1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Економічне районування України

Економічне районування України

Економічний район – територіально компактна частина країни, яка має індивідуальну спеціалізацію господарства і певний рівень розвитку економіки.

Населення будь-якої держави має представляти, в якій країні воно живе, а кожен житель країни – мати уявлення про своє та інших районах держави.

Виділяють три основні функції районування:

 1. 1 Впорядкування інформації про територію – від бібліографічного каталогу до планування розвитку районів.
 2. 2. Синтез інформації для її глибшого розуміння і вироблення цілісного уявлення про райони.
 3. 3. Створення «образів районів» – як для осіб, які приймають рішення, так і для всього населення країни.

В основу економічного районування окремі автори брали різні показники і тому до цих пір немає єдиної думки про систему економічного районування в Україні.

У період, коли Україна була складовою частиною СРСР, на її території виділялися три економічні райони: До-Нецко-Придніпровський, Південно-Західний і Південний. При цьому не враховувалися своєрідність природи, особливості побуту населення і їх трудових навичок. У 1994 році професор О. І. Шаблій запропонував новий підхід до районування з урахуванням ролі людини в організації життя суспільства. Він виділив шість соціально-економічних районів: Центральний, Західний, Північно Східний, Центрально-Вистачає-ний, Східний і Південний. Під соціально-економічним районом мається на увазі великий регіон України, територія якого тісно пов’язана з найбільшим розташованим на ній населеним пунктом демографічним, урбаністичним, соціальним, культурним та економічним ядром, що визначає її головні зовнішні функції і геопросторову організацію.

В. А. Поповкін пропонує пягь макроекономічних районів: Центральноукраїнський, Донбас і Нижнє Поднеп-ровье, Слобідська Україна, Причорноморський та Западноук-раїнський.

Ми будемо розглядати економічні районування, запропоноване вченими М Д. пестуну і Ф Д Заставним. Це економічне районіроплнпе найбільш улачное. У ньому виділено 9 економічних районів (рис 16) ‘- Донецький, Придніпровський, Північно Східний Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Каопагскій і Причорноморський.

Можливо, з розвитком ринкових відносин з’являться нові корективи, можливо, ці питання будуть вирішуватися іншим шляхом, а можливо, зміниться і сама концепція виділення системи економічних районів.

Економічний район можна вивчати за типовим планом:

 1. 1. Склад економічного району.
 2. 2. Економіко-географічне положення.
 3. 3. Природні умови і ресурси.
 4. 4. Населення і трудопие ресурси.
 5. 5. Господарство
 6. 6. Великі міста.
 7. 7. Проблеми та перспективи розвитку.

Кожен економічний район відіграє певну роль і займає конкретне місце в системі економічного районування Укоаїни (табл. 10).

ПОДІЛИТИСЯ: