Типи фінансової стійкості

 • 1) Абсолютна – компанія є абсолютно незалежною від зовнішніх кредиторів, оскільки має в своєму розпорядженні достатню кількість власних коштів.
 • 2) Нормальна – фінансовий менеджмент визначає такий тип стійкості як найбільш сприятливий, оскільки крім власного капіталу компанія використовує довгострокові позикові кошти.
 • 3) Нестійкий – платоспроможність компанії порушена, але відновити рівновагу можливо за рахунок збільшення власного капіталу, зменшення дебіторської заборгованості, а також збільшення оборотності оборотних коштів.
 • 4) Кризовий – компанія за крок від банкрутства. Повноцінним виходом з такого стану буде зменшення кількості запасів, і підвищення джерел формування запасів.

Аналіз кредитоспроможності

Кредитоспроможність нерозривно пов’язана з рівнем фінансової стійкості підприємства. Вона показує наскільки вчасно і в повному обсязі компанія платить за своїми зобов’язаннями, і чи може вона в найкоротші терміни мобілізувати кошти для негайної оплати за рахунками. В основному кредитоспроможність визначається цим фінансовим становищем підприємства, і перспективами його зміни. Наприклад, якщо знижується рентабельність компанії, то і фінансове становище змінюється в негативний бік, вона стає менш кредитоспроможною і внаслідок цього може зовсім знизиться як платоспроможність так і ліквідність. При цьому без готівки компанія просто може виявитися банкрутом.

Аналіз кредитоспроможності грунтується на розрахунку 5 коефіцієнтів:

 • 1) Коефіцієнт абсолютної ліквідності – співвідношення грошових активів до поточних зобов’язань.
 • 2) Проміжний коефіцієнт покриття показує чи зможе компанія розрахуватися за зобов’язаннями у встановлені терміни. Коефіцієнт визначається діленням суми грошових коштів і дебіторської заборгованості на суму короткострокових пасивів.
 • 3) Коефіцієнт поточної ліквідності показує, як оборотні кошти можуть погасити короткострокові зобов’язання. Розраховується відношенням суми другого розділу балансу до короткострокових пасивів.
 • 4) Коефіцієнт незалежності показує співвідношення власних коштів до позикових.
 • 5) Коефіцієнт рентабельності показує скільки прибутку отримує компанія на 1 грошову одиницю витрат.

Етапи проведення аналізу фінансової стійкості

 • 1) Визначення платоспроможності компанії. Підприємство буде платоспроможним, коли зможе своїми грошовими активами покрити свої короткострокові зобов’язання.
 • 2) Визначення фінансової стійкості. У цьому випадку визначають тип фінансової стійкості, а також проводять аналіз наступних показників:

Коефіцієнт автономії – цей показник показує питому вагу власного капіталу в сумі всіх коштів підприємства, іншими словами це відношення суми власного капіталу до підсумкової суми балансу за певний період. Таким чином високий коефіцієнт свідчить про фінансову стійкість і незалежність підприємства від зовнішніх кредиторів. Мінімально допустимим вважається рівень 50-60% для даного показника.
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу. Розраховується як 1 мінус коефіцієнт автономії, тобто в сумі дорівнюють 100%. Підприємства, які мають високий рівень власного капіталу швидше привертають кредиторів оскільки інвестори думають, що можуть повернути свої вкладені інвестиції за рахунок власних коштів компанії.
Коефіцієнт фінансової залежності – зворотний коефіцієнту автономії. Тобто в даному випадку означає збільшення суми позикових коштів в балансі компанії. Зниження коефіцієнта до 1 (або 100%) показує фінансування підприємства виключно з власних коштів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу – характеризує ту частину власних коштів спрямовану на здійснення поточної діяльності. Нормативного значення не існує тому чим він вищий – тим фінансова стійкість краще.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів. Характеризується якій частині коштів у компанії більше – власних чи позикових. Коефіцієнт буде більше одиниці, якщо компанія залежна від позикового капіталу.

Коефіцієнт забезпеченості поточних активів власними обіговими коштами – показує скільки оборотного капіталу сформовано за допомогою власного капіталу. Оптимальним є значення показника рівне або більше 0,1.

Посилання на основну публікацію