1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Гідростатика. Закон Архімеда

Гідростатика. Закон Архімеда

Гідростатика – це окремий випадок гідроаеромеханіки, де вивчається рівновага рідин і газів, т. є. їх швидкість дорівнює нулю.

види рідин

Нестисливої рідина – це рідина або газ, де залежність щільності від тиску не має ніякого значення.

Стислива рідина – це газ, де залежність щільності від тиску має велике значення.

Ідеальна рідина – це рідина, де немає внутрішнього тертя.

В’язка рідина – це рідина, де присутня внутрішнє тертя.

Баротропного рідина – це рідина, де щільність має залежність тільки від тиску.

Тиск – це фізична величина, яка характеризує силу, перпендикулярну поверхні, і її дія на кожну одиницю цієї поверхні:

У Міжнародній системі СІ одиниця тиску – це паскаль (Па).

Гідростатичний тиск – це тиск, який створюється рідиною, яка при впливі сили тяжіння, залишається в рівновазі.

Гідростатичний тиск визначається наступною формулою:

Ргід = PSh

де h – висота рідини; р – щільність рідини.

Тиск рідини на висоті h визначається формулою:

P = Po + Pgh,

де P0 – атмосферний тиск.

Закон Архімеда: виштовхуюча сила, яка діє на тіло, занурене рідина або газ, дорівнює вазі рідини в об’ємі зануреної тіла, ця сила спрямована вгору і прикладена до центру тяжіння витісненого об’єму рідини чи газу.

Агрегатні стани речовини

Фазовий перехід, або перетворення – це перехід речовини з одного агрегатного стану в інший. При цьому фазовий перехід першого роду має стрибкоподібне зміна внутрішньої енергії і щільності, це пов’язано з виділенням або поглинанням теплоти фазового переходу, а фазовий перехід другого роду не може виявити стрибкоподібне зміна внутрішньої енергії і щільності, теплота фазового переходу дорівнює нулю, при цьому переході стрибкоподібно змінюються теплоємність і термодинамічні коефіцієнти, які є характеристиками відносної зміни об’єму системи.

Рідина – це тіла, які мають певний обсяг, але не мають пружності форми.

Поверхневий натяг – це властивість, обумовлене силами притягання між молекулами.

Сила поверхневого натягу – це сила, що діє уздовж поверхні рідини перпендикулярно лінії, яка обмежує цю поверхню.

Коефіцієнт поверхневого натягу – це фізична величина, яка визначається відношенням модуля сили поверхневого натягу, яка впливає на кордон поверхневого шару завдовжки, до цієї довжини.

Змочування – це процес, що з’являється на кордоні дотику рідин з твердими тілами, іншими рідинами і газами, яке визначено взаємодією молекул на кордоні контактують середовищ. Капілярні явища – це процеси, визначені поверхневим натягом і відбуваються в тонких вузьких трубках, т. Е. (Капілярах).

Пароутворення – це перехід речовини з рідкого стану в газоподібний.

Існують два типи пароутворення:

– Випаровування;

– Кипіння.

Випаровування – це явище переходу речовини з рідкого стану в газоподібний, що відбувається з вільної поверхні рідини при будь-якій температурі.

Пар (газ) – це сукупність молекул, які вилітають з рідини.

Фактори, від яких залежить випаровування: j) якщо температура підвищується, то швидкість випаровування збільшується;

2) якщо створився пар здувається потоком повітря або відкачується, то швидкість випаровування зростає;

3) якщо площа вільної поверхні рідини більше даного обсягу, то випаровування відбувається швидше.

Теплота випаровування або пароутворення – це кількість теплоти, яку потрібно повідомити рідини при даній температурі і тиску, щоб перевести її в пару тієї ж температури і при тому ж тиску.

Кипіння – це інтенсивне випаровування рідини, що відбувається не тільки з її вільної поверхні, але і у всьому об’ємі рідини всередині утворюються при цьому бульбашок пари.

Теплота випаровування (теплота пароутворення) – це кількість теплоти, що потрібно повідомити речовині, з тим щоб перевести його з рідкого стану в газоподібний.

Питома теплота пароутворення – це кількість теплоти, яка необхідна для перетворення речовини одиничної маси з рідкого стану в пар при температурі кипіння.

Конденсація – це перехід речовини внаслідок його охолодження або стиснення з газоподібного стану в рідкий або твердий.

Розбавлений розчин – це суміш декількох речовин, в якій одне з речовин є переважаючим, а решта є малими домішками.

Явище осмосу – це проникнення розчинника в розчин через пористу перегородку, щільну для розчиненої речовини і відокремлює розчин від чистої рідини.

Надтекучість – це процес практично повної відсутності в’язкості, виявленого у рідкого гелію. Тверді тіла бувають двох типів:

– Кристалічні;

– Аморфні.

Кристали – це тверді тіла, що володіють правильним періодичним розташуванням збирають їх часток. Типи кристалів:

1) метали, в яких валентні електрони залишають атоми, робляться колективізованими, утворюючи електронний газ в металах;

2) іонні кристали, які характеризуються іонним зв’язком між правильно чергуються у вузлах кристалічної решітки позитивними і негативними іонами;

3) валентні кристали, характеризуються гомеополярной зв’язком;

4) молекулярні кристали у вузлах кристалічної решітки яких знаходяться молекули.

5) кристали з водневими зв’язками – це формування зв’язку, яке відбувається так, що атом водню передає свій електрон одного з атомів молекули; воднева зв’язок створиться в основному за рахунок іонного взаємодії з утворюється іоном водню.

Теплове розширення – це зміна лінійних розмірів і об’ємів тіл, які виникають за рахунок нагрівання.

Теплопровідність – це вид теплообміну, який в результаті призводить до вирівнювання температур різних частин тіла, в процесі якого відбувається передача енергії від більш нагрітих частин до менш нагрітих.

Коефіцієнт електронної теплопровідності для металів, коли відбувається класичне наближення ідеального електронного газу.

де X – постійна Больцмана; пд – число електронів в одиниці об’єму металу; до і и- середні довжина вільного пробігу і швидкість теплового руху електронів.

Теплота плавлення – це кількість теплоти, необхідне для речовини, щоб перевести його з твердого кристалічного стану в рідкий.

Кристалізація – це явище переходу речовини з рідкого стану в твердий кристалічний.

Кристалізація – процес, зворотний плавлению, який відбувається при постійній температурі, що дорівнює температурі плавлення.

Адсорбція – це концентрування одного з речовин, що відбувається в суміжному шарі біля поверхні розділу двох фаз. Десорбція – це явище, зворотне адсорбції, абсорбція характеризується як об’ємне поглинання речовини.

Рідкі кристали – це стан окремих органічних речовин, які знаходяться в процесі переходу з рідкого стану в твердий кристалічний не відразу, а через проміжні стани, яким властиві властивості як рідин, так і кристалів.

Аморфні речовини – це речовини, які не мають у конденсованому стані кристалічну будову, але володіють пружністю форми.

Структурний стеклование – це переклад аморфної речовини з рідкого стану в твердий, якщо здійснюється зміна температури або тиску.

Розм’якшення – це зворотний стеклования процес.

Полімери – це речовини, молекули яких побудовані з великої кількості повторюваних груп.

ПОДІЛИТИСЯ: