Складний рух твердого тіла

Складний рух – це такий рух, який можна розкласти на кілька простих. Простими рухами вважаються:

  • поступальний;
  • обертальний.

При вирішенні завдань на складний рух використовують теорему про складання швидкостей.

При складному русі точки абсолютна швидкість в кожен момент часу дорівнює геометричній сумі переносної (Ve) і відносної (Vк) швидкостей.

Складний рух твердого тіла

де

  • α – кут між векторами Ve і vr.

Плоскопаралельним, або плоским називається такий рух твердого тіла, при якому всі точки тіла переміщаються паралельно деякій нерухомій в даній системі відліку площині.

Плоскопаралельний рух можна вивчати, розглядаючи будь плоский перетин тіла, яке паралельне нерухомій площині і називається званої основною.

Всі точки тіла, розташовані на прямій, перпендикулярній до основної площини, рухаються однаково.

Плоскопаралельний рух вивчається двома методами:

  • методом розкладання складного руху на поступальний і обертальний;
  • методом виключення швидкостей.

Плоскопаралельное рух розкладають на два рухи:

  • поступальний разом з деяким полюсом;
  • обертальний щодо цього полюса.

Розкладання використовують для визначення швидкості будь-якої точки тіла, застосовуючи теорему про складання швидкостей.

Тіло А рухається разом з точкою В, а потім повертається навколо В з кутовою швидкістю π, тоді абсолютна швидкість точки А буде дорівнює:

VA = VB + VAB; VAB = ωr (r = AB).

Метод визначення миттєвого центру швидкостей

Швидкість будь-якої точки тіла можна визначати за допомогою миттєвого центру швидкостей. При цьому складний рух представляють у вигляді ланцюга обертань навколо різних центрів.

Миттєвим центром швидкостей (МЦШ) є точка на площині, абсолютна швидкість якої в даний момент дорівнює нулю.

Навколо цієї точки тіло здійснює поворот зі швидкістю π.

Швидкість точки А в даний момент дорівнює:

VA = ω0A,

де

  • n – лінійна швидкість точки А, що обертається навколо МЦШ.
Посилання на основну публікацію