Сутність коефіцієнта оборотності

Обчислення показників ділової активності здійснюється за допомогою цілого ряду якісних і кількісних параметрів – коефіцієнтів оборотності. До основних критеріїв даних параметрів можна віднести:

 • – ділову репутацію компанії;
 • – наявність постійних покупців і постачальників;
 • – ширину ринку збуту (зовнішнього і внутрішнього);
 • – конкурентоспроможність підприємства і так далі.

Для якісної оцінки отримані критерії повинні зіставлятися з аналогічними параметрами у конкурентів. При цьому інформацію для порівняння варто брати не з бухгалтерської звітності (як це відбувається зазвичай), а з маркетингових досліджень.

Згадані вище критерії знаходять відображення в відносних і абсолютних параметрах. До останніх можна віднести обсяг застосовуваних в роботі компанії активів, обсяги продажу готового товару, обсяг власного прибутку (капіталу). Кількісні параметри порівнюються в співвідношенні до різних періодів (це може бути квартал або рік).

Оптимальне співвідношення має виглядати наступним чином:

Швидкість приросту чистого доходу> Швидкості приросту прибутку від продажу товару> Швидкості приросту чистих активів> 100%.

Як наслідок, прибуток компанії повинна зростати швидше, ніж інші показники. Тут обов’язково виконання 2-х умов. По-перше, витрати повинні бути зведені до мінімуму. По-друге, активи повинні використовуватися з максимальною ефективністю. З іншого боку, навіть стабільні компанії не завжди показують очікуване зростання. В якості причин можна привести необхідність капітальних вкладень в удосконалення основних засобів, освоєння нових технологій і продукції, реорганізацію структури і так далі.

При цьому коефіцієнти оборотності – це основа показників ділової активності. Вони відображають описані вище параметри в відносних величинах. Величина кожного з параметрів визначається як середній показник за конкретний період часу. Кожен з коефіцієнтів відображається в разах, а тривалість обороту – в добі.

При цьому всі коефіцієнти оборотності мають ключове значення для компанії:

 • – від швидкості обороту залежить загальний обсяг річної оборотності активу;
 • – від обсягу обороту залежить загальне число витрат компанії. Чим активніше оборот, тим менше витрат припадає на кожну операцію;
 • – прискорення обороту на будь-якому з секторів призводить до неминучого прискоренню обороту і в інших секторах.

Важливо врахувати, що успіх організації і її платоспроможність знаходиться в прямій залежності від швидкості оборотності капіталу в готівкові кошти. При цьому група коефіцієнтів оборотності допомагає оцінити, наскільки ефективно компанія користується своїми ресурсами і в якому напрямку варто розвиватися далі для підвищення якості роботи і зростання прибутку.

Види коефіцієнтів оборотності і особливості їх розрахунку

При аналізі ділової активності будь-якої з організацій застосовується кілька коефіцієнтів оборотності, кожен з яких має свої нюанси:

1. Коефіцієнт оборотності активів – параметр, що розраховується, як відношення доходів від проданого товару до сумарних активів компанії. Розрахунок даного показника допомагає визначити:

 • – ефективність використання коштів керівництвом компанії;
 • – обсяг грошей, які принесла кожна одиниця активу;
 • – загальний оборот всього капіталу за певний період.

Норми коефіцієнта оборотності активів не існує. Отже, завдання працівників спеціальних відділів і керівника – простежити динаміку змін даного параметра на певних часових проміжках. В якості порівняння використовуються дані інших підприємств, що працюють в аналогічній галузі. Потрібно врахувати, що оборотність активів в фондоемких галузях буде менше, ніж в сфері торгівлі.

Високий коефіцієнт оборотності активів говорить про ефективність застосування капіталу. При цьому особливість параметра в тому, що він не показує прибуток компанії, а характеризує інтенсивність її обороту.

Обчислення коефіцієнта оборотності активів:

Коб. активів = Виручка від продажу товару / Середній рівень активів за конкретний часовий проміжок.

2. Коефіцієнт оборотності особистого капіталу відображає швидкість застосування власних коштів і ефективність управління капіталом компанії. Як правило, розрахунок коефіцієнта використовується для оцінки таких аспектів роботи компанії:

 • – комерційного – ефективність сфери продажів;
 • – фінансового – залежність компанії від позикового капіталу;
 • – економічного – активність застосування власних коштів.

Домогтися високого коефіцієнта можна шляхом підвищення виручки від реалізації товару. У практичній діяльності це можливо шляхом залучення більшого обсягу позикових коштів. Підсумок – зниження фінансової стійкості компанії і її залежність від зовнішніх «вливань».

Даний коефіцієнт не має нормованого параметра. Він розраховується в динаміці і порівнюється з іншими середньогалузевими індексами.

Обчислення коефіцієнта оборотності власного капіталу проводиться так:

 

К = Прибуток від продажу товару / Власні кошти підприємства.

 

3. Коефіцієнт оборотності поточних (оборотних) коштів відображає, наскільки швидко звертається і використовується оборотний капітал. За допомогою цього коефіцієнта можна визначити, який оборот зробили оборотні активи за певний період (як правило, рік) і який обсяг прибутку принесли.

 

Оборотні кошти підприємства:

 

– гроші (готівка);

– витрати і запаси компанії в майбутніх періодах;

– дебіторські борги;

– короткострокові фінансові вкладення.

 

коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

Коефіцієнт оборотності залежить від темпів виробництва підприємства, видів його діяльності, кваліфікації персоналу, тривалості виробництва. Чим більше цей параметр, тим вище результати показує компанія.

 

Обчислення коефіцієнта здійснюється так:

 

До об. = Прибуток від реалізації товару компанії / Середня вартість свого капіталу за певний період часу.

 

4. Коефіцієнт оборотності запасів. Після розрахунку цього коефіцієнта можна оцінити швидкість обороту підприємства і активність застосування його запасів.

 

Норми у даного параметра немає. Як і попередні коефіцієнти, він аналізується в динаміці для певної компанії (галузі). Якщо величина показника знижується, то це сигналізує про надмірне надлишку запасів нереалізованих товарів на складах. У свою чергу, зростання коефіцієнта – ознака збільшення активності підприємства в питанні отримання прибутку. З іншого боку, підвищений коефіцієнт оборотності запасів це погано. В цьому випадку можна зробити висновок, що запаси компанії виснажені і потребують поповнення.

 

Розрахунок параметра проводиться таким чином:

 

Коз = Дохід нетто від реалізації продукції / Середня вартість оборотних коштів підприємства за рік.

 

5. Наступний параметр – коефіцієнт оборотності дебиторского боргу. Завдяки йому, можна визначити, наскільки швидко покривається дебіторська заборгованість компанії. Чітких норм для даного параметра не існує. Чим більше параметр, тим активніше споживачі погашають свої борги, що, в свою чергу, вигідно компанії.

 

Розрахунок проводиться за простою формулою:

 

Кодзі = Прибуток від продажу послуг (товарів) / Середній розмір дебіторської заборгованості за рік.

 

6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Цей параметр відображає активність і швидкість погашення зобов’язань компанії перед позичальниками. Крім цього, коефіцієнт показує обсяг обороту покриття боргів перед кредиторами протягом конкретного часу. Номінальна величина параметра залежить від галузі і нюансів діяльності компанії і може змінюватися.

 

Обчислення коефіцієнта здійснюється за формулою:

 

Кокз = Прибуток від продажу послуг і товарів / Середній обсяг кредиторської заборгованості компанії.

 

7. Коефіцієнт оборотності грошових коштів дозволяє оцінити, наскільки активною є швидкість обігу капіталу. Крім цього, даний параметр дозволяє оцінити, скільки оборотів здійснили гроші через касу і рахунки компанії.

 

Обчислення коефіцієнта здійснюється за формулою:

 

Кодс = Прибуток від продажу послуг підприємства (реалізації товарів) / Середній обсяг грошових коштів підприємства.

 

У ряді випадків розрахункова формула може бути оптимізована. Кращий варіант, коли до числа в знаменнику додаються і короткострокові фінансові вкладення. Так можна додатково оцінити активність обороту найбільш ліквідних активів.

Посилання на основну публікацію