Термодинаміка (формули)

Внутрішня енергія одного моля одноатомного ідеального газу:

Термодинаміка (формули)

Робота газу при розширенні (стисканні):

Термодинаміка (формули)

Перший закон термодинаміки

ΔU = Q – A; Q = ΔU + A.
Рівняння Пуассона для адіабати:

Термодинаміка (формули)

Робота газу в адіабатичному процесі:

A = CV(T2 – T1).

Формула Р. Майєра:

Cp = CV + R.

Молярна теплоємність при постійному об’ємі:

Термодинаміка (формули)

Термодинаміка (формули)

Термодинаміка (формули)

Молярна теплоємність твердого тіла:

C = 3R

ККД теплового двигуна:

Термодинаміка (формули)

ККД ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно:

Термодинаміка (формули)

Ентропія:

Термодинаміка (формули)

Закон зростання ентропії:

ΔS >= 0.

Формула Больцмана:

S = k ln W.

Теплове розширення тіл:

l = l0 (1 + αΔT);

<m>V = V0 (1 + βΔT); β ≈ 3α.m>

Посилання на основну публікацію