Польові транзистори з керуючим р-n-переходом

У польових транзисторах з керуючим р-n-переходом керування струмом транзистора досягається шляхом зміни перерізу каналу за рахунок зміни області, займаної цим переходом. Керуючий р-я-перехід утворюється між каналом і затвором, які виконуються з напівпровідників протилежних типів провідності. Так, якщо канал утворений полупроводником я-типу (рис. 1.15, а), то затвор – полупроводником р-типу. Напруга між

затвором і витоком завжди подається зворотної полярності, тобто замикаючої р-я-перехід. Нагадаємо, що при подачі напруги зворотної полярності область, займана р-я-переходом, розширюється. При цьому розширюється і область, збіднена носіями заряду, а значить, звужується область каналу, через яку може текти струм. Причому, чим більше значення замикаючої напруги, тим ширше область, займана р-п-переходом, і тим менше перетин і провідність каналу. Умовні позначення транзисторів з різними каналами показані на рис. 1.15, б, в.

Так само, як і для біполярних транзисторів, для опису роботи польових транзисторів використовують вихідні характеристики. Вихідна характеристика польового гран-зістора – це залежність струму стоку / с від напруги між стоком і витоком при фіксованій напрузі між затвором і витоком. Вихідні характеристики польового транзистора з керуючим р-я-переходом показані на рис. 1.15, р Як видно, вони дуже схожі на вихідні характеристики біполярного транзистора.

На відміну від біполярного, робота польового транзистора може також описуватися безпосередньою залежністю вихідного параметра – струму стоку від вхідного – керуючого напруги між затвором і витоком. Ці характеристики називаються передавальними, або стокозатвор-ними (рис. 1.15, д). Залежно від температури, ці характеристики дещо змінюються. Напруга £ / зи, при якому канал повністю перекривається (/ с «0), називається напругою відсічення Uorc. Управляє вплив затвора характеризують крутизною, яка може бути визначена по вихідних характеристиках (див. Рис. 1.15, г):

S = А / с / ДС / зи, при ІСЦ – const.

Так як керуючий р-я-перехід завжди замкнений, у польових транзисторів практично відсутня вхідний струм. Завдяки цьому вони мають дуже високий вхідний опір і практично не споживають потужності від джерела сигналу. Ця властивість відноситься не тільки до транзисторів з керуючим р-я-переходом, але і до всіх польових транзисторів, що вигідно відрізняє їх від біполярних.

Посилання на основну публікацію