Які цінні папери приносять дохід

До цінних паперів, що приносить прибуток, відносяться акції (приносять дивіденди), боргові цінні папери (приносять відсотки або дисконт).

У поняття основних боргових паперів входять:

  • облігації,
  • векселі,
  • банківські сертифікати,
  • інвестиційні паї.

Фактор ризику

Але яким би видом цінних паперів ви не володіли, завжди існує фактор ризику вкладу і, що залежить від нього, прибутковість. В цьому аспекті цінні папери умовно діляться на:

  • паперу з умовно без ризиковим внеском,
  • паперу з низьким ризиком вкладу,
  • паперу із середнім ризиком вкладу,
  • паперу з високим ризиком вкладу.

До перших можна віднести державні короткострокові боргові зобов’язання, наприклад, казначейські векселі.

Низькоризикові – до них можна віднести державні цінні папери.

Середньоризикової – до них відносяться корпоративні облігації.

Високоризикові – це акції.

Залежність доходу від ризику

Прибутковість інвестицій – це головний принцип інвестування. Тому інвестор прагне підвищити дохідну частину інвестицій і знизити фактори ризику. Прибутковість можна виразити через процентну зміну ринкової вартості певних цінних паперів за один календарний рік. Прибутковість має на увазі виплату чистого прибутку власникам акцій у вигляді дивідендів або облігацій у вигляді відсотків.

Дивіденди і облігації

Дивіденд є частина чистого прибутку, яка виплачується акціонеру. А інша частина становить нерозподілений прибуток, яка залишається для розвитку виробництва, фінансування капіталовкладення, створення резервного фонду і т.д. Дивіденди розподіляються між власниками акцій в залежності від числа і виду належить їм акцій. Якщо акціонерне товариство неплатежеспособно або збитково, або може стати таким у результаті виплати частини прибутку, то виплата дивідендів такими підприємствами заборонена. Виплата дивідендів по акціях відбувається не раніше, ніж через 30 днів з моменту придбання цінних паперів.

Дохід за облігаціями значно нижче, ніж по акціях і залежить від створеної ситуації на ринку і в економіці. Розрахунок здійснюється по відношенню до номінальної вартості, не враховуючи їх ринкової вартості. Виплачуваний відсоток йде від чистого прибутку, а в разі її браку за рахунок резервного фонду.

Якщо на виплату дивідендів і облігацій у компанії немає коштів, то перевага віддається власникам облігацій. У разі банкрутства підприємств, майно йде в першу чергу на виплату відсотків по облігаціях. Виплачуються відсотки по облігаціях так само, як і по акціях – не раніше 30 денного терміну їх офіційного придбання.

Посилання на основну публікацію