Середня кінетична енергія теплового руху молекул

Середня кінетична енергія теплового руху молекул і температура тіла. Нагадаємо, що середня кінетична енергія теплового руху молекул прямо пропорційна термодинамічної температурі.

Можна сказати, що температура є мірою середньої кінетичної енергії теплового руху молекул речовини.

Коефіцієнт пропорційності k, що входить у формулу, є фундаментальною фізичною постійною і носить назву постійної Больцмана. Вона показує, на скільки змінюється середня кінетична енергія теплового руху молекул при зміні температури тіла на 1 К.

З цього виразу випливає, що при однакових значеннях тиску і температури концентрація молекул різних газів одна і та ж.

Постійну Больцмана можна обчислити, знаючи, що концентрація молекул газу при нормальних умовах, т. Е. При температурі Т = 273,15 К і р = 101325 Па, дорівнює постійної Лошмідта L = 2,68 • 1025 м-3. Підставивши ці значення в формулу тиску.

Посилання на основну публікацію