Географія народів СРСР

 В межах країни чітко виділяються окремі етнічні території і великі історико-етнографічні області, народи яких відрізняються формами побуту, культури, хоча деякі з них належать до різних мовних груп. По одному з варіантів етнографи виділяють чотири великі історико-етнографічні області (Токарев, 1968):

1) європейська частина СРСР — підобласті Центральна, заселена східними слов’янами, Прибалтика, Європейський Північ, Поволжі і Передуралля, Південно-Захід; 2) Кавказ; 3) Середня Азія і Казахстан; 4) Сибір і Далекий Схід

 

Слов’янські народи СРСР утворюють три великі нації — російську, українську та білоруську. Спільність походження цих народів і їх мов, тривалий шлях спільного розвитку обумовили велику схожість і спорідненість.

У перших століттях нашої ери східнослов’янські племена розселялися по території Східно-Європейської рівнини.

До VII ст. тут створилися великі племінні союзи. Один з них з центром р. в Києві очолило плем’я росів, другий об’єднав північні слов’янські племена, які живуть навколо Новгорода. До IX ст. обидва цих союзу утворили раннефеодальное Давньоруська держава, виділене в Європі своєю могутністю, культурою, великою кількістю міст. Створення держави прискорило формування давньоруського народу, однак його подальший етнічний розвиток було порушено почався в XI—XII ст. процесом феодального дроблення Київської Русі, а потім вторгненням на її територію спочатку численних кочових племен з Азії, а потім загарбанням західних земель Литовсько-Польським королівством. Все це призвело до територіального розчленування давньоруського народу та посилення процесів його етнічного поділу. Деякі відмінності в мові і культурі існували у слов’янських племен ще на ранніх стадіях їх історичного розвитку. Тут виділялися землі з різними діалектами давньоруської мови, формами матеріальної і духовної культури: північні — Новгород — Полоцьк — Вітебськ; центральні — Володимир — Рязань, південні і південно-західні — Чернігів — Київ — Галич — Луцьк. У період татаро-монгольського ярма XIII — XV ст. і захоплення південно-західних і західних земель польськими та литовськими феодалами з давньоруської народності сформувалися три нові — російська, українська і білоруська.

Російська народність склалася в період утворення Російської централізованої держави, історичним ядром якого було межиріччя Волги й Оки з центром у Москві. На початку XVII ст. відбувалося злиття окремих областей, земель і князівств в одне ціле, що було викликано зростанням, обміном і об’єднанням невеликих місцевих ринків в один всеросійський. Все це створило умови для формування російської нації. Вступивши першим в царській Росії на шлях капіталістичного розвитку, російський народ втягнув в орбіту складного загальноросійського господарства численні народи держави і надав цим прогресивний вплив на їхні долі, що відзначали К – Маркс і Ф. Енгельс. Капіталізм знищував пережитки родового ладу, збереглися у малих народів, зруйнувала феодальні відносини, сковывавшие економічний і культурний розвиток складних націй.

Російський революційний пролетаріат скинула царизм і вперше в світі за допомогою інших народів нашої країни створив потужне багатонаціональна соціалістична держава.

Російська національна культура придбала світове значення, а російський народ по праву вважається однією з провідних націй світу.

Розміщення росіян з території СРСР відображає тривалий процес заселення і освоєння ними величезних необжитих чи малообжитих просторів Заволжя, Сибіру, Далекого Сходу, Північного Кавказу, окремих частин Казахстану і Середньої Азії. Розселяючись серед інших народів, росіяни зробили величезний вплив на їх економічний і культурний розвиток. Кочівники стали осідати на місцях постійного проживання і багато племена від мисливсько-промислового господарства переходили до тваринництва і землеробства. Виникали нові міста і селища — вогнища розвивається господарства і культури.

В межах СРСР з 137,3 млн. росіян 23,8 млн., або 17,3%, живе поза РРФСР. Росіяни складають більше 80% чисельності населення РРФСР, компактно заселяючи більшу частину обширної її території. Близько 10 млн. їх живе на Україні, понад 6 млн. — в Казахстані, більше 3 млн. — в республіках Середньої Азії та понад 1,5 млн. — у Прибалтиці. Вони широко беруть участь в сучасних міграційних процесах. З 1959 по 1970 р. близько 2,5 — 3,0 млн. росіян перемістилося з РРФСР в інші республіки (Брук, 1972). З 1970 по 1979 р. чисельність їх за межами РРФСР збільшилася майже на 3 млн.

Українська нація за чисельністю посідає друге місце в СРСР. Вона склалася до кінця XVII ст., коли сталося об’єднання українських земель, відторгнутих від стародавньої Русі, і возз’єднання їх з Росією. Кінець XVIII ст. і в XIX ст. характеризувалися бурхливим розвитком капіталізму на Україні, виникненням великої промисловості та робітничого класу, формуванням національної культури, виражала прогресивні ідеї передових демократично і революційно налаштованих кіл українського народу. Боротьба українців за свою національну незалежність зливалася з класовою боротьбою українського пролетаріату. Намагаючись припинити революційні виступи пролетаріату, царське самодержавство робив масові виселення українців у східні райони Росії. Масштаби переселень були особливо значні в кінці XIX і на початку XX ст. і зросли після Столипінської реформи 1906 р.

Формування державної території УРСР відбувалося складним шляхом. У 1920 р. Західна Україна — Східна Галичина і частина Волині була захоплена панською Польщею, в 1939 р. ці території возз’єдналися з УРСР. Пізніше за договором з Румунією (1940 р.) та Чехословаччиною (1945) Україні були повернуті її споконвічні землі — Буковина, Ізмаїл, Закарпатська Україна.

За даними перепису населення 1979 р. 36,4 млн. українців живуть на території України і 6,4 млн. за її межами, з них в УРСР — 3,6 млн., близько 1 млн. — в Казахстані і Середній Азії, майже 1 млн. — в Молдавії і Білорусії.

В даний час чисельність українців зростає повільно через зниження народжуваності у повоєнні роки. З 1970 р. по 1979 р. вона збільшилася всього на 4%. У своїй республіці українці становлять більшість — 73,6%, проте їх частка порівняно з 1970 р. знизилася внаслідок припливу на Україну росіян, білорусів та інших народів.

Білоруси так само, як і українці, протягом тривалого часу зазнавали територіального розчленування, перебуваючи частково в складі Росії, Польщі та Литви. Тільки в кінці XVIII ст. вони були об’єднані і увійшли до складу Російської держави, ніж прискорився процес консолідації білоруської нації. До Жовтневої революції білоруси були найбільш економічно відсталим і політично безправним слов’янським народом. Велика кількість їх було виселено дарским урядом у Сибір і Казахстан, багато покинули свій рідний край у пошуках заробітку на стороні.

У 1920 р. Західні області Білорусії були окуповані білополяками. Лише в 1939 р. Червона Армія звільнила цю давню білоруську територію, і вона увійшла до складу УРСР.

В даний час близько 18% білорусів проживає за межами своєї національної території. Під час другої світової війни Білорусь дуже сильно постраждала” від фашистської окупації, довоєнна чисельність населення республіки була досягнута тільки до початку 70-х років.

В СРСР проживає 9,4 млн. білорусів, з них в УРСР 7,6 млн., але, на відміну від росіян і українців, вони менш розосереджені по території країни. Близько 1 млн. їх живе в РРФСР, переважно в західних її районах, а також на Україні і в Прибалтиці. Серед населення УРСР білоруси складають близько 80%, біля них тут живуть росіяни, українці, поляки, євреї.

Народи Південно-Західній історико-етнографічної підобласті, що об’єднує Україну і Молдавію, — українці (їх характеристика дана вище), молдавани та ін

Молдавани — найбільший романоязычный народ в СРСР, що налічує понад 2,9 млн. осіб. Молдавська мова відноситься до восточнороманской гілки індоєвропейської мовної сім’ї. Основу його становить мову предків молдаван, які зазнали романізації у II ст. н. е. в період їх завоювання Римом. Передбачається, що в X ст. в Придунайській області створилася нова восточнороманская народність, що утворилася від змішування корінних народів цього краю — даків і слов’янських племен. У XIV ст. вона стала заселяти територію в межиріччі Дністра і Прута — Бессарабію. Остання в 1812 р. увійшла до складу Росії. У 1918 р. ця частина сучасної Молдови була незаконно відторгнута від Радянської Росії, а на іншій частині була утворена Молдавська Автономна Республіка. У 1940 р. вона була возз’єднана з повернутою СРСР Бессарабією і створена Молдавська РСР, яка послужила потужним стимулом етнічного розвитку молдавської нації. У своїй республіці молдавани становлять 65% від загальної чисельності населення, а 30% — українці та росіяни. Крім того, в Молдові проживають гагаузи (тюркомовний народ).

Народи Поволжя і Предуралья. На великій території в басейні Волги і Ками відбувалися складні етнічні процеси, що обумовили багатонаціональний склад її сучасного населення. Тут склалося вісім великих корінних народів, консолидировавшихся в нації вже після Жовтневої революції і створили свої національні державні утворення. Починаючи від Північного Уралу і кінчаючи пониззям Волги, автономні національні республіки перемежовуються з великими масивами розселення росіян. Энтогенез окремих народів вивчений не до кінця, немає єдиної точки зору щодо походження деяких з них. Вони склалися в результаті злиття автохтонних фіномовних племен, їх західних слов’янських сусідів і сторонніх здалеку тюркомовних народів. Найдавнішими мешканцями земель межиріччя Волги і Ками були численні племена, що говорили на мовах уральської сім’ї. Розташовуючись на кордоні великих зон розселення європеоїдів і монголоїдів, вони відчували сильний вплив обох рас, що зробили великий вплив на формування антропологічного типу. Тюркські кочові народи неодноразово вторгалися на цю територію зі сходу починаючи з перших століть нашої ери. Багато живуть тут племена були знищені, деякі асимілювалися з тюрками, тим самим було покладено початок формуванню нових тюркомовних народів.

Давньоруські племена, а пізніше представники російського народу широко розселялися на території Поволжя і Прикам’я. Живуть тут народи сприйняли від них прийоми будівництва жител, способи обробки землі, розведення домашніх тварин, виготовлення предметів першої необхідності і, в свою чергу, передали російським деякі елементи своєї матеріальної культури.

Поволжі і Передуралля відносяться до числа густонаселених багатонаціональних територій країни. Характерна риса їх этногеографии — динамічність, обумовлена високою міграційною рухливістю корінних народів і їх широким розселенням поза своїх національних республік, і насамперед на суміжних територіях. Корінні народи не становлять більшості в своїх республіках (крім Чуваської АРСР) і поступаються за чисельністю російською.

У Поволжі і Передуралля переважають народи трьох мовних родин — індоєвропейської, уральської та алтайської. Близько половини населення становлять росіяни, живуть також українці і білоруси.

Мордва, марійці, комі і удмурти — народи Уральської мовної сім’ї. Із загальної кількості мордви, що проживає в СРСР, тільки 1/3 живе у межах національної території, а 2/3 — по багатьом областям Російської Федерації. В етнічному відношенні мордовський народ неоднорідний. Він ділиться на мордву-ерзя і мордву-мокшу, кожна з цих груп має свій літературний письмовий мову.

Марійці — це народ, близький мордве за походженням і мови. Близько половини марійців живе у своїй республіці, а поза її розселяються переважно в прикордонних або прилеглих областях. Марійський мова має кілька діалектів і два види писемності — лучно-восточномарийскую і гірничо-марійську.

Основна частина удмуртів живуть у своїй республіці, але тут вони не становлять більшості і поступаються за чисельністю російською. Вони розселяються і в сусідніх районах — у Поволжі та на Уралі.

Назва комі поширюється на два народу комі і комі-перм’яків, єдиних за походженням і мови, але територіально роз’єднаних. Комі (понад 300 тис.) живуть в Комі АРСР, а комі-перм’яки (понад 150 тис.) — в однойменному автономному окрузі в Пермській області. Основна маса комі живе на своїх національних територіях. Окремі групи цих народів розселяються і в сусідніх областях — Архангельської, Тюменській.

Народи алтайської мовної сім’ї Поволжя — татари, чуваші, башкири. Один з найбільших тюркських народів країни — татари (понад 6 млн. осіб). Більше ‘Д татар живуть в Татарській АРСР, де вони становлять понад половину населення, приблизно 15% — у Башкирії (тут їх за кількістю трохи більше, ніж башкирів). В цілому ж татари поширені по країні дуже широко, в цьому відношенні вони поступаються тільки російською.

Чуваші становлять більшу частину населення своєї республіки (70%), хоча близько половини їх живе за її межами. Активно беручи участь у міграційних процесах, чуваші розселяються переважно в Поволжі. За останні роки відтік чувашів зі своєї республіки скоротився у зв’язку з розпочались великим промисловим будівництвом і збільшеною потребою у робочій силі.

Основна маса башкирів живе на території своєї республіки, але вони не становлять більшості, сильно поступаючись росіянам і значно татарам. Лише у сільській місцевості переважає корінне населення. Поза межами своєї республіки башкири розселені переважно на Уралі, особливо в Челябінській області.

В низов’ях Волги, на території Калмицької АРСР, Астраханської і Волгоградської областей живуть калмики. Цей народ сформувався пізніше інших народів Поволжя з прийшлих племен, вихідців з Центральної Азії. На початку XVII ст. кочували в пониззі Волги калмики добровільно приєдналися до Росії. Мова калмиков відноситься до монгольської групи алтайської мовної сім’ї.

Історія заселення та формування народів Волго-Уральської історико-етнографічної підобласті і сучасна міграційна рухливість населення зумовили характерні особливості її этногеографии. Однонаціональних території виділяються у вигляді великих масивів, так і невеликих ареалів, складно чергуються один з одним. Ця особливість найбільш різко простежується в районі злиття Волги і Ками, де спостерігається як чересполосное розташування народів, так і близьке сусідство різних за національним складом сільських поселень. Виділяються неоднорідністю національного складу міста, куди постійно йде приплив населення з багатьох районів країни.

Народи Сибіру і Далекого Сходу. Основне населення цієї величезної, але слабозаселенной території становлять росіяни, які утворюють обширні області компактного розселення на півдні та, як правило, переважають у рідко розкиданих північних поселеннях. Крім них тут живуть українці і білоруси. Корінне населення представлено багатьма народами, серед яких виділяються за чисельністю представники алтайської мовної сім’ї — тюркомовні якути, тувинці, алтайці, хакаси, шорцы, а також буряти — монгольська мовна група. Всі ці народності почали складатися в нації тільки в радянський час. Найбільші з них утворюють автономні республіки — Якутскую, Бурятську і Тувинську, інші ж — автономні області — Гірничо-Алтайську і Хакасскую. Шорцы розселяються в Кемеровській області. Крім цих корінних народів тут оселилися євреї, і утворилася Єврейська АТ. У районах крайньої півночі Сибіру і на Далекому Сході живе більше 20 малих народностей, що належать до різних мовних сімей і груп. Чисельність найбільшої з них — евенків — 25 тис., а найменшою — юкагиров — близько тисячі чоловік. У царській Росії всі ці народи стояли на найнижчому щаблі економічного та культурного розвитку — збірне кочове господарство, мисливство і рибальство. Багато племена були на межі вимирання. З встановленням Радянської влади почалися докорінні економічні та соціальні перетворення. Всі народи стали переходити на осілість. Для них були побудовані упорядковані житлові селища, створені школи, лікарні, осередки культури, організовані виробничі кооперативи. Виникли нові галузі господарства: хутрове звірівництво, лісове господарство, промисловість по переробці м’яса, риби, шкір, видобуток корисних копалин, окремі види землеробства і тваринництва. Багато народів Півночі створили свою писемність, утворилася власна інтелігенція. Сформувалися значні промислові та культурні центри: Ханти-Мансійськ, Салехард, Хатанга і ін.

Характер розміщення окремих народів Півночі дуже різний, одні з них утворюють компактні ареали розселення, інші розосереджені на великих редкозаселенных просторах.

У Західному Сибіру і середній течії Обі живуть ханти і мансі, які належать до уральської мовної сім’ї (Ханти-Мансійський АО). Народи цієї мовної сім’ї — ненці живуть на крайній півночі Західної та Східної Сибіру в двох автономних округах — Ямало-Ненецькому та Долгано-Ненецькому. З інших малих народностей тільки три — евенки, коряки і чукчі — утворили автономні округи — Евенкійський, Корякський та Чукотський. Всі інші: евени, нанайці, нівхи, селькупи, ульчи, удэгейцы, ‘ительмены, кети, orochi, нганасаны, негидальцы — розселяються серед інших народностей.

Народи Кавказу, що живуть з глибокої давнини в передгірних і гірських районах Північного Кавказу і Закавказзя, складають основну масу населення цієї історико-етнографічної області. Крім них тут живе багато росіян, а також українці та представники інших народностей СРСР. Незважаючи на спільність історичного розвитку корінних народів Кавказу, їх близьке сусідство один з одним і схожість їх матеріальної і духовної культури кожен з них зберіг свою етнічну самобутність і цілісність.

Кавказ відрізняється багатонаціональним складом населення, особливо гірська частина Північного Кавказу — територія, на якій відбувалося етнічне формування та розселення великої кількості корінних народів, що утворили шість автономних республік і областей.

Посилання на основну публікацію