1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Види електризації

Види електризації

Електризація за рахунок електропровідності

Коли два металевих тіла стикаються, одне заряджене а інше нейтральне, то відбувається перехід деякого числа вільних електронів з зарядженого тіла на нейтральне, якщо заряд тіла був негативним, і навпаки, якщо заряд тіла позитивний. У підсумку цього в першому випадку, нейтральне тіло отримає негативний заряд, у другому – позитивний;

Електризація тертям

В результаті зіткнення при терті деяких нейтральних тіл електрони передаються від одного тіла до іншого. Електризація тертям є причина виникнення статичної електрики, розряди якої можна помітити, наприклад, якщо розчісувати волосся пластмасовим гребінцем або знімаючи з себе синтетичну сорочку або светр;

Електризація через вплив

Електризація через вплив виникає, якщо заряджене тіло піднести до кінця нейтрального металевого стержня, при цьому в ньому трапляється порушення рівномірного розподілу позитивних і негативних зарядів. Їх розподіл відбувається своєрідним чином: в одній частині стрижня виникає надлишковий негативний заряд, а в іншій – позитивний. Такі заряди називаються індукованими, виникнення яких пояснюється рухом вільних електронів в металі під дією електричного поля піднесеного до нього зарядженого тіла.

  • Точковий заряд – це заряджене тіло, розмірами якого в даних умовах можна знехтувати;
  • Точковий заряд – це матеріальна точка, яка має електричний заряд.

Заряджені тіла взаємодіють один з одним таким чином: різнойменно заряджені притягуються, однойменно заряджені відштовхуються.

Закон Кулона: сила взаємодії двох точкових нерухомих зарядів q1 і q2 у вакуумі прямо пропорційна добутку величин зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Головна властивість електричного поля – це те, що електричне поле впливає на електричні заряди з деякою силою. Електричне поле є окремим випадком електромагнітного поля.

Електростатичне поле – це електричне поле нерухомих зарядів. Напруженість електричного поля – векторна величина, що характеризує електричне поле в даній точці. Напруженість поля в даній точці визначається відношенням сили, що впливає на точковий заряд, поміщений у дану точку поля, до величини цього заряду.

Напруженість – це силова характеристика електричного поля; вона дозволяє розраховувати силу, що діє на цей заряд:

F = qE.

У Міжнародній системі одиниць одиницею виміру напруженості є вольт на метр.

Лінії напруженості – це уявні лінії, необхідні для використання графічного зображення електричного поля. Лінії напруженості проводять так, щоб дотичні до них в кожній точці простору збігалися по напрямку з вектором напруженості поля в даній точці.

Принцип суперпозиції полів: напруженість поля від декількох джерел дорівнює векторній сумі напруженостей полів кожного з них.

Електричний диполь – це сукупність двох рівних по модулю різнойменних точкових зарядів (+q і -q), розташованих на деякій відстані один від одного.

Дипольний (електричний) момент – це векторна фізична величина, що є основною характеристикою диполя.

У Міжнародній системі одиниць одиницею виміру дипольного моменту є кулон-метр (Кл⋅м).

ПОДІЛИТИСЯ: