Цілісність географічної оболонки

Цілісність – єдність географічної оболонки, обумовлене тісним взаємозв’язком складають його компонентів. Причому географічна оболонка не механічна сума компонентів, а якісно нове утворення, що володіє своїми особливостями і розвивається як єдине ціле. Зміна одного компонента неминуче призводить до зміни інших і географічної оболонки в цілому. Цілісність властива всім природним комплексам. Вона досягається кругообігом речовини та енергії. Цілісність – найважливіша географічна закономірність, на знанні якої грунтується теорія і практика раціонального природокористування. Географічній оболонці властива ритмічність розвитку – повторюваність у часі тих чи інших явищ. У природі існують ритми різної тривалості – добовий, внутрівековой, сверхвековой. Планетарної географічної закономірністю встановленої великим російським ученим В.В Докучаєвим, є зональність – закономірна зміна природних комплексів у напрямку від екватора до полюсів. Найбільш великі зональні підрозділи географічної оболонки – географічні пояси. Вони відрізняються один від одного температурними умовами, а також загальними особливостями циркуляції атмосфери, грунтово-рослинного покриву. Цікава закономірність зміни природи, що одержала назву висотної поясності, спостерігається в гірських районах. Висотна поясність – закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів з підйомом в гори від підніжжя до вершин.

Посилання на основну публікацію