Статутний капітал

Статутний капітал організації визначає мінімальний розмір її майна, що гарантує інтереси її кредиторів.

Законом може бути встановлена мінімальна величина статутного капіталу. Наприклад, для товариств з обмеженою відповідальністю мінімальний статутний капітал становить 10 тис. грн., Для закритих акціонерних товариств – 10 тис. грн., Для відкритих акціонерних товариств-100 тис. грн.

У всіх випадках, коли закон обмежує мінімальну величину статутного капіталу, фактичну величину статутного капіталу порівнюють з вартістю чистих активів організації. Якщо статутний капітал перевищує вартість чистих активів організації, він повинен бути зменшений до вартості чистих активів. Якщо в результаті, статутний капітал стане менше мінімальної величини, встановленої законом, організація підлягає ліквідації.

Форми статутного капіталу:

складеного капіталу – в повному товаристві і товаристві на вірі;
пайовий або неподільного фонду – у виробничому кооперативі (артілі);
статутний капітал – в акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю;
статутний фонд – в унітарних державних і муніципальних підприємствах.
Строки внесення статутного капіталу визначаються законодавством і установчими документами організації. Статутний капітал може бути сплачений грошовими коштами та іншим майном, майновими правами.

При цьому, не можуть бути внесені в якості внеску до статутного капіталу наступні види майна (майнових прав):

– Права постійного (безстрокового) користування земельними ділянками;

– Орендні права на земельні ділянки;

– Земельні ділянки, повноваження з управління та розпорядження якими передані органам державної влади суб’єктів України;

– Орендні права на ділянку лісового фонду;

– Майно, передане органами державної влади та органами місцевого самоврядування в рамках підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, за винятком державного та муніципального майна, викупленого орендарями цього майна.

Прибуток розподіляється між учасниками організації пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі.

При виході учасника з організації йому виплачується вартість частини майна організації відповідна його частці в статутному капіталі.

Для узагальнення інформації про величину статутного капіталу організації передбачений рахунок 80 «Статутний капітал».

У бухгалтерської звітності статутний капітал організації відбивається:

– По рядку 1310 бухгалтерського балансу;

– В звіті про зміни капіталу.

Приклад формування статутного капіталу в бухгалтерському обліку

ТОВ «1» створено рішенням 2-х засновників. Статутний капітал ТОВ «1» становить 10 тис. грн., Частка засновника 1 = 10%, частка засновника 2 = 90%. Статутний капітал сплачений на 60%. При цьому, засновник 1 оплатив внесок статутний капітал грошовими коштами, а засновник 2 – оргтехнікою.

1. Відображено формування статутного капіталу:

Дт сч.75 «Розрахунки з засновниками» <Засновник 1> Кт сч.80 «Статутний капітал» 1000 грн. (= 10 тис. грн. * 10%).

Дт сч.75 «Розрахунки з засновниками» <Засновник 2> Кт сч.80 «Статутний капітал» 9000 грн. (= 10 тис. грн. * 90%)

2. Надійшла оплата статутного капіталу

Дт сч.51 «Розрахунковий рахунок» Кт сч.75 «Розрахунки з засновниками» <Засновник 1> 600 грн. надійшли кошти в оплату статутного капіталу.

Дт сч.10 Кт рах. 75 «Розрахунки з засновниками» <Засновник 2> 5400 грн. – Оприбутковано оргтехніка, що надійшла від засновника 2 в рахунок оплати статутного капіталу.

Посилання на основну публікацію