Типологія прогнозів

Типологія прогнозів:
1. За масштабом об’єкта прогнозування:
– Народно-господарський;
– Міжрегіональний;
– Міжгалузевий прогноз розвитку народно-господарських комплексів;
– Регіональний;
– Галузевої;
– Прогноз розвитку окремого господарюючого суб’єкта;
– Прогноз виробництва або виду продукції.
2. Час попередження:
– Оперативний (до 1 місяця) – передбачає, що за даний період в об’єкті не відбудеться суттєвих кількісних і якісних змін;
– Короткостроковий (до 1 року) – кількісні характеристики об’єкта змінюються, і передбачається, що якісних змін об’єкта в даний час не відбудеться (структура);
– Середньостроковий (1-5 років) – в об’єкті можуть статися кількісні і якісні зміни, але переважно кількісні;
– Довгостроковий (5-20 років) – відбудуться кількісні і якісні зміни, причому переважно якісні;
– Довгостроковій (більш 20 років) – в об’єкті відбудуться істотні якісні зміни.
3. По об’єкту прогнозування:
– Економічний – майбутній стан виробничих сил і виробничих відносин (продуктивність праці, розвиток галузі);
– Демографічний – відтворення трудових ресурсів, міграційні процеси;
– Науково-технічний – розвиток фундаментальних і прикладних наук, наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок та їх впровадження у виробництво;
– Природних ресурсів – наявність палива, мінеральної сировини, і результати їх залучення в господарський оборот;
– Соціального розвитку – споживання населенням продуктів харчування, непродовольчих товарів, розвиток культури, обладнання, охорони здоров’я.
4. За функціональною ознакою:
– Пошуковий (дослідницький, генетичний) – майбутній розвиток об’єкта є результатом його розвитку в минулому і сьогоденні:
А) Традиційний (головне розвиток).
Б) Новаторський (залежить від чинників, отже, спалить мати скачки) – розробляють в декількох варіантах в залежності від характеру впливу на досліджуваний об’єкт суб’єкта управління.
– Нормативно-цільовий – сутність полягає в постановці мети розвитку (параметра бажаного стану об’єкта в майбутньому) і визначення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для цього. Використовують при нестачі / відсутності інформації про розвиток об’єкта в минулому, а так само скоротити кількість варіантів пошукового прогнозу. При цьому розроблений нормативно-цільовий прогноз зіставляють з пошуковим і, якщо бажаний стан об’єкта в майбутньому не відповідає результатам пошукового прогнозу, розглядають можливості залучення додаткових ресурсів.

Посилання на основну публікацію