Функції літосфери

Ресурси, необхідні для життєдіяльності біоти

Ресурси літосфери представлені мінералами і гірськими породами, що включають життєво необхідні елементи біофільного ряду -кудюріти (це мінеральна їжа літофагів) і підземні води.

Дуже важливими є макробіогенні елементи, такі як кисень, азот, вуглець, кальцій, фосфор, сірка та ін. Вони потрібні організму в значних кількостях і забезпечують його ріст і розвиток.

Процеси фотосинтезу, метаболічну функцію, азотний обмін забезпечують мікробіогенні елементи – залізо, мідь, цинк, магній, калій і ін.

За винятком бору ті ж елементи потрібні тваринам, частина яких вони отримують, використовуючи в їжу продуценти, і частина з мінеральних сполук і природних вод.

У малих кількостях життєво необхідні, селен, хром, нікель, фтор, йод та ін. Вони необхідні для діяльності організмів і виконання біогеохімічних функцій.

Частина цих елементів знаходиться в атмосфері в газоподібному стані, інша частина розчинена у воді гідросфери або знаходиться в грунтовому покрові в зв’язаному стані і в літосфері.

Всі ці елементи в процесі своєї життєдіяльності рослини (продуценти) витягають безпосередньо з грунтів.

Епізодичній їжею для травоїдних і всеїдних тварин є мінеральні речовини кудюрів, що вживаються разом з їжею близько двох разів на рік.

Кудюри регулюють сольовий склад організму. До них відносяться в основному мінерали групи цеолітів.

Крім цеолітів стимуляторами росту рослин, тварин і риб є глинисті мінерали – бензоніти, палигорскіту, глауконіт, діатоміт.

Основою існування біоти є підземні води, що визначають спрямованість і швидкість біохімічних процесів рослин і тварин.

В системі «літосфера-бойовисько» ресурси є базою для еволюції біоти і самої можливості її існування.

Великий вплив на біоту, та й на саме існування життя, надають основні функції літосфери.

Фахівці виділяють наступні основні функції:

  • ресурсну екологічну функцію;
  • геодинамічних екологічну функцію;
  • геохімічну екологічну функцію;
  • геофізичну екологічну функцію.

Треба сказати, що екологічні функції літосфери і їх прояв обумовлюються еволюційним розвитком планети під впливом природних і техногенних факторів.

Тут виділяється два основних тимчасових етапу:

  • чисто природний етап, що охопив час від зародження Землі до появи цивілізації;
  • природно-технічний етап, що охопив останні 200 років.

Ресурсна та геодинамічна екологічні функції літосфери

Ресурсна функція визначає роль ресурсів – мінеральних, органічних, органо-, визначає роль простору літосфери для життя біоти як біогеоценозу, так і соціальної структури.

У самому ранньому періоді розвитку планети ресурси літосфери мали накопичувальну тенденцію. Вони зіграли величезну роль в еволюційному розвитку органічного світу і створили матеріальний базис для появи цивілізації людей.

На зміну накопичувального періоду прийшов період інтенсивного їх споживання, включаючи і ті, які відносяться до невідновлюваних.

Сьогодні існує дефіцит геологічного простору, що особливо відчувається в малих за площею країнах.

Фундаментом для всіх видів ресурсів, ґрунтового покриву, флори і фауни планети є геологічне середовище, пов’язана з ними генетично.

З ростом народонаселення і його потреб в ресурсах в перспективі необхідно враховувати їх виснаження і з великою увагою ставитися до ролі ресурсної функції в розвитку суспільства і існування екосистем будь-якого рівня.

Має свої обмеження і територіально-просторова ресурсна функція літосфери.

За даними Г.В. Вахромєєва, до освоєним відноситься 56% поверхні суші, і зі зростаючою швидкістю йде освоєння підземного простору.

Ділянки літосфери, розташовані близько до поверхні (це місце проживання біоти) – мешканці печер, землерийні і нірні тварини, мікроорганізми.

З іншого боку, ці підземні простори використовуються для будівництва підземних комунікацій, транспортних магістралей, вмістилища для поховання відходів, як високотоксичних, так і радіоактивних.

Будівництво інженерних об’єктів під землею загострює екологічні проблеми.

До складових ресурсну функцію літосфери належать ресурси для життєдіяльності всіх біологічних видів.

Серед ресурсів літосфери 4-е складових необхідні для життя організмів:

  • біогенні елементи, для функціонування живих систем;
  • мінеральна їжа літофагів – мінеральні речовини кудюрів;
  • кухонна сіль;
  • грунтові та підземні води.

Джерелом макро і мікроелементів для розвитку живих організмів є літосфера.

Геодинамічна функція являє собою здатність до прояву і розвитку природних і антропогенних геологічних процесів.

Здійснення функції почалося з моменту появи біоти, а розвиток і становлення тісно і нерозривно пов’язане з еволюцією планети і біосфери.

В історії Землі записано безліч кризових ситуацій і катастрофічних явищ глобального і регіонального масштабів.

Були в історії Землі і епохи відносного спокою під час якого органічний світ розвивався плавно згідно з усталеними умовами.

Геодинамічна функція літосфери може проявлятися як в негативної, так і позитивної формі по відношенню до розвитку і просторового поширення біоти.

Це ставлення може виявлятися через ресурсну або геофізики-геохімічну функції.

Геодинамічні процеси за ступенем впливу на біоту діляться на дві групи – процеси, що не роблять прямого негативного впливу на живі організми, процеси, що діють на біоту в формі катастрофічних явищ і стихійних лих.

З першими процесами пов’язано переміщення плит літосфери, повільні тектонічні вертикальні і горизонтальні рухи, вивітрювання, денудація, переміщення осадового матеріалу і осадконакопление.

Катастрофічні ж геологічні явища в результаті свого короткочасного прояви призводять до руйнування звичної природної структури, порушують умови проживання біоти, призводять до жертв.

Особливо небезпечні землетруси, виверження вулканів, зсуви, обвали, каменепади, провали та ін.

Геохімічна і геофізична екологічні функції літосфери

Геохімічна і геофізична функції літосфери відображають властивості в першому випадку геохімічних неоднорідностей природного і техногенного походження, а в другому випадку геофізичних неоднорідностей того ж походження.

Геохімічна функція бере активну участь в процесах кругообігу речовин в природі.

Своєю діяльністю людина не тільки змінює природні ландшафти, а й прискорює процеси міграції хімічних елементів в географічне середовище.

Протягом мільярдів років природа не тільки створювала, але і упаковувала мінеральні сполуки у вигляді родовищ, а людина їх розсіює або концентрує.

Розсіювання починається з моменту видобутку руди і триває при її транспортуванні до місця призначення.

В ході процесів дроблення і збагачення на фабриці втрати руди тривають.

Рудна пил потрапляє в повітря, водойми, осідає на грунті.

Від цих небажаних чужорідних елементів природа позбавляється через їх окислення і руйнування.

Наприклад, залізо за час його експлуатації повністю окислюється, переходить в іржу і руйнується.

Хімічні елементи, небезпечні для живих організмів, знаходяться у зв’язаному стані, а в чистому вигляді вони становлять найбільшу небезпеку.

Це такі техногенні радіоактивні речовини і важкі метали як свинець, цинк, ртуть, кадмій, нікель та ін.

Без втручання людини їх значні концентрації в деяких частинах біосфери в результаті геохімічних процесів не змогли б виникнути.

Така функції літосфери як геофізична реалізується через фізичні фактори, радіацію, шумові та теплові ефекти.

Земля має постійний природний радіаційний фон, до якого за багато мільйонів років живі організми зуміли адаптуватися і він не представляє для них ніякої небезпеки.

зауваження 2
Діяльність людини призводить до збільшення радіаційного фону в 100, а в ряді місць планети навіть в 1000 разів.

Посилання на основну публікацію