Глобальні зміни і географія

Глобальні проблеми людства стали важливим об’єктом міждисциплінарних досліджень, в яких беруть участь і громадські, і природні, і технічні науки. Серед окремих таких наук можна назвати філософію, економіку, соціологію, право, географію, біологію, екологію, геологію, океанологию, фізику, хімію, сільськогосподарські та інші науки.

Важливе місце серед них займає і географія, в структурі якої в 1980-і рр.. виник новий напрям, що отримало найменування геоглобалистики.
Можна назвати, принаймні, дві обставини, які сприяли становленню геоглобалистики. Насамперед це наявність яскраво виражених географічних аспектів більшості глобальних проблем. Далі, це певна підготовленість географії до вивчення глобальних проблем, яка пояснюється як знаходженням її на стику природних і суспільних наук, так і накопиченим нею досвідом вивчення взаємин між суспільством і природою.
Можна стверджувати, що в сучасній вітчизняній геоглобалістика склалися три послідовних рівня вивчення: глобальний, регіональний та страновой.

Глобальний рівень, найбільш важливий, випливає з самої істоти географічної науки. Основою глобальних підходів у фізичної географії є концепція цілісності навколишнього світу, що базується на системі уявлень про фізико-географічній оболонці. Основу таких підходів у соціально-економічної географії становить єдиний економічний простір ойкумени, що склалося до кінця XX в. у формі світового господарства. Додамо до цього фактично єдине екологічний простір, в якому мешкає людство. Додамо також глобальне прогнозування, розробкою якого займаються географи різних наукових напрямків.

В якості другого рівня можна назвати регіональний. Він повністю відповідає відомому географічному девізу «Глобальне в регіональному!» І відображає той незаперечний факт, що глобальні проблеми зазвичай проявляються і на регіональному рівні, мають своє регіональне (зональне) прояв. Як приклад можна привести єдиний економічний простір Західної Європи або Північної Америки. Не менш яскравим прикладом може служити відносно єдиний економічний і екологічний простір країн СНД, де, скажімо, проблеми Аралу або Каспію можна вирішувати тільки на міждержавному рівні за участю в першому випадку Узбекистану, Казахстану і Росії, а в другому – Азербайджану, Росії, Казахстану та Туркменії.

А в якості третього рівня виступає рівень окремих країн. Адже успіх у вирішенні глобальних проблем багато в чому залежить від того, які заходи будуть прийматися саме на рівні країн. До того ж у різних країнах може бути своя специфіка, своя пріоритетність глобальних проблем. По ідеї, саме з нею пов’язано зародження проблемного країнознавства, яке покликане висунути на перший план ключові проблеми тієї чи іншої країни – ресурсообеспеченности та природокористування, убутку і зростання населення, забруднення та охорони навколишнього середовища, постачання продовольством і ін Як зазначив Я. Г. Машбиц, саме таким шляхом країнознавство замикається з макрорегіонального проблемами. Ще далі пішов Л. В. Смірнягін, який висунув ідею глобального країнознавства, яку можна трактувати як вивчення окремих країн у системі глобальних проблем людства. Нещодавно вона отримала подальший розвиток у роботах Н. С. Мироненко.

Одночасно з більш чітким виділенням трьох названих рівнів в 80-90-і рр.. XX в. у вітчизняній геоглобалістика з’явилися і свого роду наскрізні напрямки, що пронизують предмет її дослідження на кожному з трьох рівнів.
У даному випадку можна говорити, мабуть, про географію світового господарства, яка за короткий час перетворилося з найбільш відстає в одне з найбільш розвинених і перспективних напрямків. Те ж можна сказати і про відбувається останнім часом екологізації географічної науки та формуванні геоекології як наукового напрямку, інтегруючого географію та екологію. У зв’язку з цим розвиваються і глобальна екологія, геоекологічне бачення світу, які отримали відображення в роботах В. М. Котлякова, Н. Ф. Реймерс, В. С. Преображенського, С. Б.Лаврова, Ю.Н.Гладкого, К. М.Петрова ідругіх вчених.

Тісно пов’язана з геоглобалістика і геоінформатика, яка розробляє принципи, методи і технології одержання, накопичення, передачі, обробки та надання інформації географічного змісту. Існуючі вже більше 30 років геоінформаційні системи (ГІС) широко впроваджені в соціальну та економічну політику, управління господарством і ресурсами, екологію та охорону природи, облік і оцінку земель, навігацію, науку і освіту. Вони використовуються як на глобальному, так і на регіональному та страновом рівнях. Йде також впровадження автоматизованих картографічних систем (АКС). У створенні ГІС та АКС на різних рівнях беруть участь міжнародні організації (ООН, ЮНЕП, ФАО та ін), державні установи і відомства, приватні фірми, науково-дослідні інститути, університети.

У зв’язку з такою новою постановкою низки проблем у географії почався перегляд деяких основних її наукових положень. Сутність такого перегляду найбільш повно охарактеризував академік В.М.Котляков, який звернув особливу увагу на необхідність для географії комплексного підходу до території, що дозволяє виявити, де закінчуються природні тенденції розвитку і де починаються тенденції, викликані розвитком цивілізації. Іншими словами, багатогранна проблема взаємодії суспільства і природи вимагає розгляду природи Землі і суспільства як єдиної системи, яка має особливу властивість – просторової організованістю.

Звідси випливає і нове розуміння землезнавства – найбільш загальної галузі географії, що вивчає закономірності структури, функціонування, динаміки та еволюції географічної оболонки на різних територіальних рівнях. Нова модель землезнавства формується, виходячи з уявлення про нерозривність двох головних гілок географії: природно-географічної, що пізнає природні закономірності, і суспільно-географічної, що вивчає суспільно-географічні закономірності. Такий підхід сприяє рішучого повороту до спільного вивчення механізмів функціонування та взаємодії природних, природно-техногенних та соціально-економічних геосистем. [117]
Такий комплексний підхід, при якому мінливий світ розглядається в єдності його природної і соціальної складових, природних і антропогенних ландшафтів і кругообігів, потребує спеціальних методах аналізу і синтезу на основі просторово-часової парадигми. Вже неодноразово робилися і спроби його моделювання.

Конкретна діяльність географів у сфері геоглобалистики пов’язана в першу чергу з їх участю в реалізації великих програм, здійснюваних світовим співтовариством. Першою такою програмою в галузі наук про Землю стало проведення в 1957-1958 рр.. Міжнародного геофізичного року. Потім були здійснені Міжнародна біологічна програма, Міжнародна гідрологічна програма, Міжнародна програма з вивчення клімату та ін Проте всі вони зачіпали тільки окремі компоненти географічної оболонки – атмосферу, гідросферу, літосферу, біосферу. І лише потім почався перехід до більш комплексними програмами, що розглядає систему «природа – суспільство». Так з’явилася, наприклад, Міжнародна програма «Десятиліття пом’якшення стихійних лих», що концентрує увагу вчених на швидко протікають природних і антропогенних процесах.

Але особливо велике значення має Міжнародна геосферно-біосферна програма (МГБП) «Глобальні зміни? спрямована на детальне вивчення фізичних, геологічних, хімічних, біологічних і соціальних процесів, які обумовлюють динаміку світової системи та розробку її моделей. Основна увага в цій програмі приділяється вивченню головних змін в трьох масштабах часу: за останній ледниково-міжльодовиковий цикл, що характеризує еволюцію природи за 100-150 тис. років; за останні 10 тис. років, коли зміни природи відомі більш достовірно і почало проявлятися антропогенний вплив; за останні 100 років, коли антропогенний вплив набуло вже величезні масштаби. Це означає, що МГБП націлена на вивчення фундаментальних проблем еволюції природи Землі і глобальних змін, викликаних як природними, так і антропогенними факторами. Головна ж її мета – вирішення проблеми виживання людства. МГБП має сім головних напрямків, однак одне з них (п’яте) – «Еволюція та зміни природних і природно-антропогенних географічних систем» – цілком відноситься до географічній науці.

Міжнародна геосферно-біосферна програма була прийнята в середині 1980-х рр.. Але на її підготовку, тобто глибоке наукове осмислення геосферно-біосферних процесів, пішло приблизно десять років. За цей час були розроблені підходи до вивчення природно-соціальної земної системи і її моделювання, до просторово-тимчасовому аналізу глобальних змін, до їх регіональним наслідків. Велика увага участі географів у всіх цих розробках було приділено на конгресах Міжнародного географічного союзу: 27-м у Вашингтоні (1992) і 28-м в Гаазі (1996), який проходив під знаком обговорення трьох головних тем – «Земля», «Море» і «Людська діяльність». А в серпні 1995 р. в Москві пройшла спеціальна конференція Міжнародного географічного союзу під назвою «Глобальні зміни і географія». Завдання цієї конференції, на думку академіка В. М. Котлякова, полягали в тому, щоб:

1) сприяти інтегруванню географії як природної та суспільної науки;
2) розглянути її реальний внесок у програми дослідження глобальних змін;
3) включити в дискусію міжнародні організації, відповідальні за розгляд глобальних проблем;
4) провести діалог між географією та іншими дисциплінами, які беруть участь у програмах дослідження глобальних змін;
5) допомогти визначити сильні і слабкі сторони вкладу географії в глобальні програми, а також потреби інших дисциплін в географічних дослідженнях.

У серпні 2000 р. на 29-му конгресі МГС в Кореї питання глобальних змін і географії знову опинилися в центрі уваги. Адже цей конгрес проходив під девізом «Життя в різноманітті».
У Росії при наявності багатьох наукових осередків головним центром, який очолює роботи по ряду розділів і проектів державних і академічних програм, є Інститут географії РАН. Це відноситься до таких програм, як «Глобальні зміни природного середовища та клімату», «Прогноз зміни соціальної, природної та екологічної ситуації в Росії», «Програма біосферних і екологічних досліджень», «Безпека населення і народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних і технічних катастроф »та ін Сформований при граємо міжвідомчий і міжреспубліканський наукова рада з фундаментальних географічних і геоекологічних проблем координує зусилля більше 80 наукових установ. До числа важливих досліджень інституту відноситься також створення комплексних і тематичних атласів. Серед них і двотомний атлас «Природні ресурси світу» і «Природні ресурси континентів».

Російські географи брали і беруть велику участь у виконанні всіх основних міжнародних програм, і в першу чергу Міжнародної геосферно-біосферний програми. У цьому вони бачать свій внесок у спільну боротьбу за виживання людства!

Посилання на основну публікацію