Відсотки до сплати

Відсотки до сплати – плата за користування засобами, залученими компанією в борг, а саме:

  • відсотки, належні до сплати за залученими організацією позиками;
  • відсотки і дисконт, належні до сплати з цінних паперів організації (наприклад, за облігаціями, векселями);
  • відсотки за комерційними кредитами, отриманими шляхом перерахування авансу, попередньої оплати, завдатку і т.п .;
  • додаткові витрати за борговими зобов’язаннями: суми, що сплачуються за інформаційні та консультаційні послуги, безпосередньо пов’язані з залученням боргового фінансування, за експертизу договору позики (кредитного договору), інші витрати, безпосередньо пов’язані з залученням боргового фінансування.

Відсотки до сплати є (п. 4, 5, 9 ПБО 10/99; п. 7 ПБО 15/2008):

самостійним видом витрат – якщо відповідно до напрямків діяльності компанії такі витрати відносяться до інших і не включаються у вартість інвестиційних активів;
складовою частиною первісної вартості інвестиційних активів. При цьому у вартість інвестиційного активу включаються відсотки до сплати, безпосередньо пов’язані з придбанням, спорудженням та (або) виготовленням інвестиційного активу. Під інвестиційним активом розуміється об’єкт майна, підготовка якого до передбачуваного використання вимагає тривалого часу і істотних витрат на придбання, спорудження та (або) виготовлення. До інвестиційних активів належать об’єкти незавершеного виробництва та незавершеного будівництва, які згодом будуть прийняті до бухгалтерського обліку позичальником в якості основних засобів (включаючи земельні ділянки), нематеріальних активів або інших необоротних активів. Організації, які мають право застосовувати спрощені способи ведення бухгалтерського обліку, включаючи спрощену бухгалтерську (фінансову) звітність, можуть визнавати всі витрати по позиках іншими витратами;

складової собівартості продажів, якщо відповідно до напрямків діяльності компанії такі витрати визнаються витратами по звичайних видах діяльності (наприклад, для мікрофінансових організацій).

Як враховуються відсотки до сплати

Відсотки до сплати визнаються в складі витрат у тих звітних періодах, до яких вони належать, рівномірно або виходячи з умов боргових зобов’язань в тому випадку, коли визнання відсотків до сплати виходячи з умов боргових зобов’язань істотно не відрізняється від їх рівномірного визнання (п. П. 6, 8, 15, 16 ПБО 15/2008).

Відсотки до сплати враховуються окремо від суми відповідного основного боргу по борговому зобов’язанню (п. 4 ПБО 15/2008):

по кредиту рахунку 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках», рахунки 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками», рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» в кореспонденції з рахунком 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші витрати »- якщо відповідно до напрямків діяльності компанії такі витрати відносяться до інших (Інструкція про застосування Плану рахунків);

по кредиту рахунку 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках», рахунки 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками», рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» в кореспонденції з рахунком 08 «Вкладення у необоротні активи» – в частині відсотків до сплаті, що підлягають включенню до первісної вартості інвестиційних активів;

по кредиту рахунку 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках», рахунки 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками», рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» в кореспонденції з рахунком 20 «Основне виробництво», рахунком 26 «Загальногосподарські витрати» – якщо відповідно до напрямків діяльності компанії такі витрати визнаються витратами по звичайних видах діяльності (Інструкція про застосування Плану рахунків).

Відображення відсотків до сплати в бухгалтерській звітності

Відсотки до сплати відображаються:

по рядку 2330 «Відсотки до сплати» Звіту про фінансові результати – якщо відповідно до напрямків діяльності компанії такі витрати відносяться до інших (за винятком відсотків до сплати, що підлягають включенню до первісної вартості інвестиційних активів);

по відповідному рядку розділу I «Необоротні активи» Бухгалтерського балансу – в частині відсотків до сплати, включених до первісної вартості інвестиційних активів;

по рядку 2120 «Собівартість продажів» Звіту про фінансові результати – якщо відповідно до напрямків діяльності компанії такі витрати визнаються витратами по звичайних видах діяльності.

Посилання на основну публікацію