✅Компоненти змісту шкільної географії

При аналізі змісту виділяють чотири основні компоненти:

  • знання;
  • вміння;
  • досвід творчої діяльності;
  • досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу і діяльності.

Знання – це основний компонент змісту, що представляє основи географічної науки. Предметні наукові знання як відображення зовнішнього світу, ідеальне відтворення в мовній формі об’єктивної дійсності ділять на дві групи теоретичні та емпіричні. Теоретичні знання в змісті програми представлені теоріями, гіпотезами, поняттями, принципами, зв’язками-законами і закономірностями. Найбільш важливу частину теоретичних знань складають поняття. Без них не можна розкрити зв’язку, закономірності, не можна сформувати науковий світогляд. Засвоєння основ наук означає перш за все оволодіння поняттями цієї науки. Уміння логічно мислити в будь-якій галузі науки досягається виразним розумінням небагатьох по числу, але глибоких за змістом фундаментальних понять.

Поняття – це форма логічного мислення, яка відображає істотні властивості, зв’язки і відносини об’єктів і явищ. Вони мають суворе логічне визначення і виділені в програмі як одиниці, задані для засвоєння. Оволодіти поняттям значить не тільки засвоїти його зміст, а й вміти використовувати поняття в ході навчального пізнання.

Емпіричні знання представлені в шкільній географії численними фактами, уявленнями, вони служать базою для формування теоретичних знань. Однак вони важливі і самі по собі, оскільки факти в географії відіграють велику роль, адже географія наука не тільки теоретична, але і прикладна (практична).

Уміння – другий важливий компонент змісту, це знання про способи діяльності і самі дії, освоєні в процесі виконання вправ. Ці вправи виконуються, усвідомлено, з обмірковуванням послідовності дій. Роль цього компонента в змісті шкільної географічної освіти постійно зростає, що є наслідком змін характеру самої географічної науки, посилення її конструктивної перетворювальної ролі. Вміння особливо важливі в змісті програми, оскільки пізнавальна діяльність школярів розвивається в тому випадку, якщо їх навчають самостійно здобувати знання. Зробити це можна тільки шляхом формування у школярів умінь і навичок. Своєрідність цього компонента географічної освіти в тому, що вміння – це операційна частина знань. Знання та вміння тісно між собою пов’язані і формуються одночасно. Наприклад, знання про географічні координати і вміння їх визначати по карті, знання істотних ознак поняття «ресурсозабезпеченість» і вміння визначити її за статистичними показниками для різних країн світу і т.д.

Досвід творчої діяльності – це надпредметний зміст, це розумові дії різного характеру (порівняння, узагальнення, класифікація, умовиводи …). Зміст програми має більші можливості навчання школярів творчості.

Досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу, до діяльності включає погляди, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації, які формуються в процесі навчальної та практичної діяльності. Досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу, до діяльності включає мотиви діяльності, моральні проблеми, які знаходять відображення в поведінці школярів.

Отже, традиційна програма з географії була в основному спрямована на формування у школярів знань про основи географічної науки і специфічних географічних умінь. У ній слабо були представлені два важливих компонента змісту, які покликані впливати на вироблення у школярів таких якостей особистості, як погляди, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації.

Посилання на основну публікацію