Фізичні і хімічні властивості кислот

Кислоти – це електроліти, при дисоціації яких з позитивних іонів, що утворюються тільки іони H+ (H3O+):

HNO3 ↔ H+ + NO3;

H2S ↔ H+ + HS— ↔ 2H+ + S2-.

Існує кілька класифікацій кислот, так, за кількістю атомів водню, здатних до отеплению у водному розчині кислоти поділяють на одноосновные (HF, HNO2), двухосновные (h 2 co 3) і трехосновные (H3PO4). В залежності від вмісту в складі кислоти атомів кисню кислоти поділяють на безкисневі (HCl, HF) і кисневмісні (H2SO4, H2SO3).

Хімічні властивості кислот

До хімічних властивостей неорганічних кислот відносять:

— здатність змінювати забарвлення індикаторів, наприклад, лакмус при попаданні в розчин кислоти набуває червоного забарвлення (це обумовлено дисоціацією кислот);

— взаємодія з активними металами, що стоять у ряду активності до водню

Fe + H2SO4(р—р) = FeSO4 + H2↑;

— взаємодія з основними та амфотерними оксидами

2HCl + FeO = Fecl 2 + H2O;

6HNO3 + Al2O3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O;

— взаємодія з підставами (у разі взаємодії кислот з лугами відбувається реакція нейтралізації в ході якої відбувається утворення солі і води, з нерозчинними в воді підставами реагують тільки розчинні у воді кислоти)

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O;

H2SO4 + Cu(OH)2↓ = CuSO4 +2H2O;

— взаємодія із солями (тільки в тому випадку, якщо в процесі реакції відбувається утворення мало – або нерозчинного з’єднання, води або виділення газоподібного речовини)

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl;

2HNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + CO2↑ + H2O;

— сильні кислоти здатні витісняти більш слабкі з розчинів їх солей

K3PO4 + 3HCl = 3KCl + H3PO4;

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2↑ + H2O;

— окисно-відновні реакції, пов’язані з властивостями аніонів кислот:

H2SO3 + Cl2 + H2O = H2SO4 + 2HCl;

Pb + 4HNO3(конц) = Pb(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

Фізичні властивості кислот

При н. у. більшість неорганічних кислот існують в рідкому стані, деякі – в твердому стані (H3PO4, H3BO3). Практично всі кислоти добре розчинні у воді, крім кремнієвої кислоти (H2SiO3)

Отримання кислот

Основні способи отримання кислот:

— реакції взаємодії кислотних оксидів з водою

SO3 + H2O = H2SO4;

— реакції сполуки неметалів із воднем (безкисневі кислоти)

H2 + S ↔ H2S;

— реакції обміну між солями й іншими кислотами

K2SiO3 + 2HCl → H2SiO3↓ + 2KCl.

Застосування кислот

З усіх неорганічних кислот найбільш широку сферу застосування знайшли соляна, сірчана, ортофосфорна і азотна кислоти. Їх використовують в якості сировини для отримання різного спектру речовин – інших кислот, солей, добрив, барвників, вибухових речовин, лаків і фарб і т. д. Розбавлені соляну, ортофосфорну та борну кислоти використовують у медицині. Також кислоти знайшли широке застосування в побуті.

Посилання на основну публікацію