Витрати і рентабельність підприємства

Економіка підприємства

Економіка будь-якої країни представлена ​​складною системою взаємовідносин між економічними суб’єктами різного рівня організації. Головною ланкою, що приносить максимальний дохід державі, а також надають великий вплив на стан економічних показників діяльності країни є підприємство.

Підприємство – це суб’єкт в економіці, який здійснює свою господарську діяльність для отримання прибутку і задоволення потреб суспільства.

Економіка підприємства – це система знань про економічні процеси всередині комерційної організації, що дає можливість прийняти управлінські рішення, з метою їх оптимізації.

Від того, наскільки успішно функціонує підприємство на ринку залежать не тільки його прибуток і прибутковість, а й поліпшення економічних показників в певній галузі народного господарства, а так само рівень забезпеченості домогосподарств необхідними благами.

Економіка підприємства виділена в окрему галузь знань. Пов’язано це насамперед з тим, що наприклад, на мікроекономічному рівні розглядається як попит, так і пропозиція, що впливають на окремий господарюючий суб’єкт. Економіка підприємства ж розглядає всі області діяльності комерційної організації, при цьому попит виступає зовнішнім фактором.

Дана наука розглядає наступні питання:

 • структуру виробничого процесу і його організації;
 • формування капіталу і його використання;
 • застосування основних і оборотних фондів;
 • аналіз і підвищення рівня прибутку і прибутковості;
 • розрахунок виробничих витрат;
 • визначення собівартості продукції;
 • ціноутворення;
 • організація і рух фінансових коштів;
 • оптимізація застосування праці на виробництві, а так само розрахунок заробітної плати, методи стимулювання співробітників;
 • аналіз ризиків;
 • матеріальне і технічне забезпечення виробництва;
 • інвестиційна політика підприємства;
 • природоохоронна діяльність;
 • інновації та методи підвищення якості продукції;
 • створення і оптимізація управлінської системи підприємства.

Витрати підприємства

Аналіз витрат є одним з найважливіших ділянок економіки підприємства. На підставі даних про витрати складаються ціни на продукцію, закладається майбутня норма прибутку. Знання про витрати в процесі виробництва дозволяє підприємцю виявити прибуткові види продукції, а так само знайти слабкі або збиткові місця у всьому ланцюжку виробництва і збуту. Таким чином, можна сказати, що інформація про витрати дає базу для прийняття великої кількості управлінських рішень.

Витрати – це певна сукупність витрат, що отримується в процесі виробництва і продажу економічних благ.

Прийнято вимірювати їх в грошовому еквіваленті для того, щоб мати загальну картину впливу різних чинників на виробничий процес.

Облік витрат, як правило, відображається в бухгалтерській звітності. Такий метод обліку застосовується в Росії. Однак, він враховує лише ціни придбання ресурсів, тобто показує явні витрати. Тому, для більш повного аналізу використовують економічний підхід. Він дозволяє враховувати вартість власних активів, задіяних у виробництві.

За тривалістю можна виділити довгострокові витрати, коли виробничі витрати розглядаються в якості змінних. Якщо ж розраховуються короткострокові витрати, то враховують як постійні, так і змінні витрати.

Особливістю постійних витрат є стабільність їх величини. Вона не залежить від зміни виробничих обсягів. Змінні ж показують ціну витрачених ресурсів у виробництві.

Сукупність змінних і незмінних витрат виражається формулою:

TC = FC + VC

де

 • FC – постійні витрати;
 • VC – змінні.

Сукупність витрат характеризує таку важливу величину діяльності господарюючого суб’єкта, як собівартість.

Собівартість – це сукупна вартісна величина, яка визначає всі ресурси, що забезпечують виробництво економічних благ.

Структурно вона розбивається за статтями витрат, дозволяючи врахувати всі виробничі фактори. Так, в загальному вигляді, для розрахунків застосовують такі статті витрат:

 • матеріальні витрати;
 • витрати на покупку ресурсів;
 • заробітня плата;
 • виплати на соціальні потреби;
 • амортизаційні відрахування;
 • накладні витрати;
 • витрати на маркетингову діяльність;
 • витрати на реалізацію і так далі.

На специфічних виробництвах можуть бути додані власні статті витрат.

Таким чином, можна зробити висновок, що розрахунок і аналіз виробничих витрат багато в чому визначає ефективність діяльності господарюючого суб’єкта, так як охоплює всі можливі статті витрат в ході створення і реалізації економічних благ. Крім того, показник витрат виступає основою для розрахунку багатьох економічних величин, що описують етапи функціонування підприємства.

Рентабельність підприємства

Важливими показниками діяльності господарюючого суб’єкта, що дозволяють оцінити ступінь успішності підприємства на ринку є прибуток і рентабельність.

Прибуток є метою будь-якої комерційної організації, при цьому будучи фінансовий результат її діяльності. Для її розрахунку необхідно знати не тільки підсумковий дохід, а й сукупну величину витрат.

Рентабельність – це величина ефективності використання ресурсів у виробничому ланцюжку.

Розраховується як відношення отриманого прибутку до ресурсів і фінансових коштів, які її сформували. Вимірюється в процентах.

Показник рентабельності показує ефективність підприємств або галузей, а так же структур всередині підприємств.

Посилання на основну публікацію