Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку – форма обліку, при якій облікові дані систематизуються в спеціальних регістрах – журналах-ордерах, які ведуться по кредиту рахунків бухгалтерського обліку та допоміжних до них відомостях, складених за дебетом рахунків.

В основу побудови журнально-ордерної форми обліку покладено такі принципи:

виробництво записів в журналах-ордерах в порядку реєстрації операцій тільки по кредиту рахунку, в кореспонденції з дебетуемого рахунками;

суміщення, як правило, в єдиній системі записів синтетичного і аналітичного обліку;

відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій в розрізі показників, необхідних для контролю і складання періодичної та річної звітності;

застосування об’єднаних журналів-ордерів по рахунках, економічно пов’язаних один з одним;

застосування регістрів з заздалегідь вказаною кореспонденцією рахунків, номенклатурою статей аналітичного обліку, з показниками, що вимагаються для складання періодичної та річної звітності;

застосування місячних журналів-ордерів.

Журнально-ордерна форма обліку заснована на використанні принципу накопичення даних первинних документів в розрізах, що забезпечують синтетичний і аналітичний облік господарських операцій по всіх розділах бухгалтерського обліку.

Накопичення світовим співтовариством і систематизація даних первинних документів проводиться в облікових регістрах, які дають можливість відобразити всі підлягають обліку господарські операції за звітний місяць.

При цьому хронологічна і систематична запис господарських операцій здійснюється одночасно.

У журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку застосовуються два види облікових регістрів – журналів-ордери і допоміжні відомості.

При цьому основними регістрами є журнали-ордери.

Допоміжні відомості застосовуються звичайно в тих випадках, коли більш докладні (аналітичні) показники по рахунках складно записати безпосередньо в журнали-ордери. У цих випадках угруповання даних первинних документів здійснюється попередньо у відомостях, з яких підсумки переносяться в журнали-ордери. В окремих випадках попередня угруповання даних первинних документів може здійснюватися у спеціальних розроблювальних таблицях.

В основу побудови журналів-ордерів і допоміжних відомостей покладено кредитовий ознака реєстрації господарських операцій за синтетичними рахунками. Записи в журналах-ордерах проводяться по кредиту конкретного рахунку в кореспонденції з дебетом різних рахунків.

Іншими словами, записи по кредиту кожного синтетичного рахунку (в кореспонденції з дебетуемого рахунками) виробляються повністю в одному журналі-ордері. Дебетові обороти по відповідному синтетичному рахунку фіксуються в різних журналах-ордерах по мірі реєстрації в них записів по кредиту кореспондуючих з ним рахунків.

Кожен журнал-ордер призначений для відображення операцій по кредиту декількох синтетичних рахунків, однакових за своїм економічним змістом; для кожного з них в регістрі відведено розділ чи графа. Журнали-ордери, в яких поряд із записами по кредиту певних синтетичних рахунків ведеться аналітичний облік, містять два розділи: один – для запису операцій по кредиту рахунку, інший – для відображення показників аналітичного обліку.

Після внесення всіх необхідних сум в журнали-ордери в них підраховуються «вертикальні» і «горизонтальні» підсумки, які в свою чергу підсумовуються «по вертикалі» і «по горизонталі». «Вертикальні» і «горизонтальні» підсумки повинні збігатися.

На первинних документах, дані яких включені в журнали-ордери і відомості, вказуються номери відповідних регістрів і порядкові номери запису (номер рядка).

Для забезпечення контролю за правильністю обліку господарських операцій підсумкові записи в журналах-ордерах обов’язково звіряються з даними первинних документів, на підставі яких зроблені ці записи.

Всі журнали-ордери в кінці місяця підписуються головним бухгалтером підприємства або уповноваженою ним особою.

Далі підсумкові дані журналів-ордерів (залишок на початок місяця, обороти, кінцевий залишок) по закінченні місяця переносяться в головну книгу, на основі якої і складається бухгалтерський баланс.

Використання даної форми обліку дозволяє значно зменшити трудомісткість облікових робіт, підвищити контрольну функцію бухгалтерського обліку, полегшити складання необхідної звітності.

Посилання на основну публікацію