Управління інвестиціями

Робота з інвестиційними проектами на підприємстві, як і будь-яка інша, що стосується фінансів, вимагає до себе пильної уваги і точності дій. Щоб уникнути втрат і для найбільш ефективного розміщення грошових або якихось інших засобів процес інвестування необхідно враховувати ряд нюансів на кожній стадії роботи з проектом. На малюнку 1 показана справжня крива ЖЦТ, незнання якої багато принесло шкоди вітчизняним маркетологам і бізнесменам (досить сказати, що такого графіка немає у Котлера, але – є в останній кращій книзі Р. Беста “Маркетинг від споживача”)

Процедура роботи з інвестиційними проектами

Насамперед проводиться оцінка масштабу проекту. Потім інвестор робить вибір, встановлюється регламент звітності про подальше стан проекту і визначаються ознаки, за якими приймається рішення про закриття проекту.

Оскільки зазвичай на підприємстві ведеться відразу кілька проектів, то всі перераховані вище дії в результаті допомагають скласти цілісну картину його інвестиційної діяльності. Зокрема допомагають зрозуміти, які проекти є (суть проектів, їх обсяги, стадії реалізації, успішність / неуспішність), хто за них відповідає. Таким чином, своєчасно відсіювати зайве, безперспективна і збиткове стає простіше.

В інноваційних проектах точність визначення масштабу, обсягу і критеріїв успішності може бути порівняно низькою. Тому, деякі підприємства виділяють таку інвестиційну діяльність в одтдельное підрозділ. Це підрозділ використовує спеціальні методи, для поліпшення якості прогнозів і керованості проектів. Зазвичай, інвестиції в інноваційні проекти пов’язана не стільки з раціональним отриманням прибутку, скільки з необхідністю створити додаткові точки опори, убезпечити підприємство в динамічній конкурентному середовищі.

Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Одним з найбільш розповсюджених методів оцінки ефективності інвестиційних проектів можна вважати метод зіставлення чистої приведеної (поточної) вартості (Net present value, NPV) і реальних інвестицій (К).

В даному випадку критерієм для прийняття інвестиційного рішення виступати величина чистої приведеної вартості.

 • Якщо NPV> К> 0, то проект варто прийняти;
 • Якщо NPV = К = 0, то рішення про прийняття проекту приймається на розсуд інвестора: проект не є ні прибутковим, ні збитковим;
 • Якщо NPV <К <0, то проект варто відкинути.

Індекс прибутковості (PI)

Індекс прибутковості (Profitability Index, PI) є похідним від попереднього і по суті своїй відносний. Його зручно використовувати в разі, якщо потрібно вибрати один проект з декількох, схожих за величиною NPV, а також при комплектуванні портфеля з максимальним сумарним значенням NPV.

 • PI = NPV / I + 1
 • Якщо PI> 1, то проект варто прийняти;
 • Якщо PI <1, то проект варто відкинути;
 • Якщо PI = 1, то рішення про прийняття проекту приймається на розсуд інвестора: проект не є ні прибутковим, ні збитковим.

Індекс прибутковості (Profitability Index, PI, також відомий як Benefit-cost ratio) – один з фінансових показників ефективності інвестиційних проектів, заснований на дисконтованих методах розрахунку. Це показник окупності інвестиційного проекту, його рентабельності. Використовується при оцінці доцільності реалізації інвестиційного проекту, щоб уникнути ризику невірного вкладення капіталу в явно збиткове підприємство.

Інші позначення терміна: Індекс рентабельності інвестицій, Індекс прибутковості.

Індекс прибутковості є модифікацією показника NPV – чиста приведена вартість (Net Present Value,) і розраховується як відношення теперішньої вартості всіх грошових потоків проекту до суми початкових інвестицій.

Інші трактування:

 • 1) Відношення загальної величини дисконтованих доходів, очікуваних від інвестиції, до первісної суми інвестованого капіталу.
 • 2) Ставлення приведеної вартості майбутніх грошових потоків від реалізації інвестиційного проекту до наведеної вартості первинних інвестицій.

Отже, індекс PI показує відносну прибутковість проекту або поточну вартість грошових надходжень від проекту в розрахунку на одиницю вкладень. До уваги приймаються такі показники як:

 • грошові потоки від реалізації інвестиційного проекту (за вирахуванням інвестиційних витрат) на певному етапі,
 • інвестиційні витрати на етапі,
 • норма дисконту,
 • загальне число етапів в розрахунковому періоді.

Індекс рентабельності інвестицій, на відміну від показника NPV, – показник відносний, що зручно при виборі одного проекту серед декількох схожих. Кілька альтернативних проектів можуть мати приблизно однакові значення NPV, але більш високе значення PI свідчить про більшу ефективність інвестиційного проекту, а значить, цей показник доцільно використовувати і в якості критерію прийняття інвестиційного рішення про можливості реалізації певного проекту. Разом з тим РІ безпосередньо взаємопов’язаний з NPV. Якщо результат показника NPV позитивний, то РІ теж> 1, і навпаки.

Як згадувалося, для визнання проекту ефективним за критерієм PI його значення повинно бути вище 1.

Наприклад, PI = 1,2 – це означає, що витрати були повністю окупляться за рахунок отриманих вкладень, і на кожній інвестованої грошової одиниці інвестор заробив 0,2% поточної вартості доходів. Разом з тим, якщо відтоки виростуть більш ніж на 20%, то проект не окупиться протягом його існування.

Таким чином, PI демонструє запас фінансової міцності проекту, що дозволяє ранжувати проекти в інвестиційному портфелі. Крім того, за допомогою даного показника можна прорахувати рівень прибутковості не тільки на початковому етапі, але і з’ясувати через деякий час – чи підтвердилися дані більш раннього прогнозування.

Слабкі сторони коефіцієнта PI

 • 1) Показники ранжування рентабельності інвестованих проектів можуть бути неточними, навіть якщо проекти незалежні.
 • 2) Якщо інвестуються проекти є взаємно виключають, коефіцієнт прибутковості не підходить для їх порівняння.
 • 3) Profitability Index не вказує фактичний розмір чистого доходу.

Внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return, IRR).

Під внутрішньою нормою прибутковості мається на увазі значення ставки дисконтування, при якій NPV проекту дорівнює нулю. Цей показник дає уявлення про максимально допустимому відносному рівні витрат, які можуть бути пов’язані з даним проектом.

Ризики інвест-проекту

Поскільки більшість інвестицій – поцуплені або розпиляні з бюджету, то звички “як у людей” писати 7-у Главу Бізнес-плану “Управління ризиками” – відсутній у більшості “бізнес-менів”.

А це – найголовніша частина для будь-якого банку, який розглядає кредит на бізнес-проект.

Бо – якщо станеться той чи інший ризик (включиться якась НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ) – бізнес-проект провалиться самим неминучим чином.

Наприклад – ринок “припинить” пред’являти попит на “кращі самарські бюстгалтери 1-ої категорії”, тому що раптом з’явився брат сестри дружини губернатора зі своїм дилером величезного потоку білоруського білизни.

Рентабельність інвестицій

Ключовим показником фінансової діяльності компанії є рівень рентабельності інвестицій, зазвичай вимірюваний на річній основі.

Реальна ж практика може легко заплутати людину без бухгалтерської підготовки.

Різні компанії використовують різні визначення прибутку та інвестицій, в результаті можна зустріти всілякі терміни типу «рентабельність задіяного капіталу» або «рентабельність операційних активів».

На щастя, є простий спосіб прорватися крізь цю плутанину: попросіть кого-небудь з фінансових працівників компанії пояснити сенс використовуваних ними показників. Деякі бухгалтери будуть довго перераховувати гідності своїх коефіцієнтів. Однак важливо, щоб показники, використовувані для оцінки діяльності в рамках холдингу або окремої компанії:

 • легко розуміли як фінансові працівники, так і менеджери,
 • застосовувалися однаково в усіх відділеннях та дочірніх компаніях,
 • оскільки серед дипломованих бухгалтерів в цілому немає консенсусу в тому, яке визначення терміна «рентабельність інвестицій» вважати правильним.

Проте, корисно знати альтернативні визначення прибутку та інвестицій, найбільш широко використовувані в зв’язку з показником рентабельності інвестицій.

Прибуток зазвичай визначається або як прибуток до сплати відсотків і податків, або як прибуток до сплати податків.

Посилання на основну публікацію