Кінематичні характеристики руху матеріальної точки в тривимірному просторі

Положення матеріальної точки в просторі описується трьома координатами. Якщо положення точки змінюється з часом, то її координати стають функціями часу. Закон руху в такому випадку задається трьома функціями – залежностями трьох координат від часу.

Система функцій (1) повністю визначає рух матеріальної точки, тобто дозволяє знайти її положення в довільний момент часу. Основна відмінність руху в просторі від руху вздовж заданої прямої полягає в наявності трьох координат. Тому слід говорити від трьох швидкостях, трьох прискореннях, які визначаються повністю аналогічно одновимірному випадку.
Так замість швидкості руху уздовж осі, можна (і потрібно) визначити три швидкості руху вздовж трьох осей, замість прискорення – трьох прискорення уздовж трьох осей.
Координатний спосіб опису руху є універсальним. Однак він має кілька суттєвих недоліків. Перш за все, він дуже громіздкий – вимагає написання великого числа однотипних формул, що часто відрізняються тільки індексами (подібно рівнянням (2)). Ще більш істотним недоліком цього методу є необхідність «прив’язуватися» до конкретної системи відліку. Тому в кінематиці (та й у всій фізиці) часто використовується векторний метод опису механічного руху (та інших фізичних явищ).

Посилання на основну публікацію