Деградація глобальної екологічної системи

До недавнього часу головною проблемою виживання людства була проблема війни і миру, а в наші дні більшість фахівців сходиться на тому, що такою стала глобальна екологічна проблета, пов’язана з деградацією навколишнього природного середовища.

Добре відомо вислів великого російського вченого академіка В. І. Вернадського, зроблену ним ще в 30-і рр.. XX в., Про те, що людство нерозривно пов’язане з матеріально-енергетичними процесами в біосфері і, взяте в цілому, воно стає потужною геологічною силою. Але це тим більше відноситься до другої половини XX в., До епохи НТР – часу небаченого раніше розвитку та перетворення світової економіки, прогресу продуктивних сил. Однак такий розвиток у все більшій мірі стало здійснюватися без урахування можливостей навколишнього природного середовища, допустимих господарських навантажень на неї, потенційної ємності біосфери.

Характеризуючи загальний стан навколишнього природного середовища, вчені різних країн зазвичай вживають такі визначення, як «деградація глобальної екологічної системи», «екологічна дестабілізація», «руйнування природних систем життєзабезпечення» і т. п. В останніх річних доповідях американського Інституту всесвітнього спостереження («Уорлдуотч ») прямо говориться про« страшну »екологічної ситуації, що складається в світі. Приблизно таких же оцінок дотримуються і російські вчені – екологи, географи і представники інших наук.

Академік М. М. Моісеєв з великою тривогою писав про загрозу втрати стійкості (стабільності) біосфери як цілісної системи, частиною якої є людство. В. І. Данилов-Данільян і К. С. Лосєв вважають, що в наші дні сталося «зіткнення цивілізації» з біосферою, яка впродовж 4 млрд років співіснувала з постійно мінливих обстановкою і знаходила способи виживання, але нині таке співіснування виявилося порушеним. У результаті деформації і руйнування природних екосистем на великих територіях механізм біотичної регуляції навколишнього середовища перестав діяти нормально. Приблизно таку ж оцінку давали і дають сучасному стану біосфери академіки І. П. Герасимов, А. В. Яблоков, В. М. Котляков, К. Я. Кондратьєв, такі видатні фахівці в цій галузі знань, як Н. Ф. Реймерс, А. М. Рябчиков, В. Г. Горшков, К. М. Петров, В. С. Преображенський і багато інших. А Н. Н. Родзевич недавно звернув увагу на негативні геоекологічні наслідки мілітаризації, які продовжують позначатися і в наші дні.

При характеристиці деградації глобальної екологічної системи більшість учених посилаються на так званий принцип Ле-Шательє. Цей принцип, запозичений зі сфери термодинамічних рівноваг, виявляється в тому, що зміна будь-яких змінних в системі у відповідь на зовнішні обурення відбувається в напрямку компенсації цих збурень. Така ж компенсація характерна і для круговороту біогенного речовини в природному середовищі, але тільки до тих пір, поки збудження не починають перевищувати певних порогових значень. А оскільки в наші дні допустимий поріг обурення в біосфері перевищено, вона вже не в змозі компенсувати зміни щільності біологічних речовин на одиницю поверхні Землі. Це і означає втрату необхідної для неї стійкості.
Можна стверджувати, що більшість вітчизняних і зарубіжних вчених сходяться на думці про те, що для сучасного етапу розвитку людської цивілізації характерне наростання глобальної екологічної кризи. Це поняття означає напружений стан відносин між людством і природою, виникнення невідповідності між розвитком продуктивних сил і виробничих відносин, з одного боку, і біосферними процесами – з іншого. Зазвичай підкреслюється, що для екологічної кризи характерно не тільки вплив людини на природу, але і різке збільшення впливу зміненої людьми природи на розвиток людського суспільства. Але при цьому наголошується також, що така криза являє собою оборотний стан, в якому людина виступає активно діючої стороною. Це означає, що в результаті цілеспрямованих зусиль він може бути ослаблений або навіть подоланий. На відміну від кризи екологічна катастрофа – це необоротна явище, в умовах якого людина виступає в якості пасивної, яка страждає сторони. [77]

Екологічні кризи не раз траплялися і в історичному минулому. Вчені вважають, що першим з них була криза колекціонерства і примітивного промислу, який стався ще наприкінці раннього палеоліту. Другий криза була пов’язана з збіднінням мисливських ресурсів під час останнього льодовикового періоду і початку голоцену, коли стали зникати великі хребетні тварини – так звана мамонтова фауна (його зазвичай називають кризою консументів – рослиноїдних і хижих тварин). Третій криза була викликана засоленням грунтів і деградацією поливного землеробства 3-4 тис. років тому, після неолітичної революції і появи землеробства і скотарства. Четвертий криза, званий кризою продуцентів (тобто зелених рослин, які здійснюють фотосинтез), пов’язують з початком масового зведення лісів, яке ще в давнину почалося в деяких районах Азії, потім тривало в Середземномор’ї, у всій Європі, а після Великих географічних відкриттів поширилося по всьому світу. Втім, К. С. Лосєв зазначає, що перераховані кризи мали переважно регіональний або навіть локальний характер.
Що ж до сучасного, дійсно глобальної екологічної кризи, то він став проявлятися ще на початку XX в., Але особливо страхітливі масштаби придбав вже наприкінці століття.

З певною мірою умовності всю проблему деградації глобальної екологічної системи можна розчленувати на дві складові частини: 1) деградацію навколишнього природного середовища в результаті нераціонального природокористування; 2) деградацію цього середовища в результаті забруднення її відходами людської діяльності.

Яскравими прикладами деградації навколишнього природного середовища в результаті нераціонального природокористування можуть служити вже приводившиеся в тексті теми II дані про порушення глобального балансу невідновлюваних і відновлюваних природних ресурсів, порушення, які вже привели до таких негативних наслідків, як виснаження деяких мінеральних ресурсів, ерозія грунтового покриву, засолення , заболочування і спустошення, вирубка і деградація великих лісових масивів (яка відображається у прогресуючому обезлесивания), скорочення біологічного різноманіття на Землі.

Друга причина деградації світової екологічної системи – забруднення її відходами виробничої та невиробничої діяльності людини. Кількість цих відходів останнім часом прийняло розміри, які стали загрожувати самому існуванню цивілізації. І цілком можна погодитися з академіком Н. Н. Мойсеєвим, що помітили, що «жоден живий вид не здатний жити в середовищі, утвореної покидьками його життєдіяльності».

Під антропогенним загрязненіет навколишнього природного середовища розуміють комплекс різних впливів людського суспільства на цю середу, що призводять до збільшення рівня вмісту в ній шкідливих речовин або підвищення концентрації наявних. Таке забруднення загрожує здоров’ю людини, станом навколишнього середовища. Воно обмежує можливості подальшого розвитку людської цивілізації. Про те, наскільки різноманітним за складом і наслідків воно може бути, свідчить малюнок 127. Аналізуючи його, слід розрізняти дві категорії – кількісного та якісного забруднення.
Кількісні забрудненням можна назвати повернення у навколишнє природне середовище тих речовин і з’єднань, які зустрічаються в ній в природному стані, але в набагато менших кількостях, а внаслідок зростання різного роду антропогенних відходів зростають у багато разів.

Наочним прикладом такого роду служать сполуки заліза та інших металів, видобуток яких у ряді випадків вже перевершує розміри їх глобальної міграції, що, в свою чергу, призводить до зростання металізації навколишнього середовища.
Інший приклад подібного ж роду – збільшення викидів вуглекислого газу (діоксиду вуглецю, СО)), яке загрожує людству глобальним потеплінням в результаті дії парникового ефекту. Зміна газового балансу атмосфери у зв’язку із збільшенням вмісту СО2 та інших парникових газів вже призвело до того, що в порівнянні з кінцем XIX в. середньорічна температура повітря біля поверхні Землі збільшилася приблизно на 0,6 ° C.

Посилання на основну публікацію