

Історичні дані.

Компанія “Дженерал моторі” була започаткована 16 вересня 1908 Вільямом Крапо Дюрантом. Два тижні потому він влив “Бьюїк” в “Дженерал моторс”. Ще через півтора місяці він приєднав до неї “Олдсмобіл”, а в 1909 р – “Кадилак” і “Понтіак”. До 1910 р Дюрант настільки розширив “Дженерал моторс компані”, що в неї увійшли 25 дрібних фірм, у більшості своїй виробляли автомобілі та приладдя. Організаційно вони були слабо об’єднані, кожна компанія практично управлялася автономно. Батьківська фірма виступала в якості холдингової компанії. З 1 липня 1916 Дюрант приєднав до “Дженерал моторс компані” “Шевроле моторс компані”.

Історія становлення і зростання.

Історія становлення і зростання монополії “Дженерал моторі” – це історія поглинання інших підприємств, централізація капіталу в руках її власників. Так діяло керівництво корпорації в США, в різний час скупивши перш самостійні компанії “Шевроле”, “Юнайтед моторс”, “Фішер боді”, “Бендикс Авіейшн”, “Делко Авіейшн” та ін. Таким же чином з’явилися і багато підконтрольні зарубіжні підприємства – в 1929р. була придбана в Німеччині (на 80% капіталу) компанія “Адам Опель АТ”. У 1971 р було скуплено 34% акцій японської автомобільної компанії “Ісудзу моторс”. У 1979 р “Дженерал моторс” перекупила в знаходилася на межі банкрутства фірми “Крайслер” 74,4% акцій її підприємства в Колумбії, а також складальні підприємства “Крайслер” у Венесуелі. Найбільшою дочірньою компанією “Дженерал моторс” є “Дженерал моторс оф Канада”, друга за величиною корпорація в економіці Канади. Значні розміри і підконтрольною “Воксхолл” в Англії. “Дженерал моторс холденс” в Австралії і “Дженерал моторс ду Бразил” в Бразилії знаходяться в списку 500 найбільших компаній світу. Повністю належить “Дженерал моторс” дочірня компанія “Дженерал моторі аксептанс корпорейшн” відає всіма операціями у фінансовій сфері. Належна їй “Моторс Іншуренс корпорейшн” спеціалізована на різноманітних видах страхування – фінансових угод “Дженерал моторс”, продаваних автомобілів.

Частка ринку

“Дженерал моторс” контролює 88% автомобільного ринку США, включаючи ринок малолітражних машин. Вже в 1983 р “Дженерал моторс” займала 5-е місце в списку компаній – найбільших імпортерів США. У 1994 р компанія займала перше місце в списку 10 найбільших компаній США з обсягом продажів в 119 686 млн. Дол., Прибутком 2466 млн. Дол. І чисельністю працюючих 876 тис. Чол. На НДДКР було витрачено 4157 млн. Дол., Або 4% від обсягу продажів.

Збутова мережа корпорації складається з малих торгових автосалонів, власники яких (дилери) продають у відповідно до угод із “Дженерал моторс” її автомобілі, а також виконують гарантійне обслуговування і ремонт. Хоча ці дилерські фірми формально самостійні, однак по суті вони знаходяться під контролем “Дженерал моторс”. У загальній складності торговельна мережа корпорації охоплює близько 14 тис. Доларів в США і Канаді і більше 5 тис. В інших країнах. Будучи однією з найбільших транснаціональних корпорацій, “Дженерал моторс” розпорядженні потужну зарубіжної виробничо-збутовою мережею. Більше чверті загального обсягу продажів припадає на іноземні філії корпорації в 37 країнах світу, на них зайнятий кожен третій з майже 900 тис. Робітників і службовців корпорації.

Автомобільна індустрія США не відрізняється свободою конкуренції. У кращому випадку вона являє собою олігополію, де панівне становище займає одна компанія – “Дженерал моторс”, на частку якої припадає понад половини річного збуту усієї виробленої в країні продукції галузі. Конкуренти не володіють ні достатніми коштами, ні достатнім бойовим духом, щоб атакувати пануючу компанію. Конкуренти “Дженерал моторс” в Америці існують тільки по милості самої “Дженерал моторс”. Корпорація в змозі в будь-який момент, коли вона цього забажає, повністю витіснити з ринку фірми “Форд”, “Крайслер” і “Америкен моторс”. Вона може це здійснити за короткий час, просто знизивши ціни або зберігши їх на рівні, при якому “Дженерал моторс” здатна змусити своїх конкурентів покинути ринок. “Дженерал моторс” встановлює ціни для всієї автомобільної промисловості. Коли “Крайслер” зробила сміливий крок і оголосила про підвищення цін на свої моделі в середньому на 87 дол., “Дженерал моторі” через деякий час оголосила свої ціни – вони виявилися лише на 52 дол. Вище колишніх. Корпорація “Крайслер” потрапила в скрутне становище. Їй нічого іншого не залишалося, як знизити вже оголошений зростання цін до середнього рівня в 55 дол. На машину.

Панівне становище “Дженерал моторс” було найбільш яскраво продемонстровано під час тривалого спаду продажів автомобілів, що почався наприкінці 1973 р, коли менеджери компаній “Форд” і “Крайслер” визнали, що вони більше не здатні конкурувати з “Дженерал моторс” на всіх ринках . Вони просто не мали необхідної для такої конкуренції фінансовою потужністю. При своїх розмірах компанії “Форд” і “Крайслер” цілком могли б займати панівні позиції в автомобільній індустрії якої іншої країни світу. Але в американському автомобілебудуванні їм доводиться грати лише другу і третю скрипки. Незважаючи на те що “Форд” перевершувала “Дженерал моторс” у справі оновлення продукції, а “Крайслер” – у впровадженні технічних нововведень, жодна з цих фірм не в змозі була скільки-небудь істотно скоротити величезну частку “Дженерал моторс” на ринках збуту .

Місія: «Виробництво автомобілів для будь-яких гаманців, будь-яких цілей, будь-яких людей». Пропонуючи різноманітні товари, “Дженерал моторс” сподівається досягти зростання збуту і більш глибокого проникнення на кожний з освоюваних нею сегментів ринку. Вона розраховує, що завдяки зміцненню позиції в декількох сегментах ринку їй вдасться ідентифікувати у свідомості споживача фірму з даною товарною категорією. Більш того, вона розраховує на ріст повторних покупок, оскільки саме товар фірми відповідає бажанням споживачів, а не навпаки.

12. Охарактеризуйте фактори, які впливають на розміщення галузей легкої промисловості.

Галузі легкої промисловості орієнтуються на сировину і споживача і в більшій мірі – на наявність великих резервів трудової сили і вартість праці.

13. Які фактори впливають на розміщення галузей сільського господарства? Охарактеризуєте найбільш інтенсивні галузі тваринництва.

Природні чинники – тривалість безморозного періоду, ґрунту, температури, кількість опадів і т.п. Соціально-економічні фактори – забезпеченість трудовими ресурсами, засобами виробництва, форми володіння і використання землі.

Розведення великої рогатої худоби молочного і м’ясного напряму – дає близько 30% світового виробництва м’яса і основну частину молока. Поголів’я – 1400000000. Голів (лідери – Бразилія, Індія, Китай). У країнах Латинської Америки має м’ясний напрямок. У країнах Африки через низьку продуктивності пасовищ вирощування великої рогатої худоби нізкотоварное. Молочне тваринництво отримало розвиток в Західній Європі. На напрям тваринництва впливають кліматичні умови.

Тваринництво молочного і м’ясо-молочного напрямків приурочено до районів помірного клімату лісової і лісостепової зон, багатих природними луками з достатньою кількістю корму.

М’ясні породи можуть вигодовувати на природних пасовищах степового типу.

Свинарство розвивається в густонаселених районах, навколо міст і в країнах з розвиненим картоплярством. Галузь дає половину виробництва м’яса, значну частину сировини шкіри, щетину. Поголів’я – 990 млн. Голів (лідер – Китай). Найбільші експортери свинини – Нідерланди, Польща, США.

Вівчарство – дає м’ясо, шерсть, молоко, жир, смушки, овчину. Поголів’я – 1100000000. Голів (лідери – Китай, Австралія, Індія). Тонкорунне вівчарство розвинене в районах помірного посушливого клімату на степових напівпустельних пасовищах. Напівтонкорунні і мясошерстная вівці розлучаються в районах забезпечених вологою з м’яким кліматом і інтенсивним землеробством. Грубошерсті вівці розводяться в умовах гарячого клімату.

Коз молочного напряму розводять у Середземномор’ї. Пухові і вовняні – Туреччина, США, ПАР. М’ясні – Індія, Китай. Ангорські кози – Туреччина.

Птахівництво – м’ясне (США, Китай, Індія). За виробництвом курячих яєць лідирують Китай, США, Японія і Росія.

Птахівництво – дає м’ясо і яйця. Птахівництво забезпечує 30% світового виробництва м’яса. Велике поголів’я в Китаї, США, Бразилії, Індонезії, Індії, Росії. З виробництва яєць лідирують Китай, США, Японія, Росія. Експортери м’яса – США, Франція, Бразилія.

14. Поясніть актуальність вирішення всесвітніх глобальних проблем.

Під глобальними проблемами сучасності слід розуміти сукупність проблем, від вирішення яких залежить подальше існування цивілізації.

Глобальні проблеми народжуються нерівномірністю розвитку різних галузей життя сучасного людства і суперечностями породжуваними в соціально-економічних, політико-ідеологічних, соціо-природних та інших відносинах людей. Ці проблеми зачіпають життя людства в цілому.

15. Охарактеризуйте зовнішні прикмети глобальних екологічних проблем.

Глобальні екологічні проблеми – кризові екологічні ситуації, актуальні для всієї планети, вирішення яких можливе лише за участі всього людства.

Глобальні екологічні проблеми тісно пов’язані з іншими глобальними світовими проблемами, вони впливають один на одного і виникнення одних приводить до виникнення або загострення інших. Наприклад, така складна світова проблема як демографічна, породжувана вибуховим зростанням населення планети, призводить до різкого збільшення навантаження на навколишнє середовище завдяки збільшенню потреб людей у ​​продовольстві, енергії, житло, промислових товарах і т.д. Очевидно, що без вирішення демографічної проблеми, без стабілізації чисельності населення неможливо стримати розвиток кризових екологічних процесів на планеті.

У свою чергу екологічні проблеми опустелювання, збезлісення, викликають деградацію і загибель сільськогосподарських земель, призводять до загострення світової продовольчої проблеми. Велика екологічна небезпека такої глобальної проблеми, як військова. Війни в Перській затоці з колосальними нафтовими пожежами зайвий раз це довели.

Погіршення стану навколишнього середовища призводить до значних економічних витрат в результаті деградації природних ресурсів, забруднення, погіршення здоров’я населення. Вплив екологічного чинника на економічний збиток і здоров’я у світі показано нижче.

16. Чи можна стверджувати, що чим більша кількість населення в якій-небудь країні, тим гірше стан навколишнього середовища? Наведіть аргументи і приклади на користь своєї точки зору.

Таке твердження не можна вважати правильним. Стан довкілля швидше за все пов’язано з рівнем економічного розвитку країн. Приміром, кількість населення США у багато разів перевищує чисельність населення багатьох бідних країн Південно-Східної Азії. Однак, екологічна ситуація в США буде набагато сприятливіші. Розвинені країни мають сформоване екологічне законодавство. Свої брудні виробництва вони виносять в країни, що розвиваються.

17. * Який вплив на атмосферне озон надають хлорфторвуглеці? З якими саме хімічними свойтсв хлорфторуглеродов пов’язана їхня незвичайна потужна руйнівна здатність?

Хлорфторвуглероди – органічні сполуки, що складаються виключно з атомів хлору (Cl), фтору (F) і вуглецю (С). Розрізняють нижчі хлорфторвуглеці (CFC) – низкокипящие органічні сполуки на основі метанового, метанова і пропанового рядів, а також вищі хлорфторвуглеці, які є високомолекулярними сполуками.

Хлорфторвуглероди – нетоксичні, не утворюють вибухонебезпечних сумішей з повітрям, флегматізіруют горіння вуглеводнів, чрезивчайно стабільні.

Вважається, що поштовхом у промисловому використанні хлорфторуглеродов послужила пропозиція Томаса Мідглі, американського хіміка та інженера-механіка щодо їх застосування в холодильниках замість використовуваних раніше токсичних і вибухонебезпечних холодоагентів (аміаку і сірчистого газу). Згодом нижчі хлорфторвуглеці (CFC) стали широко використовуватися як пропеллентов в аерозольних балонах, вспенивающем агентів, вибухобезпечних розчинників.

Вищі хлорфторвуглеці знайшли широке застосування в якості манометричних і запірних рідин, що знаходяться в контакті з агресивними середовищами (концентровані кислоти, галогени, рідкий кисень та інші окислювачі), в якості рідких негорючих діелектриків, в якості мастильних матеріалів.

Практично безконтрольне використання нижчих хлорфторуглеродов в ролі пропеллентов аерозольних упаковок, Вспениватель, розчинників і холодоагентів призвело до накопичення хлорфторуглеродов в атмосфері. За допомогою електронного детектора Лавлока виявлено присутність хлорфторуглеродов у верхніх шарах атмосфери.

Шервуд Роуланд передбачив, що хлорфторвуглеці, вироблені людиною, під дією сонячної радіації розкладаються в атмосфері, утворюючи хлор і Монок хлору, які здатні ефективно руйнувати молекули озону

CFCl3 + hν → CFCl2 + Cl, Cl + O3 → ClO + O2, ClO + O → Cl + O2.

Маріо Моліна і Пауль Крутцен показали виснажують ефект галогеналканов на озоновий шар стратосфери, є природним захисним екраном Землі від згубного жорсткого ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Віденською конвенцією 1985 і Монреальським протоколом 1987 р захисту озонового шару були заборонені виробництва нижчих хлорфторуглеродов.

У 1995 році Паулю Джозефу Крутценом, Шервурду Роуландом і Маріо Моліні присуджена Нобелівська премія з хімії з формулюванням «За роботу в атмосферній хімії, особливо в частині процесів утворення і руйнування озонового шару».

18. Доведіть, що практично всі найважливіші екологічні проблеми, пов’язані з атмосферою, носять глобальний характер і вимагають міжнародного співробітництва та зусиль всього світового співтовариства.

Екологічні проблеми атмосфери носять дійсно глобальний характер. Атмосфера не має меж. Завдяки загальної циркуляції атмосфери, повітряні маси знаходяться в постійному русі. Повітря не може забруднюватися тільки на одній ізольованій території. Забруднення буде з струмом повітря переноситися на багато кілометрів. Яскравий приклад аварія на ЧАЕС. ЧАЕС знаходиться на території України, а радіаційне забруднення перенеслося на територію Білорусі.

19. До яких меж можливо самовідновлення природи? Наведіть приклади, коли діяльність людини підривала здатності природи в самовідновлення.

Відновлення природи неможливо з настанням глобальної екологічної катастрофи. Глобальна екологічна катастрофа – це стан географічного середовища на Землі, коли життя на ній стане неможлива. Озирніться навколо, подивіться на нашу планету, і ви побачите, що це – не фантазія, що не вигадка. Страшні симптоми такої катастрофи вже є.

Що вражає насамперед?

Земля. За сучасними оцінками за всю історію свого існування людство зруйнувало 2000000000 гектарів родючих земель – це більше площі нині оброблюваних полів і пасовищ. близько третини населення Землі не має чистої води.

Лісу. Інтенсивно йде “облисіння” планети. За останні 20 років людина вирубав стільки лісу, скільки знищено за всі його попереднє існування. Виник цілий ряд кризових екологічних зон – сахельского зона опустелювання в Африці, знищення волого-тропічних лісів в Амазонії, Аральське море.

Біологічне різноманіття сформувалося в результаті взаємодії між біосферою і географічними оболонками Землі – гідросферою, атмосферою і земною корою (літосферою), склад яких, у свою чергу, значною мірою визначається биотой. Саме біота викликала свого часу перехід відновної атмосфери в окислювальну, що дало імпульс еволюційному процесу і появі нових форм життя.

У міру того як життя завойовувала планету, живі істоти набували все більшого значення як фактор трансформації речовини та енергії. Ефективність цих процесів, без яких життя на Землі вже немислима, визначається біологічною різноманітністю – функціональною спеціалізацією різних видів і розподілом їх ролей у спільнотах.

20. * Подумайте, які заходи має вжити сучасне людство для того, щоб зупинити прогресуюче розповзання процесів опустелювання?

Боротися з глобальним потеплінням, для зменшення аридизации клімату.

Скоротити вирубку лісів.

Припинити перевипасання худоби і ввести раціональні сівозміни.

Здійснювати посадку лісосмуг і чагарників для закріплення рухомих пісків.

21. Чому світовий океан часом називають «світовим звалищем сміття і відходів»?

Сушу і океан пов’язують річки, що впадають в моря і несучі різні забруднювачі. Не розпадаються при контакті з грунтом хімічні речовини, такі як нафтопродукти, нафта, добрива (особливо нітрати і фосфати), інсектициди й гербіциди в результаті вилуговування потрапляють в річки, а потім в океан. У підсумку океан перетворюється на місце скидання цього «коктейлю» з живильних речовин і отрут.

Нафта і нафтопродукти – основні забруднювачі океанів, але наноситься ними шкоду значно посилюють стічні води, побутове сміття і забруднення повітря. Виносяться на пляжі пластмасові предмети і нафту залишаються уздовж позначки рівня припливу, засвідчуючи про забруднення морів і про те, що багато відходи не розкладаються мікроорганізмами.

Дослідження Північного моря показало, що близько 65% виявлених там забруднюючих речовин були принесені річками. Ще 25% забруднювачів надійшли з атмосфери (включаючи 7000 т свинцю від вихлопів автомобілів), 10% – від прямих скидів (в основному стічні води), а інше – від зливів та скидів відходів з суден.

22. * Що може статися в результаті зникнення планктону? Що може зробити сучасне людство для того, щоб не допустити зменшення фітопланктону в морях і океанах нашої планети?

Роль планктону в океані дуже велика. Фітопланктон є основним виробником кисню в океанах. Він відповідає за процеси фотосинтезу. Планктон є кормом для багатьох видів риб і тварин. При зникненні планктону зникне і життя у воді. Для того, щоб не допустити зменшення числа планктону в морях і океанах треба захистити їх від забруднення.

23. * Чи залишаться глобальні проблеми людства в XXII столітті?

Я вважаю, що глобальні проблеми людства в 22 столітті залишаться. Незважаючи на екологічна криза, і зараз багато країн, особливо розвиваються, практикують споживацьке ставлення до природи. Їм не по кишені екологічні витрати, впровадження дорогих технологій. І так триватиме ще довго. Людство не одне сторіччя руйнувало, перетворило, діяло на природне середовище та на її відновлення, навіть при зусиллі всіх країн, піде часу не менше.

24. Чи можна втілити в життя стратегії сталого розвитку в сучасному світі? Відповідь обґрунтуйте.

Стратегії сталого розвитку можуть стати реальністю на даний момент тільки для високорозвинених країн. Решта країн можуть поки тільки прагнути до досягнення мети. Якщо більша частина населення країни (багато країн Африки, Азії) перебувати за межею бідності важко говорити про раціональному природокористуванні, зберігаючих технологіях тощо

Посилання на основну публікацію