Доповідь на тему “Закони Ньютона”

Закони Ньютона – закони класичної механіки в кількості трьох штук, які дозволяють скласти рівність системи, заснованої на механіці, за умови, що те, що діє на тіла всередині системи, тобто сила, відома як величина.

Сформулював їх свого часу Ісаак Ньютон в написаній ним книзі про початок математики у філософській науці. Посилаючись на цього вченого, сучасні люди сприймають ці закони як непорушну аксіому.

Закон інерції

Цей закон говорить про існування інерційних систем відліку. Відповідно до даного закону, інерція є здатність тіла не тільки зберігати постійну швидкість свого руху на одному рівні і в одному напрямку без дії інших сил, а й опір тіла під час цього переміщення. Якщо до тіла прикласти деяку силу, то воно змінить свою швидкість, при цьому результат буде залежати від характеру речовини тіла більше, ніж від прикладеної сили, адже кожне тіло має своєї індивідуальної інерцією, яка побічно залежить від маси. Перший закон починає спільне формування тези механіки.

Закон руху

Другим законом є диференціальним законом руху, який описує взаємодію сили, яка додається до точки і швидкості, яку розвиває ця точка через прикладеної до неї сили. Поняття «маса» в цьому законі сприймається як прояв інертності об’єкта у зазначеній системі. Маса вимірюваної точки сприймається як постійна величина-константа, яка ніколи не зміниться незалежно від факторів і умов. Другий закон продовжує повне формування механічного тези.

Закон взаємодії

Тут описані зв’язки і результати взаємодії матеріалів двох точок. У простій системі з двома об’єктами, за умови, що ці об’єкти впливають один на одного з певною силою. Згідно із законом, який формулюється довго і розгорнуто, слід, що у цих двох сил дорівнює модуль, але напрямки протилежні.

Для цієї заключної установки існує й виключення: лоренцова сила. Тільки при сильній переформуліровці з декількома точними і конкретними умовами можна прирівняти її до цього закону.

Як вже говорилося, ці закони являють собою не що інше, як базис механіки і систем механіки, який сприймається як непорушний звід правил.

Посилання на основну публікацію