Види аудиту

Поняття аудиту

Аудит – це підприємницька діяльність незалежних експертів з перевірки фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності. Аудиторська діяльність передбачає вивчення, аналіз і складання висновків з наступних питань:

 • – дотримання порядку ведення бухгалтерської або фінансової звітності,
 • – відповідність господарських і фінансових операцій законодавству,
 • – повнота і точність оформлення документації з питань діяльності підприємства,
 • – перевірка дотримання підприємством конкретних правил, норм, законів, інструкцій, встановлюється відповідність діяльності суб’єкта перевірки його статуту.

Види аудиторських перевірок

Компанії, а також індивідуальні підприємці на різних етапах своєї діяльності стикаються як мінімум з одним з різноманітних видів аудиту. Основна класифікація аудиторської діяльності виглядає наступним чином.

За законом

Згідно із законодавством, аудиторська перевірка може бути обов’язковою або ініціативною.

Обов’язковий аудит проводиться у випадках, встановлених законодавством або за дорученням державних органів. Обсяг і порядок проведення обов’язкового аудиту регламентуються законодавчими нормами.

Ініціативний (добровільний) аудит здійснюється за рішенням керівника компанії на основі договору з аудиторською фірмою. Характер і масштаби такої перевірки клієнт визначає самостійно.

За категорією

Залежно від категорії, аудит буває незалежним і внутрішнім.

Внутрішній аудит, як елемент управлінського контролю – це можливість для підприємства перевірити працездатність бізнес-процесів, систему управління, дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і надійність функціонування системи внутрішнього контролю.

Для здійснення внутрішнього аудиту можна звертатися за допомогою до зовнішніх організаціям або створити внутрішній підрозділ у компанії.

Незалежний (зовнішній) аудит проводиться виключно сторонніми аудиторськими організаціями на основі договорів. Ініціатором (замовником) перевірки виступає суб’єкт підприємницької діяльності. Послуги незалежних аудиторів можуть бути затребувані в наступних випадках:

 • 1) Коли необхідна розробка експертних пропозицій щодо оптимізації господарської діяльності для подальшої раціоналізації витрат і збільшення прибутку.
 • 2) Коли є потреба презентувати компанію перед інвесторами, партнерами, акціонерами.

За часом проведення

За характером і часом проведення розрізняють: первинний і періодичний аудит.

Початковий аудит – перевірка, яка проводиться вперше для окремого клієнта. Характеризується більш високим ступенем ризику, відповідальності і трудомісткості, так як спочатку аудитори не мають необхідну інформацію про особливості діяльності клієнта.

Погоджений (повторюваний) аудит здійснюється аудитором повторно, на регулярній основі. Така співпраця зручно обом сторонам, так як аудитор має інформацію про сильні та слабкі сторони бізнесу клієнта.

За цілями

Залежно від мети, розрізняють:

 • Фінансовий аудит – перевірка виключно фінансової (бухгалтерської) звітності для оцінки ступеня її достовірності.
 • Операційний аудит – перевірка процедур і методів функціонування підприємства з метою оцінки ефективності діяльності. Наприклад, перевірка виконання бізнес-планів, цільових програм, роботи персоналу і т. П.
 • Аудит на відповідність законодавству. Зокрема, до цієї категорії відноситься податковий аудит – перевірка на відповідність податковому законодавству.
 • Спеціальний аудит – це перевірка конкретних питань діяльності клієнта з точки зору дотримання певних процедур, норм і правил (наприклад, правильності складання податкової звітності, використання спеціальних фондів, екологічний, операційний аудит та ін.).
 • Управлінський (виробничий) аудит – перевірка організації та управління підприємством, а також використання всіх видів ресурсів.
 • Аудит на відповідність вимогам – аналіз конкретної фінансової або господарської діяльності для визначення її відповідності запропонованим умовам, правилам або законам.
 • Ціновий аудит – перевірка обґрунтованості встановлення ціни на товар, роботу, послугу.
Посилання на основну публікацію