1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Основні терміни і визначення

Основні терміни і визначення

Проблема пошуку джерел енергії завжди стояла на першому місці у забезпеченні життєдіяльності людини. Здобуваючи їжу, захищаючись від холоду, будуючи житло, людина все більше удосконалював знаряддя праці. Довгий час основним джерелом енергії служила сила його власних рук і ніг. Навіть навчившись добувати вогонь, людина ще не вмів користуватися силами природи.
Можна назвати ряд винаходів: водяне колесо, вітряк, парова машина – які протягом всієї історії людської цивілізації відігравали важливу роль у технічному прогресі і стали основою сучасного машинобудування. Основним принципом, що лежить в основі цих винаходів, є закон збереження енергії, згідно з яким енергія води, вітру і пара (тепла) перетворюється в механічну енергію, здатну робити роботу.
Протягом тисячоліть хімічна енергія деревини, енергія води, вітру, сонця були основними видами використовуваної людиною енергії. У XIX столітті головними джерелами енергії стали копалини палива: кам’яне вугілля, нафта, природний газ.
З розвитком технічного прогресу в XX столітті став все помітніше відчуватися дефіцит енергії, особливо в результаті багаторазового зростання енергоспоживання розвиваються Азіатського регіону, що становлять близько 80% світового населення.
В даний час на видобуток нафти припадає близько 40% комерційного енергоспоживання, і протягом багатьох десятиліть нафту буде одним з головних джерел енергії, проте слід мати на увазі, що на базі наявних технологій навряд чи можливо збільшити річний обсяг видобутку нафти.
Крім того, ускладнюється забрудненням навколишнього середовища і порушення теплового балансу атмосфери поступово призводять до глобальних змін клімату.
Таким чином, дефіцит енергії і обмеженість паливних ресурсів з все наростаючою гостротою показують неминучість переходу до нетрадиційних, альтернативних джерел енергії. Вони екологічні, поновлювані, основою їх служить енергія Сонця і Землі.
Для розуміння предмета розглянутої нами теми необхідно ввести основні терміни та визначення.
ЕНЕРГІЯ (від грецького energeia – дія, діяльність) – загальна кількісна міра різних форм руху і видів взаємодії матерії. У фізиці різним фізичним процесам відповідає той чи інший вид енергії: механічна, теплова, електромагнітна, гравітаційна, ядерна і т.д. Внаслідок існування закону збереження енергії, поняття енергії пов’язує воєдино всі явища природи.
ЕНЕРГЕТИКА – 1) енергетична наука – наука про закономірності процесів і явищ, прямо або побічно пов’язаних з отриманням, перетворенням, передачею, розподілом і використанням різних видів енергії, про вдосконалення методів прогнозування та експлуатації енергетичних систем, підвищенні ккд енергетичних установок і зменшенні їх екологічного впливу на природу; 2) енергосистема – паливно-енергетичний комплекс країни, область народного господарства, що охоплює енергетичні ресурси, вироблення, перетворення, передачу і використання різних видів енергії. Провідна область енергетики – електроенергетика. В енергосистему входять системи електроенергетичні, постачання різними видами палива (продукцією нафтовидобувної, газової, вугільної, торф’яної і сланцевої промисловості), ядерної енергетики, зазвичай об’єднуються в масштабах країни в Єдину енергетичну систему.
ВИДИ ЕНЕРГІЇ – у фізиці різним фізичним процесам відповідає той чи інший вид енергії: механічна, теплова, електромагнітна, гравітаційна, ядерна і т.д. Кожен вид енергії відповідає певному типу взаємодії: гравітаційному, електромагнітному, сильному і слабкому.
ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ визначає взаємоперетворенням видів енергії і таким чином пов’язує воєдино всі явища природи.
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ПОНОВЛЮВАНІ – альтернативні джерела енергії, існуючі за рахунок природних процесів і явищ: вітру, сонця, води, рослинного і тваринного світу.
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ невідновлюваних – природні копалини джерела енергії (нафта, газ, вугілля, уран), утворені за рахунок геологічних процесів за сотні мільйонів років, запаси яких постійно скорочуються за рахунок все зростаючого споживання людиною.

ПОДІЛИТИСЯ: