Звіт про зміни капіталу

Значимість звіту про зміни капіталу

Звіт про зміни капіталу призначається для розкриття інформації про рухи статутного, резервного та додаткового капіталу, а також даних про те, наскільки змінилася величина нерозподіленого прибутку підприємства та частки власних цінних паперів, які були викуплені у акціонерів.

Крім того, в даному документі також вказуються коригування, пов’язані з внесеннями змін до облікової політики та виправленнями помилок. Звіт про зміни капіталу повинен складатися з двох розділів та довідки.

Даний документ слід надати до відповідних установ в складі бухгалтерської звітності в той же час, коли надається і сам бухгалтерський баланс. Тобто, протягом 90 днів з моменту закінчення поточного звітного року.

Структура і формат звіту

Перший розділ даного документа відводиться для опису змін капіталу підприємства. У ньому відображаються дані про зміни всіх видів Ot4et.jpgкапітала, а також про величину непокритого збитку.

Дані у формі звіту вказуються не тільки за поточний (на момент його складання) період, але і за два попередніх.

Так, наприклад, якщо підприємство заповнює звіт на 2011 рік, то крім інформації, актуальної на цей момент, в ньому також повинні бути вказані дані за 2010 і 2009 року.

Показники за минулі звітні періоди, які входять до звіту, повинні бути порівняні, що дозволяє проводити їх аналіз в динаміці.

Якщо в поточному звітному році політика підприємства не зазнала жодних істотних змін, то показники за минулі звітні періоди повинні збігатися з цифрами, зазначеними в попередньому звіті.

Якщо облікова політика підприємства в поточному році змінилася, то інформацію за минулі звітні періоди не можна копіювати з торішніх звітів без внесення відповідних коригувань. При цьому причини розбіжності всіх показників, які відносяться до минулих звітних періодів, слід пояснити в спеціальній пояснювальній записці.

Інформація, яку позначають в звітності

У другому розділі даного документа наводиться інформація про тих резервах, які були створені підприємством протягом поточного звітного періоду. При цьому одні види таких резервів підприємці зобов’язані створювати відповідно до закону, а інші можуть створюватися ними за власним бажанням. У будь-якому випадку, всі резерви підприємства необхідно вказувати в даному документі в динаміці.

Для цього в звіті про зміни капіталу наводиться інформація про залишок резервів на початок звітного року, їх поповнення та використання, а також про обсяг залишку станом на закінчення звітного року. Всі вищеописані показники вносяться до звіту в динаміці, тобто, як за поточний, так і за два попередніх звітних періоди.

Слід звернути увагу, що будь-які зміни капіталу і резервів у бік зменшення вказуються в звіті про зміни капіталу в круглих дужках. У довідковій частині даного документа наводиться сума чистих активів і цільового фінансування, якщо таке мало місце.

Звіт про зміни капіталу, відповідно до чинного законодавства, має бути підписаний керівником підприємства, а також його головним бухгалтером.

Посилання на основну публікацію